OGŁOSZENIA SEKCJI TOKU STUDIÓW


Uwaga Studenci!!!

Zajęcia na studiach zaocznych rozpoczynają się z dniem 30 września/1 października 2017 r.

Terminarze zajęć są do odbioru w sekretariacie.


Harmonogram wydziałowej rejestracji internetowej na semestr zimowy oraz zajęcia roczne w roku akademickim 2017/2018

Rodzaj rejestracji: bezpośrednia do grup

Miejsce rejestracji: https://usosweb.uw.edu.pl/

Termin rejestracji:

I tura od 22.06.2017, od godz. 21.00, do 30.06.2017, do godz. 23.59 (obejmuje giełdę)

II tura od 22.09.2017, od godz. 21.00, do 15.10.2017, do godz. 23.59 (obejmuje giełdę)


UWAGA: W semestrze zimowym zajęcia I roku studiów I i II stopnia są dodawane do rejestracji dopiero w II turze.

WAŻNE: W rejestracji bezpośredniej DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ; nie ma możliwości dokonania rejestracji przy przekroczonym limicie miejsc.


Podstawy ochrony własności intelektualnej

Obowiązkowy kurs dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia 

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć kurs: Podstawy ochrony własności intelektualnej (POWI). Zajęca realizwane są na platformie internetowej COME. Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/ 

Wszelkie informacje do studentów kirowane są od prowadzących kurs wyłącznie za pośrednitctw U-MAILa. 

Kurs rozpoczyna się otwarciem dostępu do materiałów 12.12.2016, a kończy 25 stycznia 2017; koniecznym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie e-mailowego konta uniwersyteckiego (domena studen.uw.edu.pl aktywuj tutaj) - warunek importowania studentów na kurs; kurs kończy się testem na zal. na platformie w pierwszym tygodniu sesji zimowej (18 stycznia do 3 lutego 2017)


STUDENCI  ROKU  I  DRUGIEGO STOPNIA!!!

Informujemy, ze zostało uruchomione dodatkowe seminarium magisterskie literaturoznawcze, które poprowadzi Prof. Tomasz Wójcik. Zajęcia będą odbywały się o godz. 10.40 w sali 46, III piętro.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku pierwszego i drugiego stopnia

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć szkolenie BHP. Kurs należy zrealizować przez Internet na platformie moodle:

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 02 listopada 2016 r. do 10 lutego 2017 r. Termin poprawkowy od 03 marca do 09 marca 2017. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (23 pytania zamknięte jednokrotnej odpowiedzi). Test zalicza uzyskanie 12 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie wyliczane przez system i po zakończonej turze przesłane do systemu USOS.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" na innej Uczelni Wyższej, będą zwolnione z ponownego zaliczenia tego przedmiotu na aktualnie wybranym kierunku. O fakcie tym winny niezwłocznie poinformować P. Dorotę Olejarkę lub P. Ninę Zielińska w Inspektoracie BHP i OP w celu dokonania wpisu zaliczenia w protokole USOS.

Zwolnieni z ponownego zaliczenia BHP będą również studenci, którzy zaliczyli ten przedmiot na innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. W takim przypadku powinni oni zgłosić ten fakt do Sekcji Toku Studiów. Na podstawie zgłoszenia Student zostanie usunięty z tegorocznego protokołu BHP, a w jego miejsce zostanie podpięty przedmiot zrealizowanego na innym Wydziale UW.

Studenci, którzy przechodzili szkolenie BHP w latach wcześniejszych od roku akademickiego 2008/2009 w formie wykładu winni są odbyć szkolenie raz jeszcze na platformie COME w związku ze zmianami w przepisach BHP.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia realizowanych w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, nie mają obowiązku uczestniczenie w szkoleniu BHP za pośrednictwem platformy COME.

Zaświadczenie o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę w Uczelnie.

W przypadku niezaliczeni przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu szkolenia będzie możliwe w terminie od 28 sierpnia do 10 września 2017 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 PLN. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest złożenie podania do prodziekana ds. studenckich za pośrednictwem Sekcji Toku Studiów (studia stacjonarne pok. 11) oraz uiszczenie opłaty w wysokości 200 PLN. Opłatę należy uiścić na indywidualne subkonto wydziałowe, które jest widoczne w USOSwebowym profilu studenta (zakładka DLA STUDENTÓW - > MOJE STUDIA -> PŁATNOŚCI) - Kwota obciążenia będzie wprowadzona do USOS dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu podania. Dowód wpłaty należy przsesłać do Inspektoratu BHP (p. Dorota Oejarka lub p. Nina Zielińska) celem wpisania zaliczenie do USOS.


Podstawy ochrony własności intelektualnej - Obowiązkowy kurs dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć kurs: Podstawy ochrony własności intelektualnej (POWI). Zajęca realizwane są na platformie internetowej COME. Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

Wszelkie informacje do studentów kirowane są od prowadzących kurs wyłącznie za pośrednitctw U-MAILa.


Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2016/2017 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury:

I tura: 24.09. – 16.10

II tura: 04.11. – 13.12

Obie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2016Z-JO-Z

2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

3. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny do 24.10.2016 pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

4. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

5. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

6. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

 


 

Uchwała Nr 42

Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zasad wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 1

Zgodnie z punktem 5. paragrafu 39. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Rada Wydziału Polonistyki ustala następujące zasady wspólnego pisania prac dyplomowych:

  1. Autorami jednej pracy dyplomowej może być maksymalnie dwóch studentów.
  2. Wkład każdego ze studentów piszących pracę dyplomową powinien być równy.
  3. Poszczególne autorskie części pracy dyplomowej muszą być wyraźnie wyodrębnione i podpisane.
  4. Każdy z autorów pracy dyplomowej jest oddzielnie oceniany, co oznacza, że praca dyplomowa musi zostać złożona w formie drukowanej i elektronicznej przez każdego ze studentów osobno, natomiast kierujący pracą oraz recenzent zobligowani są do napisania dwóch recenzji, w których oddzielnie ocenią wkład każdego ze studentów.
  5. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału Polonistyki może ustalić inne zasady wspólnego pisania prac dyplomowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Harmonogram zapisów internetowych

Rok akademicki 2016/2017
Kierunki: filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna, filologia bałtycka

1. Rejestracja na zajęcia – cykl 2016, 2016Z.

a. I tura zapisów (czerwiec ‘15)
od 23.06.2016, od godz. 21:00, do 30.06.2016, do godz. 23:59.
b. II tura zapisów (wrzesień/październik ‘15)
od 23.09.2016 (piątek), od godz. 21:00, do 16.10.2016, do godz. 23:59.

2. Rejestracja na zajęcia – cykl 2016L.

a. I tura zapisów (grudzień ‘16)
od 15.12.2016, od godz. 21:00, do 31.12.2016, do godz. 23:59.
b. II tura zapisów (luty ‘17)
od 09.02.2017, od godz. 21:00, do 26.02.2017, do godz. 23:59.

3. Rejestracja na egzaminy ustne sesji zimowej.

a. sesja zerowa i zwykła (styczeń ‘17)
od 12.01.2017, od godz. 21:00, do 19.01.2017, do godz. 23:59.
b. sesja poprawkowa (luty/marzec ‘17)
od 23.02.2017, od godz. 21:00, do 01.03.2017, do godz. 23:59.

4. Wybór specjalizacji zawodowej (I rok I stopnia).

a. specjalizacja realizowana od roku 2017/2018 (luty/marzec ‘17)
od 23.02.2017, od godz. 21:00, do 02.03.2017, do godz. 23:59.

5. Rejestracja na egzaminy ustne sesji letniej.

a. sesja zerowa i zwykła (maj ‘17)
od 18.05.2017, od godz. 21:00, do 24.05.2017, do godz. 23:59.
b. sesja poprawkowa (sierpień ‘17)
od 17.08.2017, od godz. 21:00, do 24.08.2017, do godz. 23:59.

Wszystkie rejestracje wydziałowe (jeżeli nie zaznaczono inaczej) rozpoczynają się w czwartki o godz. 21:00.


Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć szkolenie biblioteczne w BUWie za pośrednictwem platformiy moodle. Powinno ono zostać potwierdzone wpisem do indeksu.