Studia podyplomowedla tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów tłumaczeń

„Polszczyzna a przekład"

Instytut Języka Polskiego

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

 

Roczne studia podyplomowe „Polszczyzna a przekład" prowadzone są wspólnie przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW oraz Instytut Języka Polskiego UW. Przeznaczone są dla tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów tłumaczeń. Absolwenci filologii obcych, kolegiów językowych i innych jednostek uczelnianych uczących przekładu stają coraz częściej przed wyzwaniami zawodowymi, które wymagają od nich nie tylko dobrej znajomości języka obcego i teorii oraz praktyki przekładu, ale także praktycznej wiedzy o polskiej normie językowej. Studia „Polszczyzna a przekład" obejmują zagadnienia z zakresu nauki o przekładzie, nauki o języku polskim i angielskim, stylistyki języka polskiego i angielskiego, wiedzy z zakresu redagowania i weryfikacji tekstu, normy języka polskiego i angielskiego. Są to jedyne studia w Polsce, które oprócz zajęć z języka obcego zawierają również tak rozbudowany moduł polonistyczny. Niewątpliwą nowością jest także tryb prowadzenia zajęć: część z nich odbywa się w trybie kształcenia na odległość (na platformie internetowej COME), część w trybie stacjonarnym weekendowym (pięć zjazdów w ciągu całych studiów). Językiem wykładowym na studiach jest język polski oraz angielski.

Celem studiów jest:

  • Zapoznanie słuchaczy z podstawami polskiego językoznawstwa normatywnego, współczesnymi tendencjami przekładoznawstwa, elementami socjolingwistyki (etykieta językowa).
  • Przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przekładu pisemnego różnych typów tekstów użytkowych.
  • Nauczenie uczestników podstaw weryfikacji tłumaczeń, redakcji przetłumaczonych tekstów w języku polskim, a także podstaw pisania tekstów w języku polskim w sposób prosty i jasny dla odbiorcy.

Wysztkie informacje os tudiach znajdują się na stronie studium http://ijpils.come.uw.edu.pl/