RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 18.06.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

  1. HABILITACJE
  1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Karolowi Samselowi.
  2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:
  1. dr Agaty Adamieckiej-Sitek
  2. dr Małgorzaty Litwinowicz-Droździel
  1. DOKTORATY
  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych;
  1. mgr Marcie Bukowieckiej
  2. mgr Emilii Danowskiej-Florczyk (+wyróżnienie)
  3. mgr Mai Dobiasz-Krysiak
  4. mgr Katarzynie Dźwigale (+wyróżnienie)
  5. mgr. Pawłowi Jaskulskiemu
  6. mgr Helenie Markowskiej-Fularze (+wyróżnienie)
  7. mgr Agnieszce Ochenkowskiej
  8. mgr Marcie Rogowskiej (+wyróżnienie)
  1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Elizy Czerwińskiej
  2. mgr Anety Daszuty
  3. mgr Anny Dżabaginy
  4. mgr Agnieszki Wąsik
  1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Eweliny Rąbkowskiej
  2. mgr Agaty Sierbińskiej
  3. mgr. Bogusława Zagórskiego

CZĘŚĆ II godz. 17.00

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 maja 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Powołanie Komisji Rady Wydziału Polonistyki UW w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Józefowi Henowi.
  4. Sprawa zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębala, prof. ucz. w wymiarze połowy etatu na stanowisku profesora uczelni na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów.
  5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego UW.
  6. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Kuligowskiego na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Heleny Markowskiej-Fulary na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Justyny Prusinowskiej na stanowisku adiunkta na czas określony w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  10. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Sandry Užule-Fons na stanowisku asystenta na czas określony w wymiarze 1/3 etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  11. Opinia Rady w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Izabeli Stąpor na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
  12. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Katarzyny Maciejak na stanowisku asystenta na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnia dr Any Romančuk na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  14. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony dr Danieli Pelčakovej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  15. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców:
    1. dr Joanny Prędoty
    2. mgr Agnieszki Jasińskiej
    3. mgr Agnieszki Jastrzębskiej
    4. mgr Małgorzaty Malinowskiej
    5. mgr Agnieszki Wronowskiej
    6. mgr Doroty Zackiewicz
  16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców:
    1. mgr Pameli Kaczmarek
    2. mgr. Tomasza Wegnera
  17. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni Retoryki Stosowanej w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  18. Wnioski Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
  19. Sprawy bieżące Wydziału.
  20. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014