Program MOST - Program Mobilności Studentów

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 1999 r. przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
Program MOST adresowany jest do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym Uniwersytetem. Mobilność studentów ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym Uniwersytecie. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.
Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. po zmianach wprowadzonych 21 lutego 2003 r., 18 marca 2004 r., 7 grudnia 2007 r., 12 października 2010 r., 25 października 2013 r. oraz 7 marca 2014 r.

Koordynatorzy Programu MOST:
1. IKSI: dr Małgorzata Kornacka, most.iksi@uw.edu.pl
2. UW: mgr Magdalena Mars
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29A
tel. (22) 55 24 112
e-mail: magdalena.mars@adm.uw.edu.pl

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni przez okres semestru zimowego lub w całym roku akademickim 2017/2018 są zobowiązane zarejestrować się pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja 2017 r.  w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/. Na stronie Programu Most w zakładce „DLA STUDENTÓW" znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji.

Tryb postępowania: 
1. Uczelnie wprowadzają do IRK MOST ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach, na które mogą przyjąć studentów.
2. Oferta jest ogłaszana przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia raz w roku (15 kwietnia) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (30 października).
3. W oparciu o ofertę studenci wybierają interesujący ich kierunek i rejestrują się w IRK MOST. Stąd drukują swój wniosek i składają go do Prodziekana ds. studenckich Wydziału macierzystego za pośrednictwem z-cy dyrektora Instytutu ds. studenckich (odpowiednio kierownika studiów zaocznych/wieczorowych) w celu zaopiniowania.
4. Do 20 maja Koordynator UW (Natalia Furman BSS UW) zbiera formularze zgłoszeniowe od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki, a do 2 grudnia Koordynator UW zbiera formularze zgłoszeniowe od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr letni. Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.
5. Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. Studenckich UW.
6. Uniwersytecka Komisja Kształcenia podejmuje decyzje o rozdziale miejsc i ogłasza wyniki kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki do 30 czerwca oraz na semestr letni do 30 grudnia.
7. O wynikach kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki studenci oraz Prorektorzy ds. studenckich poszczególnych uczelni są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem, a o wynikach na semestr letni pomiędzy styczniem a lutym.  

Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST student:  
- przystępuje do sporządzania indywidualnego programu studiów tzw. „Porozumienia o programie zajęć".
* Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie.
* Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma  pkt ECTS nie była mniejsza niż 30 pkt.
* W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć" student powinien ustalić z Prodziekanem / Dyrektorem / Kierownikiem ds. studenckich jednostki macierzystej listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej, może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST. Jeśli jednak wybierze inny kierunek - Dziekan ds. studenckich/Dyrektor/Kierownik powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.
* „Porozumienie o programie zajęć" zaakceptowane przez Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich uczelni macierzystej oraz uczelni przyjmującej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w momencie podejmowania tam studiów.
* Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia pkt ECTS za dany przedmiot. Uczelnie przyjmujące zgodnie z Regulaminem Programu w miarę możliwości mają gwarantować prawo do miejsc w domach studenckich. 

Zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST:  
* Student zalicza wybrane przedmioty zgodnie z ustalonym „Porozumieniem o programie zajęć".
* Student otrzymuje wpisy z zaliczonych przedmiotów na tzw. „Wykazie zaliczeń", który na zakończenie sesji egzaminacyjnej przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich wydziału przyjmującego.
* !!! Punktacji ECTS, zaliczeń, ocen uczelnia przyjmująca nie wpisuje do indeksu.
* Student otrzymuje Certyfikat Programu MOST.

Powrót studenta do uczelni macierzystej:  
* student przedstawia Prodziekanowi/Dyrektorowi/Kierownikowi ds. studenckich jednostki macierzystej Wykaz zaliczeń oraz Certyfikat Programu MOST i na tej podstawie uzyskuje zaliczenia.

Pliki do pobrania:

Pismo z Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
Przewodnik dot. Programu MOST
Plakat w sprawie rekrutacji na semestr zimowy i cały rok akademickim 2017/2018

Pismo ws. rekrutacji na MOST w r.a. 2017/18 str.1 i str.2 - po uzupełnieniu formalności student jest zobowiązanu do przekazania wniosku do KOOrdynatora Programu MOST w UW (Natalia Furman, BSS) do 19.05.2017.
Regulamin Programu MOST (aktualizacja 18.11.2014 r.)