RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 15 marca 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

  1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Leszczyńskiemu, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

  1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Żanecie Nalewajk-Tureckiej.

  1. DOKTORATY
  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Jakubowi Skrzekowi.
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr. Michała Burdzińskiego
    2. mgr Katarzyny Wakuły
  3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr Martyny Sabały
    2. mgr Sylwii Stępień

CZĘŚĆ II godz. 16.45

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 23 lutego 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki UW z działalności w 2015 roku.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Włodzimierza Olszańca w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Jarosława Jakielaszka w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu dr Ewy Modrzejewskiej w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr Elizy Kąckiej w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr. Damiana Makucha w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr. Magdaleny Nabiałek w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  9. Opinia Rady Wydziału w sprawie 2 konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  10. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  13. Zmiana nazwy i zakresu działalności Pracowni Języka Elektronicznych Środków Przekazu  na Pracownię Edukacji Polonistycznej i Medialnej w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  14. Opłata za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017.
  15. Nowelizacja zasad odbywania praktyk kierunkowych na Wydziale Polonistyki UW.
  16. Korekta w programach specjalizacji nauczycielskiej i glottodydaktycznej na studiach I stopnia na kierunku filologia polska.
  17. Wnioski o prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku slawistyka.
  18. Wnioski o prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie.
  19. Wnioski o prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka.
  20. Wnioski o prowadzenie studiów I stopnia na kierunku filologia polska.
  21. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  22. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014