RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 16 stycznia 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 16.1.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

  1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Pietrzakowi.
  2. Sprawa odwołania dr. Michała Stefańskiego od uchwały Rady Wydziału Polonistyki w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego z dnia 18 czerwca 2013 r.

II. DOKTORATY

  1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Lipszyc.
  2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr. Daniela Ciesielskiego
    2. mgr Małgorzaty Glinickiej
  3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr. Igora Barkowskiego
    2. mgr. Marcina Czardybona
    3. mgr Barbary Klimek
    4. mgr Aleksandry Potockiej-Woźniak
    5. mgr Doroty Samsonowicz-Kaczmarek

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 grudnia 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr hab. Ewy Szczęsnej, prof. UW na czas nieokreślony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej, powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów.
  3. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Romana Krzywego, prof. UW na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów.
  4. Sprawa zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębali, prof. UW w wymiarze połowy etatu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Rutkowskiego w wymiarze połowy etatu na stanowisko starszego wykładowcy na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego i Bałtystyki UW.
  6. Opinia Rady w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie Komisji Konkursowej oraz recenzentów.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  9. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
  10. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.
  11. Opinia Rady Wydziału w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Polszczyzna a przekład w Instytucie Języka Polskiego UW.
  12. Opinia Rady Wydziału w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie w Instytucie Języka Polskiego UW.
  13. Opłaty edukacyjne na rok akademicki 2018/2019.
  14. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
  15. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  16. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014