ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD)-czyli co zrobić, po napisaniu pracy

 1. Pracownik sekretariatu wprowadza do USOSa zatwierdzony przez Radę Instytutu temat pracy dyplomowej i tym samym nadaje studentowi możliwość wprowadzenia słów kluczowych i streszczenia na koncie studenta w serwisie http://apd.uw.edu.pl (login i hasło takie same jak w serwisie USOSweb). Do serwisu można także przejść ze strony USOSweb przez zakładkę Dyplomy.
 2. W momencie, gdy promotor ustali ostateczną wersję pracy ze studentem i stwierdzi, że praca jest gotowa do obrony, student wprowadza słowa kluczowe i streszczenie po polsku i angielsku oraz w języku w jakimi pisał pracę dyplomową (te same, co na 4 stronie tytułowej) oraz przesyłka plik PDF z pracą do APD (poprzez wspomniane wyżej konto).
 3. Jeśli wprowadzone dane i praca zostaną zatwierdzone przez promotora (na koncie studenta sygnalizować to będzie status pracy R, czyli czwarty stopień; w tym momencie praca zostaje zarchiwizowana i student nie ma już możliwości modyfikacji żadnych danych na koncie) student składa we właściwym sekretariacie egzemplarz pracy dyplomowej, podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczony do akt studenta. Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (w miękkiej oprawie, czyli tzw. zbindowany).
 4. Każda praca dyplomowa zawiera: stronę tytułową pracy w języku polskim (1), w języku obcym, w którym praca została napisana (2), stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą (3) oraz stronę zawierającą streszczenie, słowa kluczowe i klasyfikację tematyczną pracy (4). Strony te muszą być wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora.
   Wzory właściwe dla IKSI znajdą Państwo tutaj. Proszę je wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:
  • Trzecia strona pracy zawiera oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania, oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.
  • Streszczenie (ze str. 4) nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków (około 16 wierszy). W przypadku pracy pisanej w języku obcym, streszczenie powinno być zredagowane w języku polskim i powinno zawierać polską wersję tytułu.
  • Słowa kluczowe (maksymalnie 10), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej. Należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami. W przypadku pracy pisanej w języku obcym słowa kluczowe powinny być zredagowane w języku polskim.
 5. Gdy na koncie studenta pojawią się już dwie recenzje (od promotora i recenzenta), pracownik sekretariatu w USOSie zaznacza status pracy X – praca bez praw do modyfikacji i może zacząć ustalać datę egzaminu dyplomowego.

Archiwizacja elektronicznej wersji pracy:

 1. Student przygotowuje do przekazania egzemplarz pracy w formacie PDF.
 2. Jeśli praca ma kilku autorów, to plik z pracą powinny przekazać obie.
 3. Plik z pracą ma nazwę: <typ dyplomu>–<pesel>.pdf, gdzie <typ dyplomu> pochodzi ze słownika USOS, a <pesel> jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Nazwa pliku ma być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie .pdf zapisane małymi literami. Wczytując plik z pracą do APD proszę nie uzupełniać opisu.

Nazwy plików z pracą dyplomową obowiązujące studentów IKSI:
3223-LIC-LS-TS-00000000000.pdf – co oznacza: licencjat na kierunku lingwistyka stosowana w specjalności tłumaczenia specjalistyczne
3223-MGR-LS-TS-00000000000.pdf – co oznacza: magisterium na kierunku lingwistyka stosowana w specjalności tłumaczenia specjalistyczne
3223-MGR-LS-TSD-00000000000.pdf – co oznacza: magisterium na kierunku lingwistyka stosowana w specjalności tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego
gdzie 00000000000 to właściwy nr PESEL studenta.
Po wprowadzeniu pracy do APD numer PESEL  w nazwie pliku ulegnie zaszyfrowaniu.