OFERTA DYDAKTYCZNA

W Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (IKSI) przy ul. Szturmowej 4 prowadzone są studia stacjonarne na kierunku lingwistyka stosowana na  specjalności głównej terminologia i tłumaczenia specjalistyczne oraz na opcjonalnej specjalności nauczycielskiej zarówno na studiach 1 stopnia (licencjackich), jak i 2 stopnia (magisterskich).

Specjalność terminologia i tłumaczenia specjalistyczne prowadzona jest w dwóch językach obcych:

 1. angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim jako języku B (pierwszym języku obcym)

oraz

 1. angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim jako języku C (drugim języku obcym) – przy czym na studiach 1 stopnia (licencjackich) języki niemiecki, rosyjski lub włoski mogą być językami studiowanymi od podstaw.

Opcjonalna specjalność nauczycielska zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych. Prowadzona jest w dwóch wariantach: z jednym lub dwoma językami obcymi do wyboru: angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Sylwetka absolwenta

STUDIA LICENCJACKIE

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia podstawowych badań naukowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne:

 • potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. ekonomiczną, prawną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o niskim i średnim stopniu nasycenia terminologią fachową, wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • posiada wiedzę o strukturze różnego rodzaju słowników oraz zna zasady tworzenia słowników terminologicznych, 
 • potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać formy ekwiwalentne w słownikach terminologicznych, a także potrafi stosować w pracy tłumacza odpowiednie media.
Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł – opcjonalną specjalność nauczycielską – rozpoczyna przygotowanie do nauczania jednego języka obcego (B albo C) bądź dwóch języków obcych (B i C) - które po kontynuacji na studiach
magisterskich zapewni pełne uprawnienia do nauczania języków obcych w szkołach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.
 

STUDIA MAGISTERSKIE

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada zaawansowaną umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu językoznawstwa, w tym stosowanego, i literaturoznawstwa oraz realizowania projektów badawczych w tych dyscyplinach.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne:

 • potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. społeczno-ekonomiczną, prawno-prawniczą, polityczną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o średnim i wysokim stopniu nasycenia terminologią fachową wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • jest przygotowany do udziału w projektach tłumaczeniowych i współpracy w projektach terminologicznych: posiada umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym, potrafi zweryfikować i ocenić przedstawione tłumaczenie, posiada wiedzę o tworzeniu różnych zasobów terminologicznych wspomagających pracę z tekstami fachowymi.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł - opcjonalną specjalność nauczycielską – uzyskuje uprawnienia do nauczania jednego języka obcego (B lub C) bądź dwóch języków obcych (B i C) we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

 

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Ich atutem jest biegła znajomość języków obcych i ich odmian fachowych (społeczno-ekonomiczne, prawno-prawnicze, naukowo-techniczne, medyczne, polityczne). Zatrudnienie mogą znaleźć w biurach tłumaczeń, podróży, w kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach unijnych i administracji państwowej oraz w firmach, w których specjalistyczny język obcy jest niezbędny do współpracy z zagranicznymi kontrahentami, a także w szkołach języków obcych.