PO POWROCIE

Po powrocie ze stypendium programu Erasmus+ student jest zobowiązany niezwłocznie:
- wypełnić tabelę "Tabela po okresie mobilności (TPOM)" dostępną na stronach www Instytutu w dziale Erasmus+; student samodzielnie dokonuje przeliczenia uzyskanych w uczelni zagranicznej ocen na skalę polską (przelicznik ocen jest dostępny na stronie IKSI w zakładce "Przeliczniki ocen");
- wypełnioną tabelę, wraz ze skanem Transcript of Records (ToR) z uczelni zagranicznej, przesłać mailowo do koordynatora ds. mobilności.

Następnie student zobowiązany jest dokonać w e-LA w USOSie następujących czynności:
- dopisać przeliczone oceny według skali polskiej (oceny należy wpisywać tylko w jednym miejscu!);
- uzupełnić dla każdego przedmiotu zagranicznego tłumaczenie jego nazwy na język angielski;
- wpisać liczbę godzin każdego przedmiotu zagranicznego;
- w polu "Komentarz" wypisać, jakiego (jakich) przedmiotów polskich dane zajęcia w uczelni zagranicznej są odpowiednikami, zgodnie z zatwierdzoną przez koordynatora TPOM.

Po wykonaniu powyższych czynności należy poprosić koordynatora o ostateczne zatwierdzenie kompletnego e-LA a następnie zgłosić się do koordynatora ds. mobilności po podpis i pieczęć na TPOM, którą student przekazuje sekretariatowi ds. studenckich.

W przypadku zajęć, które według polskiego programu studiów trwają przez jeden semestr, oceny te są uznawane jako ostateczne.

W przypadku zajęć, które według polskiego programu studiów trwają przez cały rok, wykładowcy Instytutu są zobowiązani wziąć pod uwagę ocenę semestralną uzyskaną w uczelni zagranicznej przy wystawianiu oceny końcoworocznej. Student samodzielnie przesyła zatwierdzoną przez koordynatora tabelę do koordynatorów poszczególnych przedmiotów oraz, w razie potrzeby, informuje o tym wykładowców. Prosimy pamiętać o dołączeniu koordynatora ds. mobilności do korespondencji.

Tabela po okresie Mobilności (TPOM)

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!