RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2015 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

  1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Józefowi Porayskiemu-Pomście, em.prof. UW.

  1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Budzyńskiej-Dacy.

2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Katarzyny Kotyńskiej.

  1. DOKTORATY
  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Marii Jakubowskiej (+wyróżnienie)
    2. mgr Monice Nicińskiej
    3. mgr. Łukaszowi Zarembie (+wyróżnienie)
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Święckiej
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr. Michała Burdzińskiego
    2. mgr Elżbiety Sadowskiej
    3. mgr Aleksandry Wąsowicz-Peinado.
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr Katarzyny Kułakowskiej.
  5. Zamkniecie przewodu doktorskiego:
    1. mgr Barbary Dawidowicz
    2. mgr Krystyny Johansson
    3. mgr Anny Kubalskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 10 listopada 2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału.
  3. Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydata do składu Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Ewy Ihnatowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  6. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Godlewskiego, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  9. Średniookresowa strategia rozwoju Wydziału Polonistyki UW (2015-2018).
  10. Zmiana w składzie Komitetu Redakcyjnego Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo.
  11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014