Sprawy finansowe

Opłaty za jeden semestr studiów w roku akademickim 2021/22

Studia pierwszego i drugiego stopnia - opłata jednorazowa

2000 zł

opłata w ratach – łącznie

w tym:

I rata – (semestr zimowy: do 15.10.2020; semestr letni: do 28.02.2021)

II rata – (semestr zimowy: do 2.11.2020; semestr letni: do 30.03.2021)

III rata – (semestr zimowy: do 2.12.2020; semestr letni: do 30.04.2021)

2200 zł

 

900 zł

700 zł

600 zł

Opłaty inne

powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie
więcej jednak niż 4000 zł (w ratach nie więcej niż
4400 zł)

za powtarzanie w całości przedmiotu (10 godz.)

100 zł

za powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (20 godz.)

200 zł

za powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (40 godz.)

400 zł

za powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku

600 zł.

dodatkowa specjalizacja na studiach I stopnia – opłata za semestr:

450 zł

Powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok

 

 

 

 

300 zł.

Opłata za wydanie dyplomu (dotyczy studentów, którzy  rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r.)

Wersja podstawowa dyplomu:                                                

Opłata za odpis dyplomu w języku angielskim:                

Opłata za wydanie dyplomu (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia po 01.10.2019 r. i później)

Za wydanie dyplomu:

Oryginał + dwa odpisy polskie lub                                         

Oryginał + jeden odpis polski i jeden odpis angielski

 

60 zł
(duplikat 90 zł)

40 zł

 

 

 0 zł

 

Wszystkie opłaty jednorazowe wniesione po 10 października (semestr zimowy) i po 28 lutego (semestr letni) traktuje się jak opłaty w ratach (czyli obowiązuje podwyższona kwota ).

 

Wpłaty za czesne studenci będą dokonywać w systemie USOSWEB. Każdy ma wygenerowane indywidualne konto,  na które wpłaca należności.

Instrukcja dotycząca dokonywania wpłat w systemie USOSWEB jest dostępna na stronie wydziałowej.

W przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów w trakcie semestru opłata za zajęcia dydaktyczne tego semestru nie podlega zwrotowi. Studenci uchylający się od wnoszenia opłat zostaną skreśleni z listy studentów.

Obniżenie czesnego

Podjęcie decyzji studiowania w trybie niestacjonarnym jest równoznaczne ze zobowiązaniem wnoszenia opłat w określonych terminach. Trudna sytuacja ekonomiczna nie jest wystarczającą motywacją w staraniach o obniżenie czesnego. Podania w tej sprawie muszą wskazywać na nieprzewidziane pogorszenie dotychczasowej sytuacji lub zdarzenie losowe.

Można starać się także o obniżenie czesnego uzasadnione bardzo dobrymi wynikami w nauce, poświadczonymi średnią na poziomie 4,75 z egzaminów poprzedniego roku.