STUDIA II STOPNIA

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2018/2019

 1. Najważniejsze, aby w odpowiednim terminie zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl

Warto wcześniej bardzo dokładnie przeczytać zasady rekrutacji na studia, jakie obowiązują na poszczególne kierunki.

Pomocny w rejestracji będzie ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=jwYBxIGze5U&feature=youtu.be

Należy pamiętać, aby wybrać odpowiednią ścieżkę rekrutacji, „P" lub „C".

Pomóc może w tym prezentacja:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wybierz-odpowiednia-sciezke-rekrutacji/

UWAGA! Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za zły wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata!

 1. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola na swoim koncie rekrutacyjnym.

      Podczas rejestracji należy uważnie czytać wszystkie polecenia i wskazówki!

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek problemów  na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW:

       http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

 1. Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia, musi złożyć -  w wyznaczonym terminie i najlepiej osobiście wszystkie wymagane dokumenty w siedzibach komisji rekrutacyjnych:
 1. kandydaci na studia na kierunki: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna składają dokumenty w gmachu głównym Wydziału Polonistyki UW (budynek na terenie kampusu centralnego, po prawej stronie Pałacu Kazimierzowskiego, sala nr 6 na parterze; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na studia na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze składają dokumenty w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek na terenie kampusu centralnego, dawny Szpital św. Rocha; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na kierunek slawistyka składają dokumenty w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (budynek na terenie kampusu centralnego za Auditorium Maximum; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 2. kandydaci na kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie składają dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (budynek obok kościoła św. Krzyża, drugie piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 1)

WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA należy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Dotyczy absolwentów Wydziału Polonistyki UW!

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • dowód osobisty,
 • kopia dowodu osobistego,
 • jedna,  aktualna, podpisana na odwrocie fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (do teczki akt osobowych studenta);

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

UWAGA! Dotyczy absolwentów spoza Wydziału Polonistyki UW!

1. świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą;

2.  kopia świadectwa dojrzałości (lub innego świadectwa/ dyplomu uzyskanego za granicą (celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem)

3. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

4. dowód osobisty (albo – w przypadku cudzoziemców – inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata, np. paszport)

5. kopia dowodu osobistego albo -  w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami - innego dokument potwierdzający tożsamość kandydata, celem poświadczenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem

6. jedna aktualna, podpisana na odwrocie fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (do teczki akt osobowych studenta)

7. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (UWAGA: status zdjęcia „Czekający na akceptację" nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS);

8. oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

9. dowód uiszczenia opłaty za ELS (w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski)

10. dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (wraz z suplementem)

11. kopia dyplomu magistra, licencjata , inżyniera lub równorzędnego (oraz jego suplementu), której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

UWAGA! W przypadku braku dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów z ocenami: średnią z całych studiów i oceną na dyplomie.

Kandydatów z zagranicy prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentów, które znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

*) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument [wzór upoważnienia] (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba upoważniona powinna przedstawić kserokopię dowodu (a w przypadku cudzoziemca paszportu), poświadczoną notarialnie albo poświadczoną przez Biuro ds. Rekrutacji UW lub odpowiedni urząd jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd gminy), bądź polską placówkę dyplomatyczną (w przypadku kandydata przebywającego za granicą). UWAGA! Podania z IRK muszą być podpisane przez kandydata.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)  DLA NIEPOLONISTÓW - szczegółowe informacje

Egzamin dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie), którzy nie ukończyli studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia polska,  składa się z dwóch części i obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów: historia literatury polskiej od średniowiecza do roku 1918, poetyka (teoria wiersza), kultura języka polskiego (wraz z elementami leksykologii) oraz gramatyka opisowa języka polskiego. Egzamin ma formę pisemną i trwa 90 minut.

Część pierwsza składa się z dwudziestu pytań – zarówno otwartych, jak i zamkniętych (testowych) – z poetyki oraz historii literatury i kultury polskiej od średniowiecza do 1918 roku.

Ta część egzaminu sprawdza wiedzę z zakresu budowy wiersza polskiego i zasad poetyki klasycznej. Pozwala także ocenić umiejętności analizy utworów poetyckich i prozatorskich pod względem formalnym (narracja, środki poetyckiego wyrazu, fabuła, akcja, wątek, rodzaje i gatunki literackie itp.) oraz sprawdzić orientację w dziejach literatury polskiej, znajomość najważniejszych i najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych epok dzieł i ich twórców, a także ważnych z punktu widzenia rozwoju kultury pojęć i terminów.

Pomoc w powtórzeniu i utrwaleniu wymaganego materiału mogą stanowić książki:

 • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, „Zarys teorii literatury", Warszawa 1972 (lub wydania późniejsze);
 • A.Kulawik, „Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego", Kraków 1994 (lub wydanie wcześniejsze);
 • B.Chrząstowska, S. Wysłouch, „Poetyka stosowana", Warszawa 1978 (lub inne wydania);
 • T. Witczak, „Literatura Średniowiecza", Warszawa 1990;
 • J. Ziomek, „Literatura Odrodzenia", Warszawa 1987;
 • C.Hernas, „Literatura baroku", Warszawa 1987;
 • M. Klimowicz, „Literatura Oświecenia", Warszawa 1988;
 • A.Witkowska, „Literatura romantyzmu", Warszawa 1986;
 • H. Markiewicz, „Literatura pozytywizmu", Warszawa 1986;
 • M. Podraza-Kwiatkowska, „Literatura Młodej Polski", Warszawa 1992;
 • J. Pelc, „Literatura renesansu w Polsce", Warszawa 1994;
 • „Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu", pod red. J. Pietrusiewiczowej, Warszawa 1979 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok)", pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1998 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1996 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiej XIX wieku", pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wydania).

Część druga składa się z dwudziestu pytań i zadań z  gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka i poprawności językowej oraz frazeologii.

Przygotowując się do tej części egzaminu, warto powtórzyć zagadnienia   z fonetyki, fleksji, składni i słowotwórstwa oraz utrwalić wiadomości dotyczące ortografii; część zadań dotyczyć także będzie rozumienia  i wykorzystania związków frazeologicznych.

Materiałami pomocniczymi w przygotowaniach do części językoznawczej mogą być m.in. poniższe publikacje:

 • „Nauka o języku dla polonistów", pod red. S. Dubisza, Warszawa 2002 (lub wcześniejsze wydania);
 • T. Karpowicz, „Gramatyka języka polskiego: zarys", Warszawa 1999;
 • „Gramatyka na bardzo dobry", oprac. K. Gierymski, Warszawa 1992.