REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ STUDIÓW:

literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 lata

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

Limit Miejsc:

54, w tym:

 • Instytut Literatury Polskiej (ILP): 16 miejsc
 • Instytut Języka Polskiego (IJP): 8 miejsc
 • Instytut Polonistyki Stosowanej (IPS): 10 miejsc
 • Instytut Kultury Polskiej (IKP): 10 miejsc
 • Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP): 3 miejsca
 • Instytut Filologii Klasycznej (IFK): 3 miejsca
 • Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki (KJOWPiB): 2 miejsca
 • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum": 2 miejsca

WYMAGANE DOKUMENTY:

A.

 1. Podanie o przyjęcie (wydruk z systemu IRK UW -  https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/). Wskazanie dyscypliny, w której kandydat zamierza się specjalizować (językoznawstwo / literaturoznawstwo / kulturoznawstwo), następuje przy składaniu dokumentów.
 2. Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta.
 3. Zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów I stopnia i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).
 4. Życiorys lub CV.
 5. Trzy fotografie (format legitymacyjny).
 6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement lub wyciąg z indeksu).
 7. Opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję projektu badawczego.
 8. Informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych,  znajomości języków obcych (wydruk kwestionariusza z systemu IRK UW).
 9. Podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta (wydruk z systemu IRK UW).
 10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie.

B.

Kandydaci cudzoziemcy rekrutujący się na zasadach innych niż obywatele polscy ponadto zobowiązani są do dostarczenia:

 1. Opinii opiekuna pracy magisterskiej.
 2. Opinii przyszłego opiekuna naukowego, którego kandydat powinien znaleźć jeszcze przed rejestracją na dane studia doktoranckie.
 3. Dokumentów potwierdzających znajomość języka, w którym będą prowadzone studia.
 4. Dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP.
 5. Dokumentów potwierdzających stan zdrowia.
 6. Dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu – tłumaczenie przysięgłe sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
 • Dokumenty poświadczające aktywność naukową (zaświadczenia o publikacjach, wystąpieniach na konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych) – tłumaczenie zwykłe.
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych studiów doktoranckich – tłumaczenie zwykłe.
 • Inne obcojęzyczne dokumenty wymienione w pkt. WYMAGANE DOKUMENTY – tłumaczenie zwykłe.

TERMIN REJESTRACJI W IRK:

1.07-13.09.2018 r.

TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

03.09-14.09.2018 r.

OPIS POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji.

Ocenie podlegają:

Etap I – maksymalnie 60 punktów

A. 

  przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na temat:

 • zakresu, metodologii i wyników pracy magisterskiej – za umiejętność syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy magisterskiej – 0-25 p.
 • zainteresowań, uzasadniających wybór dyscypliny – wiedza merytoryczna, poprawność językowa, umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym określonej dyscyplinie wiedzy – 0-35 p.

Etap II – maksymalnie 40 punktów

B. 

średnia ze studiów – maks. 10 p.

 • 4,0 - 4,14 – 1 punkt
 • 4,15 - 4,24 – 2 punkty
 • 4,25 - 4,34 – 3 punkty
 • 4,35 - 4,44 – 4 punkty
 • 4,45 - 4,54 – 5 punktów
 • 4,55 - 4,64 – 6 punktów
 • 4,65 - 4,74 – 7 punktów
 • 4,75 - 4,84 – 8 punktów
 • 4,85 - 4,94 – 9 punktów
 • 4,95 - 5,0 – 10 punktów

C.

 • ocena dotychczasowego dorobku naukowego – na podstawie złożonej dokumentacji (m.in. artykuły naukowe złożone lub opublikowane; udział z referatem w konferencjach naukowych; udział z wystąpieniem w studenckim ruchu naukowym) – maks. 11 p. (za artykuł – 4 p., za udział w konferencji z referatem – 2 p., udział w konferencji studenckiej z referatem – 1p.).
 • znajomość języków obcych (poświadczona certyfikatem lub odpowiednim zaświadczeniem) – maks. 5 p. (za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie B2 – 1 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C1 – 3 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C2 – 5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie B2 – 0,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C1 – 1,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C2 – 2,5 p.).
 • dyplom magisterski drugiego kierunku – 8 p.
 • dyplom ukończenia innych form dokształcania (np. studia podyplomowe) – 3 p.
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych studiów doktoranckich (minimum półroczne, np. praca w szkole, w redakcji, wolontariat) – 3p.

Ustalanie listy rankingowej jest dwustopniowe:

etap I – maksymalnie 60 punktów

etap II – maksymalnie 40 punktów

 • Maksymalna punktacja wynosi 100 punktów
 • Minimum kwalifikacyjne – nie mniej niż 31 punktów uzyskanych z I etapu.
 • Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza pięć zespołów kwalifikacyjnych Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: zespół kwalifikacyjny literaturoznawczy (ILP), zespół kwalifikacyjny językoznawczy I (IJP, KJOWPiB), zespół kwalifikacyjny językoznawczy II (IPS, ISZiP, IFK, „Polonicum"), zespół kwalifikacyjny kulturoznawczy (IKP) i zespół kwalifikacyjny literaturoznawczo-kulturoznawczy (IPS, ISZiP, IFK).
 • Po przeprowadzonej rozmowie  poszczególne zespoły kwalifikacyjne w głosowaniu ustalają jej wynik. Wyniki głosowania oblicza się na podstawie średniej punktów przyznanych kandydatowi przez każdego członka zespołu kwalifikacyjnego. Jeśli kandydat przekroczył minimum kwalifikacyjne, czyli uzyskał nie mniej niż 31 punktów, do wyników rozmowy dolicza się punkty uzyskane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie protokołów z posiedzeń poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych.
 • Próg kwalifikacyjny ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna osobno dla każdego instytutu (katedry, centrum). Wydziałowa lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia zostanie utworzona na podstawie list rankingowych z poszczególnych instytutów (katedry, centrum), do których rekrutacja odbywa się w ramach przydzielonych limitów miejsc.


Studenci zagraniczni kwalifikowani są na zasadach ogólnych, obowiązujących obywateli polskich. Stypendyści Rządu RP i stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej mogą być kwalifikowani na studia na podstawie analizy złożonych dokumentów, w tym wstępnego projektu pracy doktorskiej.

Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 Uchwały nr 308 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019.

TERMIN I MIEJSCE EGZAMINÓW

17.09-21.09.2018 r., Wydział Polonistyki

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

24.09.2018 r.

MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • Internetowa Rejestracja Kandydatów
 • strona internetowa Wydziału Polonistyki (http://www.polon.uw.edu.pl/studia-doktoranckie)
 • tablica studiów doktoranckich (przy sekretariacie p. 312, ul. Oboźna 8)

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW DOKTORANCKICH:

1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną skreślone z listy kandydatów.

TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Komisja literaturoznawcza (ILP): 18.09.2018 r
Komisja kulturoznawcza (IKP): 18.09.2018 r.
Komisja językoznawcza I (IJP, KJOWPiB): 20.09.2018 r.
Komisja językoznawcza II (IFK, IPS, ISZiP, Polonicum): 17.09.2018 r.
Komisja literaturoznawczo-kulturoznawcza (IFK, IPS, ISZiP): 18.09.2018 r

 

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzającej wyniki kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

 • Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich dr Łukasz Książyk – jako przewodniczący
 • Kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska – jako z-ca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Mirosław Bańko
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
 • dr hab. Iwona Burkacka
 • dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 • dr hab. Katarzyna Drożdż-Łuszczyk
 • dr hab. Ewa Hoffman-Piotrowska
 • prof. dr hab. Romuald Huszcza
 • dr Piotr Kajak
 • dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
 • dr hab. Robert Kulmiński
 • dr hab. Iwona Kurz
 • dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. UW
 • dr hab. Marcin Napiórkowski
 • prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska
 • prof. dr hab. Marek Prejs
 • dr hab. Witold Sadowski
 • dr hab. Marzena Stępień
 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański
 • prof. dr hab. Krystyna Waszakowa
 • prof. dr hab. Tomasz Wójcik
 • doc. dr Tomasz Wroczyński
 • mgr Justyna Mikołajewska - przedstawicielka doktorantów
 • mgr Anna Pokrzywniak – sekretarz