Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 - 7, § 8 ust. 6 i 11, § 22 ust. 4, § 23b ust. 1 i ust. 2 pkt 2, § 30 ust. 5, § 34 ust. 2 oraz § 35 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 2 Rektora UW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2010 r. Nr 3B, poz. 70) oraz uchwały nr 505 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Wydziałem".
 2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, z późniejszymi zmianami, zwane dalej „Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim".

§ 2.

 1. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.
 2. Student może przystąpić do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną nie wcześniej niż dwa tygodnie przed zakończeniem semestru.
 3. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu lub nie zdał jednego z egzaminów, do których powinien przystąpić zgodnie z programem studiów. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeśli student nie uzyskał zaliczenia z dwóch przedmiotów lub nie zdał dwóch egzaminów albo nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu i nie zdał jednego egzaminu. Niezdanie egzaminu, który zalicza przedmiot, wiąże się z obowiązkiem powtarzania zajęć z danego przedmiotu - ewentualną decyzję o zwolnieniu studenta z tego obowiązku podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii odpowiedniego kierownika zakładu (katedry). Ponowne niezaliczenie przedmiotu (w kolejnym roku) oznacza konieczność powtarzania roku studiów, na który student jest wpisany.
 4. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 5. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dziekan.

§ 3.

 1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, począwszy od I roku studiów.
 2. Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że wznowienie studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów stacjonarnych.
 3. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów.
 4. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan.

§ 4.

 1. Po ukończeniu I roku student, który uzyskał średnią co najmniej 4,75, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).
 2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być pracownik naukowo-dydaktyczny co najmniej ze stopniem doktora.
 3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w sesji letniej roku poprzedzającego. Do wniosku dołącza się projekt programu nauczania i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS.
 4. Dla studenta studiującego według ITS opiekuna naukowego wyznacza Dziekan.
 5. Student wraz opiekunem ustalają program nauczania i plan studiów tak, aby były one zgodne z minimum programowym dla danego kierunku studiów.

§ 5.

 1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić na:
  1. studia stacjonarne - w przypadku osiągnięcia określonej przez Dziekana średniej ocen z ukończonego etapu studiów;
  2. studia niestacjonarne - w przypadku zadeklarowania chęci podjęcia takich studiów.
 2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan.
 4. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach nauczania, jeżeli takie występują.

§ 6.

 1. Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej (dotyczy egzaminu dyplomowego, jeśli poprzedzony jest pracą dyplomową).
 2. Stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, i ocenę negatywną - niedostateczny. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 31 ust. 6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;
  • ostateczna ocena pracy dyplomowej, jeśli jest ona przewidziana w planie studiów, obliczona według § 34 ust. 7 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;
  • ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 38 ust. 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.
 4. Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje rozdział 2. pkt c dokumentu „System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW".

§ 7.

W ramach limitu bezpłatnych zajęć ponadplanowych student może realizować wszystkie przedmioty z wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału. Limit bezpłatnych zajęć ponadplanowych nie może przekraczać 30 punktów ECTS. Na Wydziale nie pobiera się opłat od studentów Wydziału za zajęcia wykraczające poza minimum programowe, z wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału.

§ 8.

 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.
 2. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach obowiązujących na kierunku studiów.

§ 9.

Opiekun wymiany, o której jest mowa w § 22. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, jest powoływany przez kierownika jednostki.

§ 10.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów.

§ 11.

 1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów. Prawo do powtarzania etapu studiów przysługuje także studentowi I roku studiów oraz studentowi, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów.
 2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan.

§ 12.

 1. Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z uwzględnieniem w szczególności kryteriów zawartych w „Arkuszu aktywnej recenzji".
 2. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

§ 13.

Praca dyplomowa musi być złożona nie później niż 30 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2013/2014.

Inne regulacje dotyczące szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki

 1. Okresem rozliczeniowym na Wydziale Polonistyki jest rok akademicki.

Uwaga!!! Studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia:

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z paragrafami 35 i 38 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim egzamin licencjacki lub magisterski musi odbyć się do 30 września . Osoby, które nie zmieszczą się we wskazanym terminie, zostaną z dniem 1 października skreślone z listy studentów. Będzie im przysługiwało w ciągu dwóch lat prawo do wznowienia studiów na czas obrony.