Z życia WydziałU

Nagrody „Literatury na świecie”

Z radością i dumą zawiadamiamy, że spośród przyznanych właśnie prestiżowych nagród „Literatury na świecie" za rok 2019 aż trzy trafiły do pracowników naszego Wydziału!

W kategorii „Proza" nagrodę zdobyła Inga Grześczak z IFK za przekład „Opowieści uciesznych" Poggia Braccioliniego (więcej o książce, próbka zawartości i możliwość zakupu tu: https://www.wuw.pl/product-pol-11623-Opowiesci-ucieszne-PDF.html?fbclid=IwAR0P2lnk950uzK26VZvJW7LuSoUPE64aNlNbKJEkjQG8jKM8UTpGHQ2Mg0M).

W kategorii „Inicjatywa wydawnicza" nagrodę otrzymał prof. Włodzimierz Olszaniec z IFK za redagowaną przez niego (wspólnie z Mikołajem Olszewskim) serię „Biblioteka Renesansowa" - w której właśnie ukazał się przekład Poggia.

W kategorii „Literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka" nagroda przypadła prof. Pawłowi Majewskiemu z IKP. Jego nagrodzona książka nosi tytuł „Święto języka. Szkice o relacjach między światem, słowem a umysłem ludzkim" (https://www.wuw.pl/product-pol-10651-Swieto-jezyka-Szkice-o-relacjach-miedzy-swiatem-slowem-a-umyslem-ludzkim.html).


 

koordynatorzy ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

 

Na podstawie § 7 zarządzenia nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r., poz. 385) – w szczególności w celu właściwej organizacji egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus", o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 zarządzenia – Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW, dr Łukasz Książyk, powołał koordynatorów ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Funkcję koordynatorów ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (tj. od 1.10.2020 do 14.02.2021) powierzono następującym osobom:

 1. Dla kierunku filologia polska:
 1. Dla kierunku filologia bałtycka – mgr Marcie Wiślickiej (m.grzybowska@uw.edu.pl).
 2. Dla kierunku filologia polskiego języka migowego – mgr Marcie Wiślickiej (m.grzybowska@uw.edu.pl).
 3. Dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Monice Mikule (m.mikula@uw.edu.pl).
 4. Dla kierunku logopedia ogólna i kliniczna:
 1. Dla kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – drowi Jerzemu Stachowiczowi (js.stachowicz@uw.edu.pl).
 2. Dla kierunku sztuki społeczne – drowi Jerzemu Stachowiczowi (js.stachowicz@uw.edu.pl).
 3. Dla kierunku slawistyka:
 1. Dla Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" – drowi Piotrowi Kajakowi (p.kajak@uw.edu.pl)


 

Powitanie roku akademickiego 2020/2021

U progu nowego roku akademickiego zwracam się do całej społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu władz dziekańskich Wydziału.

Szanowni Państwo!

Nowy rok akademicki 2020/2021 przychodzi nam rozpoczynać w trudnych warunkach ograniczeń narzucanych przez pandemię koronawirusa. Musimy mieć świadomość, że kwestią podstawową jest zachowanie bezpieczeństwa każdego z nas, nie tylko na uczelni, ale również w otoczeniu rodzinnym i społecznym, w którym funkcjonujemy. Przestrzeganie zaleceń narzuconych przez zagrożenie epidemiczne jest naszym obowiązkiem.

W tej trudnej sytuacji tym większe znaczenie mają pielęgnowane przez nas zgodnie z najlepszymi tradycjami akademickimi wartości, wśród których ważne miejsce zajmują solidarność społeczna i empatia w stosunku do innych. Wierzę, że właśnie one nie tylko pomogą nam przetrwać trudny okres, ale i wzmocnią naszą społeczność wydziałową i uniwersytecką.

Szanowni Państwo!

Rozpoczynając rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Polonistyki, kieruję słowa najlepszych życzeń do wszystkich członków naszej społeczności: studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktorantów, pracowników naukowych i nienaukowych. Życzę wszystkim nam zdrowia, sił, wytrwałości i pomyślności osobistej.

Szczególne słowa powitania i życzenia sukcesów kieruję w stronę nowych członków naszej społeczności, studentów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają przygodę intelektualną, jaką są studia na Wydziale Polonistyki. Żałujemy, że jej początek napotyka trudności i ograniczenia narzucane przez epidemię. Zmuszeni okolicznościami i możliwościami logistycznymi, nie chcąc, aby inauguracja przybrała kształt uroczystości jedynie dla wybranych, ograniczyliśmy pierwsze spotkanie z Państwem do dnia adaptacyjnego, bez którego rozpoczęcie studiów byłoby niemożliwe. Wierzę, że mimo utrudnień w kontaktach bezpośrednich otrzymają Państwo od pierwszego dnia zajęć możliwość studiowania w pełni satysfakcjonującego, bogatego w treści i wartości humanistyczne.

Jest wiele form uczestnictwa w życiu Wydziału i Uniwersytetu. Podstawowym celem jest studiowanie, zgodne z waszymi zainteresowaniami i planami. W obecności na Uniwersytecie nie chodzi jednak tylko o udział w wykładach i ćwiczeniach. Warto zaangażować się również w inne formy aktywności dostępne dla studentów, na przykład w działalność naukową (w ramach kół naukowych i wszelkich projektów studenckich),  kulturalną (w chórze akademickim, teatrze studenckim, klubach studenckich), społeczną (w samorządzie studenckim, w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu), sportową (w Akademickim Związku Sportowym na UW).

Starajcie się Państwo w pełni wykorzystać możliwości studiowania na Uniwersytecie Warszawskim nawet w tej formie, jaka dziś ze względów bezpieczeństwa jest możliwa. Mamy nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa. Wszyscy pracownicy Wydziału służyć będą Państwu pomocą, postaramy się też przedstawiać wszelkie możliwe informacje w najprzystępniejszej formie elektronicznej. Wierzę, że razem przetrwamy trudny okres i wyjdziemy z niego bogatsi o zdobyte doświadczenia i umocnione poczucie wspólnoty.

Życzę nam wszystkim, aby rozpoczynający się rok akademicki 2020/2021 mimo początkowych trudności związanych z zagrożeniem epidemicznym okazał się dla nas wszystkich rokiem pomyślnym – spełnienia zamierzeń i pragnień, realizacji planów, osiągnięcia zakładanych celów i satysfakcji z dobrze spędzonego czasu w środowisku uniwersyteckim.

Otwieram rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

                                                                       Dziekan Wydziału Polonistyki

                                                                       Uniwersytetu Warszawskiego

                                                                       Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Legitymacje studenckie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 28 września 2020 r. (w dniu, w którym będzie się odbywało spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich oraz samorządem studenckim) będą również wydawane legitymacje studenckie oraz będzie miało miejsce podpisywanie ślubowania przez studentów kierunku Filologia polska.

W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego wydawanie legitymacji odbędzie w dwóch salach A i B (w budynku Audytorium Maximum) w dwóch turach. Od godziny 9.00 zapraszamy studentów grup dziekańskich 7-10, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza oraz studentów specjalności literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej. Prosimy przychodzić wg następującego porządku:

 • godz. 9.00 - grupa 7  LJ  sala A,  grupa 1  LKP  sala B
 • godz. 9.30 - grupa 8  LJ  sala A,  grupa 2  LKP  sala B
 • godz. 10.00 - grupa 9  LJ sala A
 • godz. 10.30 - grupa 10  LJ sala A

Natomiast od godziny 12.00 zapraszamy studentów grup dziekańskich 1-6, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.

Prosimy przychodzić wg następującego porządku:

 • godz. 12.00 - grupa 1 LJ sala A 
 • godz. 12.30 - grupa 2 LJ sala A
 • godz. 13.00 - grupa 3 LJ sala A
 • godz. 13.30 - grupa 4 LJ sala A
 • godz. 14.00 - grupa 5 LJ sala A
 • godz. 14.30 - grupa 6 LJ sala A

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do założenia maseczek przed wejściem do budynku oraz zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu. Prosimy mieć ze sobą własne długopisy!!!

Osoby, które nie będą mogły pojawić się po odbiór legitymacji 28 września 2020 r.,  będą to mogły zrobić w tygodniu (poniedziałek-piątek), w godz. 10.00-13.00, pok. 314 w budynku przy ul. Oboźnej 8.

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku filologii polskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 18 września na stronie Wydziału Polonistyki ukazał się komunikat kierownika jednostki dydaktycznej, prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka, w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym. Wszystkie zajęcia na kierunku filologia polska rozpoczną się w trybie zdalnym.

Stacjonarnie odbędzie się jednak dzień adaptacyjny. Chcielibyśmy wszystkich Państwa, którzy chcą i mogą uczestniczyć w spotkaniu, zaprosić 28 września 2020 r. do sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum. W trakcie szkoleń prowadzonych m.in. przez prodziekana ds. studenckich oraz samorząd studencki dowiecie się Państwo wszystkiego, co warto wiedzieć na temat studiów i studiowania.

W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego spotkanie odbędzie w dwóch turach. Na godzinę 10.00 zapraszamy studentów grup dziekańskich 1-6, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza (wejście do sali od godziny 9.30). Natomiast na godzinę 13.30 zapraszamy studentów grup dziekańskich 7-10, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza oraz studentów specjalności literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej (wejście do sali od godziny 13.00). Każde ze spotkań potrwa około dwóch godzin. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do założenia maseczek przed wejściem do budynku oraz zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu.

Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na spotkaniu 28 września 2020 r., zostanie zorganizowane szkolenie online w pierwszej połowie października.

Wydział Polonistyki na Festiwalu Nauki

Zachęcamy do udziału w wykładach i warsztatach organizowanych przez Wydział Polonistyki w ramach 24. Festiwalu Nauki. Proponujemy następujące tematu (w kolejności chronologicznej).

 1. M. Derwojedowa, M. Łaziński, M. Kwiecień, Izolacyjka koroniarza, czyli jak w języku odzwierciedla się epidemia COVID-19, 21.09, 17.00 –  spotkanie: meet.google.com/ywe-iekc-qts.
 1. J. Dobrowolska, Spotkanie z „Bluszczem". Początki prasy kobiecej w XIX w., 22.09, 17.00 – spotkanie: meet.google.com/syf-pptc-fys.
 1. M. Wanot-Miśtura, U. Kowalczuk, Język skarbcem kultury. Śladami końskich kopyt w przeszłość polszczyzny, 22.09, 18.00 – spotkanie: link zostanie podany później.
 1. J. Dobrowolska, Spotkanie z „Bluszczem". Początki prasy kobiecej w XIX w., 23.09, 9.00 (lekcja dla szkół) – spotkanie: meet.google.com/akd-pfew-zzd.
 1. M. Wanot-Miśtura, M. Będkowski, Mów do mnie po prostu! Czyli jak?, 23.09, 18.00 – spotkanie: link zostanie podany później.
 1. P. Pichnicka-Trivedi, Być księżniczką. O feminizmie, emancypacji i Disneyu, 24.09, 15.00 – spotkanie: meet.google.com/ccq-tzgj-nkk.
 1. M. Kresa, Gdzie jemy pyry, gdzie grule, a gdzie zajadamy się kartoflą – geograficzne zróżnicowanie polszczyzny, 24.09, 16.30 – nagranie;  https://www.youtube.com/watch?v=a_VtOHWm5qE&feature=youtu.be
 1. M. Kresa, Dlaczego jest pies, ale nie ma psa? O historycznych uwarunkowaniach wyjątków w polszczyźnie, 25.09, 17.00 – nagranie; https://youtu.be/eStE7JAeMcA
 1. M. Asman, G. Pawlak, A. Baran, „Światło w naukach, pomoc w karności", czyli oświecenie w Szkole Rycerskiej, 25.09, 10.00 (lekcja dla szkół) – nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=xKgS18ar2rQ
 1. A. Wdowik, „Fala uniesień, powódź uczuć". Dlaczego we współczesnej sztuce „leje się wodę"?, 26.09., 11.00 – spotkanie: https://us02web.zoom.us/j/81512333442?pwd=YytUU25rcDl3djNpQkxUNm1Gd0w4QT09#success.
   
 2. M. Wanot, Język skarbcem kultury…, 22.09, 18.00, meet.google.com/kue-uyof-ezt
   
 3. M. Wanot, Mów do mnie po prostu…, 23.09., 18.00, meet.google.com/fdj-pfox-xbe

Szczegółowe opisy spotkań znajdują się w programie: https://festiwalnauki.edu.pl/program.

III edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

Film Wydziału Polonistyki na Long Story Short Film Festival

Film „Puzzle Doc" w reżyserii Mariusza Korycińskiego z udziałem m.in. Katarzyny Bondy i Borysa Lankosza, wyprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, został zakwalifikowany do jednego z pierwszych w Polsce festiwali online, organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu.

Obok filmu Mariusza Korycińskiego znalazły się produkcje m.in. ze Studia Munka, Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Łódzkiej Szkoły Filmowej, które ocenią m.in. Jagoda Szelc („Wieża. Jasny dzień") oraz krytyk Łukasz Maciejewski. Wcześniej „Puzzle Doc" brało udział w festiwalu filmów niezależnych OKFA w Koninie, a reżyser Mariusz Koryciński otrzymał nagrodę specjalną podczas festiwalu NURT w Kielcach.

Zwiastun filmu do zobaczenia pod linkiem: http://tiny.cc/j1bv5y, natomiast cały film będzie dostępny za darmo 22 maja o godz. 18:00 na stronie: https://bit.ly/35SE5T8. Zapraszamy do lektury filmu oraz głosowania na „Puzzle Doc" w plebiscycie publiczności.

Dzień Otwarty Wydziału Polonistyki

Drogi Maturzysto! Dzień zaczynasz od „Kordiana", a kończysz na Tokarczuk? Pandemia wcale tak bardzo Ci nie przeszkadza, bo wreszcie możesz przeczytać wszystkie zaległe książki spoza listy maturalnej? A może wyłapujesz błędy w wypowiedziach przyjaciół, zanim ci w ogóle otworzą usta, a zamiast analizować bezlitosne statystyki COVID-19 zastanawiasz się, ile głosek jest w nazwisku „Brzęczyszczykiewicz"? Jeśli tak, to bez wahania w tegorocznej rekrutacji rejestruj się na filologię polską na UW! Spytaj nas, dlaczego warto, a udzielimy Ci na to pytanie co najmniej 77 odpowiedzi!

25.04.2020 (w godz. 12:00-13:00) zapraszamy na wirtualne spotkanie z przedstawicielami filologii polskiej. Będziemy na Was czekać tu:

meet.google.com/acr-awyn-swb

Polecamy także przeznaczoną dla Was grupę na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/2544986289086482/.

Na Wydziale Polonistyki możecie studiować nie tylko filologię polską, lecz także inne kierunki: filologię bałtycką, filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie, kulturoznawstwo, logopedię i slawistykę, a także - na studiach drugiego stopnia - filologię polskiego języka migowego i sztuki społeczne. Poniżej znajdziecie linki do spotkań tych kierunków:

A poniżej znajdziecie linki do spotkań pozostałych kierunków:

1. Filologia bałtycka
Spotkanie on-line
https://hangouts.google.com/group/LyJguyJmZDyP5YZ66

2. Sztuki społeczne
Wydarzenie na Facebooku
https://www.facebook.com/events/302105860776595/

3. Logopedia kliniczna
Spotkanie on-line
https://meet.google.com/gdi-easu-eqq?authuser=1

4. Filologia klasyczna
Meet Google od 12.00 do 16.00
meet.google.com/bmc-thzt-qnh

HangoutsChat od 10.00 do 16.00
https://hangouts.google.com/group/HHi27mE8gRt1LoMm9

Grupa na Facebooku:

IFK UW Kandydaci 2020
https://www.facebook.com/groups/553531882214328/

5. Filologia polskiego języka migowego
Instagram:
https://instagram.com/kolojezykamigowegouw…

Linki do spotkań indywidualnych na google meet udostępnimy od razu po live na instagramie i na naszym fb:
https://www.facebook.com/pjmuw/


 

Komunikat w sprawie zajęć zdalnych


Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam listę zajęć zdalnych organizowanych na Wydziale Polonistyki UW od 16 lub 23 marca br. Lista ta może zostać wydłużona. Metody prowadzenia zajęć zdalnych mogą być modyfikowane w celu sprawniejszej realizacji procesu dydaktycznego. Wykładowcy, którzy nie zdecydowali się na prowadzenie zajęć zdalnych, proszeni są o utrzymywanie aktywnego kontaktu ze studentami z grup zajęciowych i bieżące reagowanie na ich naukowe potrzeby. Programy zajęć, które do 14 kwietnia br. nie będą prowadzone w formie zdalnej, muszą zostać w porozumieniu ze studentami odpowiednio zmodyfikowane, aby gwarantowały osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu. Jeżeli po 14 kwietnia br. tradycyjnie prowadzone zajęcia będą w dalszym ciągu zawieszone, wszystkie organizowane na Wydziale Polonistyki ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty i seminaria obligatoryjnie będą musiały przejść na tryb zdalny.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk

Zajęcia zdalne

IFK

IJP

IKP

ILP

IPS

ISZIP

KJOWPiB

POLONICUM

Dyżury zdalne

IJP

 

Legalizacja pobytu cudzoziemców.

Welcome Point UW zaprasza studentów zagranicznych na spotkanie informacyjne poświęcone tematowi legalizacji pobytu w Polsce, które zostanie poprowadzone przez adw. Justynę Wróbel, prawniczkę wyspecjalizowaną w tej dziedzinie. Będziecie się mogli na nim dowiedzieć:

 • jaka jest różnica między wizą narodową a kartą pobytu,
 • jak wygląda aplikowanie o kartę pobytu,
 • jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kartę pobytu i gdzie złożyć wniosek,
 • … i znacznie więcej.

Obydwa spotkania odbędą się 17 stycznia 2020 w Sali „A" w Auditorium Maximum na kampusie głównym UW. Spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 12:00, a spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 14:00.

Rejestracja potrwa do 14 stycznia.

Spotkanie w języku polskim: https://forms.gle/EfmcLGfVgCda6t8t5

Spotkanie  w języku angielskim: https://forms.gle/hCd9SCf4KM9diL9G9

 

Z pozdrowieniami

Welcome Point UW

welcome@uw.edu.pl  www.welcome.uw.edu.pl

Spotkanie wigilijne organizowane przez bałtystów

XV spotkanie z cyklu „My z Nich”

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy na XV spotkanie z cyklu „My z Nich", organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.00. 

Program:

I. Powitanie przez Pana Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

II. Referaty:

 1. Bogusław Dunaj  (UJ)–Witold Taszycki  - twórca onomastyki polskiej i historyk języka
 2. Stanisław Cygan (UJK) Wanda Pomianowska  - językoznawca, społecznik, poetka
 3. Romuald Huszcza (UW)Janusz Chmielewski jako badacz języka chińskiego
 4. Krystyna Kowalik (IJP PAN)Kazimierz Sikora (UJ) Roman Laskowski . Dwa szkice do portretu Uczonego

SPOTKANIE POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA ANDRZEJA Z. MAKOWIECKIEGO

Spotkania i szkolenia dla studentów zagranicznych

Drodzy Studenci,
Mamy nadzieję, że z entuzjazmem rozpoczynacie rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. Welcome Point nieustannie stara się, żeby ten czas był dla Was przyjemny i pełen miłych doświadczeń.
Przygotowaliśmy dla Was w najbliższym czasie kilka interesujących spotkań i szkoleń, na które gorąco Was zapraszamy.
– 2 dyżury pomocy w rejestracji na zajęcia w USOS:
4.10.2019 r., godz. 10:00-13:00, 5.10.2019 r., godz. 14:00-16:00; budynek Samorządu Studentów UW przy małym dziedzińcu na Kampusie Głównym (piętro pierwsze, sala numer 200)
http://welcome.uw.edu.pl/usos-registration-assistance-2/

– Warsztaty z orientacji kulturowej
11-12.10.2019 r. (studenci I roku studiów pierwszego stopnia)
25-26.10.2019 r. (studenci I roku studiów drugiego stopnia)
http://bit.ly/2oUOEU1

– Gra terenowa na Kampusie Głównym – szczegóły wkrótce (Zarząd Samorządu Studentów)

Zapraszamy także do lektury naszego świeżutkiego przewodnika dla studentów zagranicznych:
https://drive.google.com/…/1rdIjJ18DM77pZNG86q_sn-9g1…/view…

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu: http://bit.ly/2oeIvC4

Więcej informacji na temat wydarzeń możecie znaleźć na naszej stronie internetowej i Facebooku:
http://welcome.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/groups/welcomeUW/

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy,
Zespół Welcome Point
welome@uw.edu.pl, www.welcome.uw.edu.pl

Spotkanie powitalne dla studentów zagranicznych

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w organizowanym przez Welcome Point UW spotkaniu powitalnym (Welcome Day) dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy rozpoczną studia na UW w roku akademickim 2019/2020.

Podczas spotkań dowiecie się wiele na temat Uniwersytetu, jego funkcjonowania, a także możliwości, z których już niedługo będziecie mogli korzystać. Otrzymacie też pakiety powitalne i zaproszenie na wydarzenia planowane w październiku. Będzie to również wspaniała okazja do spotkania z kolegami z innych krajów. Po sesjach informacyjnych zaprosimy Was do udziału w grze terenowej oraz do wieczornej integracji przygotowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

 • Spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Auditorium Minus (stary BUW).
 • Spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 12.30 w sali C w Auditorium Maximum.

Prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/cqRDGoNJNrfz6xYT8 (spotkanie w języku angielskim) lub https://forms.gle/Zmby5WdKGfnBAMj9A (spotkanie w języku polskim).

Szczegółowy program zostanie wkrótce opublikowany na stronie www.welcome.uw.edu.pl.

Zapraszamy także do dołączenia do specjalnie dla Was utworzonej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Welcome Point UW: welcome@uw.edu.pl.

Do zobaczenia!

Zespół Welcome Point

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na uroczystą

inaugurację roku akademickiego 2019/2020

na Wydziale Polonistyki

która odbędzie się 26.09.2019 r. (czwartek) o godz. 10.00

w Auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Po uroczystości inauguracyjnej zapraszamy na spotkanie adaptacyjne prowadzone przez Prodziekana ds. studenckich o studiach i studiowaniu na Wydziale Polonistyki oraz obowiązkowy wykład organizowany przez Samorząd Studentów.

DZIEŃ ADAPTACYJNY

Dla kierunków logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna:
26 września (czwartek) około godz. 11:30 (po zakończonej głównej części inauguracji) odbędzie się spotkanie informacyjne w sali 17 w budynku Wydziału Polonistyki. Po zakończeniu spotkania ponownie zapraszamy do Auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na spotkanie adaptacyjne dla studentów wszystkich kierunków.
27 września 2019 r. (piątek) zapraszamy o godz. 10.00  do sali nr 4 (gmach Wydziału Polonistyki) – podpisywanie ślubowania oraz wydawanie legitymacji studenckich.

Dla kierunków filologia polska i filologia bałtycka:
27 września 2019 r. (piątek) zapraszamy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o godz. 10.00 do sali A (Audytorium Maximum) – podpisywanie ślubowania oraz wydawanie legitymacji studenckich.

Zestawienie przedmiotów wymagających odrębnych rejestracji dla studentów I roku pierwszego stopnia rozpoczynających studia 01.10.2019 r.:
http://sts.polon.uw.edu.pl/pliki/rejestracja_2019.pdf

We wszystkich rodzajach rejestracji jako login wpisuje się nr PESEL, natomiast hasło – jak przy rejestracji na studia w IRK.

Przypominamy o obowiązku założenia poczty studenckiej!

Informacje dotyczące przyznawania stypendiów socjalnych ukażą się na przełomie września i października na stronie UW oraz Sekcji Toku Studiów Wydziału Polonistyki.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Wydziału http://www.polon.uw.edu.pl, strony Sekcji Toku Studiów http://sts.polon.uw.edu.pl/ oraz fanpage'a na Facebooku: https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Polonistyki-Uniwersytetu-Warszawskiego-353783761445958/.

Sekretariat Studiów Stacjonarnych – pok. 11 i 12 (Gmach Wydziału Polonistyki)
Tel. (22) 55 20 696
Fax. (22) 55 21 022

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Film dokumentalny "Puzzle Doc"

Film dokumentalny "Puzzle Doc" w reż. Mariusza Korycińskiego został zakwalifikowany do 65. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA. Film będzie walczył o nagrodę w kategorii filmów niezależnych m.in. z obrazami Olgi Chajdas (autorki "Niny") i Rafała Łysaka (autora "Miłości bezwarunkowej"). Dokument jest współprodukowany przez Wydział Polonistyki. Poniżej zwiastun filmu: http://tiny.cc/j1bv5y
 

WIOSNA POEZJI 2019

Serdecznie zapraszamy na warszawską Wiosnę poezji 2019! Impreza odbywa się jako część tegorocznych Dni Polonistyki.

14 maja (wtorek), godz. 18.00 – POEZJA POD KASZTANAMI – Uniwersytet Warszawski, skwer przed Wydziałem Polonistyki (w razie złej pogody spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału Polonistyki w sali 17).

15 maja (środa), godz. 11.00 – ŚNIADANIE NA TRAWIE – Łazienki Królewskie, kawiarnia Niepodległa – Miejsce spotkań (budynek Herbaciarni, pierwsze wejście do Łazienek od strony Placu na Rozdrożu).

Więcej: http://baltystyka.uw.edu.pl/

Pobierz