RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 11 października 2016 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 11.10.2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Zmiany w składzie Zespołu Wydziałowego ds. postępowania o nadanie tytułu profesora :

  1. dr. hab. Grzegorzowi Leszczyńskiemu, prof. UW
  2. dr. hab. Grzegorzowi Godlewskiemu, prof. UW

2. Powołanie Zespołu Wydziałowego w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Katarzynie Węgorowskiej, prof. UZ

II. HABILITACJE

1. Opinia Rady Wydziału Polonistyki UW w sprawie odwołania dr. Tomasza Derlatki.

2.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

  1. dr Magdalenie Bogusławskiej
  2. dr Bożenie Adamowicz-Iglińskiej
  3. dr Magdalenie Saryusz-Wolskiej

3. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

  1. dr Doroty Sajewskiej
  2. dr Agnieszki Kruszyńskiej

III. DOKTORATY

  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Asuce Matsumoto.
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr. Damiana Makucha
    2. mgr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk
  3. Warunkowe przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szrodt.
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr Anny Kurowickiej
    2. mgr Volhy Liauchuk
    3. mgr Katarzyny Małgowskiej
    4. mgr Małgorzaty Popiało
    5. mgr Joanny Roś

IV. Komisje Doktorskie Rady Wydziału Polonistyki UW na kadencję 2016-2020.

  1. Powołanie podstawowych składów komisji.
  2. Powołanie przewodniczących komisji.

CZĘŚĆ II godz. 17.30

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 21 czerwca 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Sprawozdanie z wyborów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020.
  3. Powołanie stałych Komisji Rady Wydziału i wybór ich przewodniczących w kadencji 2016-2020.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedstawicieli do stałych Komisji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów, Uczelnianej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatury do Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatury z dziedziny językoznawstwa do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w MSWiA.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Ewy Szczęsnej, prof. UW, w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia doc Martiny Ivanovej na stanowisku lektora w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  10. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
  11. Akceptacja listy studentów na studiach I i II stopnia ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2016/2017.
  12. Akceptacja listy doktorantów ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2016/2017.
  13. Przekazanie uprawnień dziekańskich do wykonywania wszelkich czynności i podejmowania decyzji dotyczących organizacji i toków studiów prodziekanowi ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich oraz dyrektorom instytutów kierunkowych i pełnomocnikom dziekana.
  14. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
  15. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków do Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
  16. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  17. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014