Web Content Display Web Content Display

 

Zasady użytkowania kont w systemie Poczty UW

Prawo do nieodpłatnego korzystania z konta pocztowego w systemie Poczta UW maja pracownicy i goście Uniwersytetu Warszawskiego.

Konto pocztowe jest przeznaczone przede wszytkim do wykorzystania w zakresie działalnosci zawodowej na UW.

Uzytkownicy otrzymują konta w domenie uw.edu.pl, adres pocztowy ma postać identyfikator@uw.edu.pl, przy czym identyfikator to kombinacja imenia i nazwiska, bez polskich znaków, w przypadku powtarzalności identyfikatora jest on uzupełniany wyróżnikiem cyfrowym na końcu.

Dostęp do końca chroniony jest hasłem, które stanowi zapezpiecznie dosepu do systemu oraz treści wiadomości przechowywanych na serwerze. W przypadku zapomnienia hasła należy osobiście udać się do siedziby HelpDesku UW.

Uwaga! Nie wysyłamy hasła na maila oraz nie podajemy przez telefon. Dotyczy to wszystkich pracowników, nawet VIPów.

System Poczta UW posiada mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo przed nieautoryzowanym dostępem  przez osoby trzecie. Zastosowane rozwiązania umożliwiają szyfrowane logowanie oraz komunikację z serwerem pocztowym,  pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania programów stosowanych przez użytkownika do obsługi konta. Należy jednak pamiętać, że ze względu na sposób funkcjonowania poczty elektronicznej,  w znacznej części systemów przesyłanie  informacji między serwerami odbywa się drogą nieszyfrowaną.

WAŻNE: Używanie poczty elektronicznej nie zapewnia poufności korespondencji.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do czasowej niedostepności w uzasadnionych wypadkach.

Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane informacje droga elektroniczną.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zablokowwania konta w przypadkach jego wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z misją i szeroko rozumianym interesem Uczelni.W szczególności dotyczy to wykorzystania konta do prowadzenia prywatnej działalności komercyjnej, zachowań naruszająch zasady wymienione powyżej oraz inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych UW, oraz ogólnie przyjęte zasady współistnienia użytkowników sieci.

 

 

Zasady zakładania kont w systemie Poczty UW

 

Procedura zakładania kont funkcyjnych w systemie Poczta UW

Rejestrowanie i zakładanie kont funkcyjnych prowadzi Help-Desk Poczty UW.

Założenie konta funkcyjnego może być dokonane tylko na pisemny wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej, z podaniem nazwy konta oraz osoby odpowiedzialnej za konta – pracownika etatowego danej jednostki.

Przy nadawaniu nazw kont funkcyjnych obowiązują zasady ogólnie przyjęte w systemie Poczty UW, a więc nazwa konta funkcyjnego powinna być dwuczłonowa, gdzie pierwszy człon jest nazwą wskazaną przez jednostkę, a drugi człon to nazwa (może być skrót) określający daną jednostkę organizacyjną.

Likwidacja konta funkcyjnego może być dokonana tylko na podstawie autoryzowanej na piśmie informacji pochodzącej od Kierownika jednostki organizacyjnej.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za konto funkcyjne przestaje być pracownikiem tej jednostki, musi nastąpić zmiana osoby odpowiedzialnej na pisemny wniosek kierownika jednostki.

 

Procedura zakładania kont gościnnych w systemie Poczta UW

Rejestrowanie i zakładanie kont gościnnych prowadzi Help-Desk Poczty UW.

Założenie konta gościnnego na okres 12 miesięcy, dla osoby nie będącej pracownikiem etatowym UW,  może być dokonane tylko na pisemny wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej, z którą dana osoba będzie współpracowała. Unikalnym numerem identyfikującym w przypadku gościa jest nr dowodu osobistego lub paszportu.

Przy nadawaniu nazwy konta gościnnego obowiązują zasady ogólnie przyjęte w systemie Poczty UW.

Przedłużanie ważności konta gościnnego na kolejny rok może być dokonane via e-mail przez kierownika jednostki, z którą dana osoba współpracuje.

Likwidacja konta gościnnego może być dokonana tylko na podstawie autoryzowanej na piśmie informacji pochodzącej od kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Procedura zakładania kont emeryckich w systemie Poczty UW

Konta pracowników, którzy korzystali z Poczty UW i aktualnie przechodzą na emeryturę, a wyrażają chęć kontynuacji posiadania tego konta, będą mieć zmieniony status z konta pracowniczego na konto emeryckie. Po zgłoszeniu się w Help-Desku Poczty UW wprowadzony zostanie numer legitymacji emeryta w miejsce dotychczasowego numeru pracownika oraz zmiana przynależności.

 

Parametry do konfiguracji poczty w programie pocztowym:

Serwer poczty przychodzącej:  poczta.uw.edu.pl
              POP3 – 995
Serwer poczty wychodzącej:    poczta.uw.edu.pl
              SMTP – 465
              IMAP – 993
              Zabezpieczenie SSL/TLS
              Serwer wymaga uwierzytelnienia

 

Podstawowe informacje o poczcie uw.edu.pl

 

Długość hasła wynosi od 6 do 64 znaków.
Limit pojemności skrzynki pocztowej wynosi 1000MB.
Maksymalna wielkość listu wraz z załącznikiem nie może przekroczyć 100MB.

 

Najczęściej zadawane pytania odnośnie funkcjonowania poczty:

 

Jak zmienić hasło?

Po zalogowaniu się do skrzynki pocztowej, przejść do menu Właściwości, następnie Ogólne (w drzewie po lewej stronie), w Opcjach logowania dokonać zmianę hasła i kliknąć Zapisz.

 

Jak zmienić wersję językową?

Zmianę wersji językowej dokonujemy logując się do skrzynki pocztowej, wybrać Właściwości, następnie  Ogólne (w drzewie po lewej stronie), w Opcjach logowania wybrać język i kliknąć Zapisz.

 

Jak sprawdzić zajętość skrzynki?

Informacja o zajętości skrzynki znajduje w podkreśleniu pod nazwiskiem użytkownika na wysokości  przycisku Wyloguj się. Najeżdżając na podkreślenie bądź na nazwisko myszą można odczytać dokładną wartość zajętości skrzynki.

W starych przeglądarkach informacja ta znajduje się pod nazwiskiem z lewej strony nad folderami.

 

Jak ustawić przekierowanie?

Należy wejść we Właściwości, następnie Poczta (po lewej stronie drzewa) i w części Odbieranie wiadomości w polu: Prześlij kopię do: wprowadzić adres/adresy, na które ma być przekierowana poczta i kliknąć Zapisz.

 

Jaka jest maksymalna liczba adresów w nagłówku?

Maksymalna liczba wszystkich adresów łącznie to 4096 znaków - co daje około 100 adresów e-mail.

 

Dlaczego dwa konta nie funkcjonują symultanicznie?

Aby pracować na dwóch różnych kontach jednocześnie należy uruchomić dwie różne przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Mozilla).

 

Jak ustawić autoodpowiedź?

Należy wejść we Właściwości lub Opcje (zależy to od przeglądarki), następnie kliknąć na Pocztę (w drzewie po lewej stronie) i w ustawieniach dotyczących Odbierania wiadomości zaznaczyć opcję  Włącz automatyczną odpowiedź. Pod miejscem na tekst można zaznaczyć datę rozpoczęcia i/lub zakończenia działania autoodpowiedzi. Na koniec kliknąć Zapisz.

 

Jak założyć własny folder?

Klikamy na żółtą ikonkę obok nazwy Foldery (w drzewie po lewej stronie) otworzy się okno Utwórz nowy Folder. Wpisujemy nazwę folderu w polu Nazwa, a z listy poniżej wybrać, gdzie umieścić ten nowy folder. Kliknąć OK.

 

Jak przenieść wiadomość z foldera do innego foldera?

Należy zaznaczyć dany list/listy, następnie kliknąć na ikonę Przenieś wybrane elementy (ikonka obok drukarki) na pasku powyżej (ewentualnie na zaznaczony list kliknąć prawym przyciskiem myszy - z menu wybrać Przenieś) i wskazać folder (poprzez kliknięcie na niego), do którego ma być przeniesiony dany list.

 

Gdzie można ustawić własny filtr?

Należy wejść we Właściwości, następnie Filtry (w drzewie po lewej stronie). Kliknięcie na Nowy filtr spowoduje otwarcie okna Dodaj filtr. W polu Nazwa filtru: wpisać dowolną nazwę, a z listy wskazać warunki  (np. filtrowanie po adresie, czyli Od, zawiera, wprowadzić adres e-mail). W części Wykonaj następujące zadanie: należy wybrać z listy lub list  jedną z propozycji (w zależności od tego, jakie warunki ma spełniać filtr) i zapisać ustawienia filtru klikając OK. Aby wyłączyć ustawiony filtr wystarczy dezaktywować poprzez odznaczenie.

 

Jak archiwizować swoją pocztę?

Aby archiwizować pocztę na swoim komputerze, należy skonfigurować skrzynkę e-mail w programie pocztowym po IMAP-ie.

 

Jak skonfigurować swoją pocztę w telefonie komórkowym?

Ustawienia poczty w telefonach komórkowych są takie same jak w programach pocztowych.

 

Jak pobrać adres z książki adresowej do nagłówka listu?

Z formularza Nowa wiadomość klikamy na Do: w oknie Wybierz adresy, po prawej stronie z: Pokaż nazwy od: wybieramy Kontakty, w wykazie po lewej stronie zaznaczamy adres/adresy, pod który chcemy wysłać list i klikamy odpowiednio na Do lub Dw (Do wiadomości)czy Udw (Ukryte do wiadomości). Można też, po ustawieniu kursora w polu Do: wpisać, np. pierwszą literę  nazwiska i z wyświetlonej listy adresów wybrać właściwy poprzez kliknięcie.

 

Jak dodać nowy adres do książki adresowej?

Jeżeli mamy już adres w swoich Kontaktach e-mail (Książka adresowa), wystarczy ten adres przeciągnąć do folderu Kontakty. Nowy kontakt można wprowadzić  również ręcznie. Należy wejść w Książkę adresową, kliknąć Nowy – wypełnić podstawowe pola: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i kliknąć Zapisz

 

Jak utworzyć grupy adresowe?

W Książce adresowej rozwinąć Nowy (klikając na strzałkę), z listy wybrać Grupa kontaktów, wpisać nazwę grupy w polu Nazwa grupy, a z okna Dodaj członków do tej grupy (po prawej stronie) wybrać Globalna lista adresowa lub  Kontakty. Zaznaczamy adres/adresy, który ma znaleźć się w tej grupie i kliknąć Dodaj oraz Zapisz.

 

Jak zmienić krój i rozmiar czcionki?

Otworzyć stronę Nowa wiadomość, następnie Właściwości i Redagowanie (w drzewie po lewej stronie). W części Redagowanie widomości, w opcji: Zredaguj zaznaczyć kropką Jako HTML…, odpowiednio wybrać parametry i Zapisz.

 

Jak ustawić automatyczny podpis?

Aby ustawić automatyczny podpis należy wybrać Właściwości, następnie  Podpisy (w drzewie po lewej stronie) - zredagować podpis i kliknąć Zapisz.