Komisja Stypendialna dla studentów Instytutu KOMUNIKACJI sPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEj

Skład Komisji w roku akademickim 2018/2019:

1. Anna Kryczka - przewodnicząca (studentka II roku 1.st., WA)
2. Karolina Wróblewska - wiceprzewodnicząca (studentka II roku 1.st., WN)
3. Magdalena Misiak - wiceprzewodnicząca (studentka II roku 1.st., AW0) 
4. dr Mieczysław Nasiadka - wiceprzewodniczący (pracownik dydaktyczny IKSI)
5. Agnieszka Pytlarz (studentka II roku 1.st., WA)
6. Liubou Ioska (studentka II roku 1.st., RA)
7. Aleksandra Jaroń (studentka I roku 2.st. AN)
8. Ewa Krawiec (studentka I roku 2.st., AN)
9. mgr inż. Katarzyna Buczek (pracownik administracyjny, sporządzanie list stypendialnych)
 
Dyżury komisji w semestrze zimowym 2018/2019 (pokój 501): wtorek 12.00-13.30
Konieczne jest umawianie się mailowo na dyżur.

Kontakt do Komisji: ks.iksi@uw.edu.pl

Prosimy również wszystkie osoby, które złożyły wniosek o stypendium bądź zapomogę losową o regularne sprawdzanie swoich kont pocztowych – informacje o ewentualnym zwrocie wniosku do poprawy lub uzupełnienia będą przesyłane drogą elektroniczną.

Wszelkie dokumenty adresowane do Komisji, w tym aktualizacje oświadczeń o dochodach oraz wniosków można składać w Sekretariacie IKSI. Przypominamy, że każda kopia dowolnego dokumentu urzędowego dołączana do wniosku (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, wyrok sądowy itp.) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać organ wystawiający dokument lub notariusz albo członek Komisji bądź pracownik Sekretariatu IKSI pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginalnego dokumentu.

OGŁOSZENIE ws. procedury ustalania wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
Komisja Stypendialna IKSI UW informuje, że będzie występowała do właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie na jego podstawie opinii dotyczącej sytuacji majątkowej i dochodowej w rodzinie każdego studenta deklarującego wysokość dochodu na osobę w rodzinie poniżej progu minimum socjalnego tj. 351 złotych.
Podstawa prawna: art. 179 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); §16 Załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 21 września 2011 r.
Ponadto nakłada się na każdego studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego albo stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości lub pełnoletniego członka jego rodziny, który nie złożył zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego za rok 2011, obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego dochodu z pracy za granicą Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym 2011 lub o nieuzyskiwaniu takiego dochodu wg załączonego wzoru - pobierz
Podstawa prawna: §17 Załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 21 września 2011 r.