HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA

Koło Naukowe Badania Języków Technicznych BAJT powstało w 2003 roku z inicjatywy grupy studentów pierwszego roku Katedry Języków Specjalistycznych (obecnie: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej), którzy pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lukszyna postanowili podjąć działalność badawczą w ramach koła naukowego. Formalnie stało się to możliwe 10 stycznia 2003 roku po uzyskaniu wpisu do rejestru kół naukowych. Zgodnie ze sporządzonym wówczas statutem, głównymi celami i założeniami Koła było przede wszystkim prowadzenie badań w zakresie języków specjalistycznych, sporządzanie terminologicznej bazy danych. Obecnie Koło znacznie poszerzyło zakres zainteresowań, zajmując się także przekładoznawstwem oraz kulturą i komunikacją. Koło może poszczycić się wieloma osiągnięciami, do których należą m.in.:

  • udział w wymianie studenckiej zrealizowanej we współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu (2004, 2008);
  • zorganizowanie warsztatów z lingwistyki korpusowej, których gościem był dr Marek Łaziński (2006);
  • uczestnictwo w odbywającej się w Rydze 2. Międzynarodowej Konferencji Młodych Badaczy „Languages and Cultures of the Baltic Region" (2007);
  • uczestnictwo w Kongresie Kół Naukowych UW oraz Międzynarodowych Konferencjach Kół Naukowych w Siedlcach i Olsztynie;
  • zorganizowanie I Konferencji Młodych Lingwistów we współpracy ze Studenckim Kołem Tłumaczeń Literackich KJS UW „Naukowo-Artystyczne Rozterki Literackie" (2008);
  • uczestnictwo w odbywającej się w Poznaniu konferencji 2nd Young Linguists' Meeting; zorganizowanie II Konferencji Młodych Lingwistów (2010);
  • spotkanie z Panem Radosławem Pyrą - Sekretarzem Komitetu Technicznego nr 256 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (2010);
  • współpraca z kołami naukowymi, np. organizacja spotkania ze Wschodniosłowiańskim Kołem Naukowym działającym przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010) oraz uczestnictwo w Wykładach Otwartych zorganizowanych przez Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe (2011);
  • organizowanie spotkań z tłumaczami w ramach cyklu „Z życia tłumacza" (2011, 2012);

Jednak najważniejsze przedsięwzięcie Koła stanowi projekt Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT). Koło zrealizowało trzy edycje EBDT, których rezultatem jest zbudowanie wielojęzycznej i wielobranżowej bazy danych terminologicznych na podstawie zgromadzonego korpusu próbek tekstów fachowych, seria trzech słowników angielskiej terminologii medycznej (słownik kontekstowy, słownik terminoelementów oraz słownik kolokacji), zamieszczonych w wydawanej przez Koło publikacji „Debiuty Naukowe" oraz liczne referaty i artykuły uczestników projektu opracowane na podstawie badań korpusowych.

Przez ostatnie lata działalność naukowa Koła skupiała się wokół Sekcji Terminograficznej prowadzonej przez dr Weronikę Szemińską i obejmowała kontynuację prac nad rozpoczętym w 2017 roku projektem European Space Strategy. Projekt ten zakłada opracowywanie haseł z zakresu strategii kosmicznej do późniejszego umieszczenia ich w unijnej bazie terminologicznej IATE. W 2018 roku projekt przede wszystkim zakładał stworzenie korpusu tekstowego z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do lingwistyki korpusowej AntConc. Korpus ten następnie został porównany z korpusem brytyjskim, co umożliwiło wyodrębnienie terminów typowych dla tej dziedziny. Projekt będzie kontynuowany w roku 2019.

24 października 2018r. odbyło się spotkanie organizacyjne Koła, na którym zostały przedstawione pomysły na nowe sekcje w ramach Koła. Natomiast 14 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym uchwalono nowy Statut Koła, powołano prezesa, który mianował swój Zarząd, a także wybrano nowego Opiekuna – prof. UW dr hab. Silvię Bonacchi. W ostatnich dwóch miesiącach 2018 roku swoje spotkania organizacyjne miały wszystkie sekcje Koła: Sekcja Terminograficzna prowadzona przez dr Weronikę Szemińską, Sekcja Komunikacji w Biznesie prowadzona przez mgr Annę Jędrzejczyk, Sekcja Tłumaczeń Audiowizualnych prowadzona przez mgr Wojciecha Drajerczaka, a także Sekcja Badań nad Kulturą Rosyjską prowadzoną przez dr Patrycję Spytek.