OGŁOSZENIA SEKCJI TOKU STUDIÓW


 

UWAGA  ROK  I pierwszego stopnia !!!

Egzamin  z poetyki i analizy dzieła literackiego odbędzie się  24 czerwca 2018 r.

godzina 10.00 – 12.00, sala 4, gm. Polonistyki

 

UWAGA  ROK II pierwszego stopnia !!!

Egzamin z redakcji językowej tekstu (specjalizacja redaktorska) odbędzie się  16 czerwca 2018 r.

godzina 10.40 – 13.00, sala 7, gm. Polonistyki

 


 

UWAGA  ROK  I pierwszego stopnia !!!

Egzamin  z gramatyki opisowej języka polskiego odbędzie się  16 czerwca 2018 r.

godzina 10.00 – 13.00, sala A.Mickiewicza, Aud.Max.

 

UWAGA  ROK I pierwszego stopnia !!!

Egzamin z kultury języka polskiego odbędzie się  23 czerwca 2018 r.

godzina 10.00 – 13.00, sala 4, gm. Polonistyki

 


Podstawy ochrony własności intelektualnej

Obowiązkowy kurs dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć kurs: Podstawy ochrony własności intelektualnej (POWI). Zajęca realizwane są na platformie internetowej COME. Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

POWI - przedmiot realizowany jest w formie kursu internetowego. Dostęp do plików z zagadnieniami podejmowanymi w ramach przedmiotu POWI znajduje się na platformie COME w zakładce kursy wydziałowe i instytutowe. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie testu rozwiązywanego na platformie internetowej (test udostępniony będzie w pierwszym tygodniu sesji zimowej). Osoby, które zaliczyły już przedmiot w ramach innego kierunku, mogą mieć zaliczenie przepisane.


Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku pierwszego i drugiego stopnia

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć szkolenie BHP. Kurs należy zrealizować przez Internet na platformie moodle:

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 06 listopada 2017 r. do 09 lutego 2018 r. Termin poprawkowy od 02 marca 2018 do 08 marca 2018. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza uzyskanie 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" na innej uczelni wyższej, będą zwolnione z ponownego zaliczenia tego przedmiotu na aktualnie wybranym kierunku. O fakcie tym winny niezwłocznie poinformować P. Dorotę Olejarkę w Inspektoracie BHP i OP w celu dokonania wpisu zaliczenia w protokole USOS.

Zwolnieni z ponownego zaliczenia BHP będą również studenci, którzy zaliczyli ten przedmiot na innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Zaliczenie nie może być starsze niż z roku akademickiego 2013/2014. Studenci o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostej UW powinni poinformować Sekcję Toku Studiów lub P. Dorotę Olejarkę w Isnepktoracie BHP i OP. Na podstawie zgłoszenia Student zostanie usunięty z tegorocznego protokołu BHP, a w jego miejsce zostanie podpięty przedmiot zrealizowanego na innym Wydziale UW.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2013/2014) , nie mają obowiązku uczestniczenie w szkoleniu BHP za pośrednictwem platformy COME.

Zaświadczenie o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę w Uczelnie.

W przypadku niezaliczeni przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu szkolenia będzie możliwe w terminie od 01 września 2018 do 15 września 2018 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 PLN. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest złożenie podania do prodziekana ds. studenckich za pośrednictwem Sekcji Toku Studiów  oraz uiszczenie opłaty w wysokości 200 PLN. Opłatę należy uiścić na indywidualne subkonto wydziałowe, które jest widoczne w USOSwebowym profilu studenta (zakładka DLA STUDENTÓW - > MOJE STUDIA -> PŁATNOŚCI) - Kwota obciążenia będzie wprowadzona do USOS dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu podania. Dowód wpłaty należy przsesłać do Inspektoratu BHP (p. Dorota Oejarka) celem wpisania zaliczenie do USOS.


Uchwała Nr 42

Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zasad wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 1

Zgodnie z punktem 5. paragrafu 39. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Rada Wydziału Polonistyki ustala następujące zasady wspólnego pisania prac dyplomowych:

  1. Autorami jednej pracy dyplomowej może być maksymalnie dwóch studentów.
  2. Wkład każdego ze studentów piszących pracę dyplomową powinien być równy.
  3. Poszczególne autorskie części pracy dyplomowej muszą być wyraźnie wyodrębnione i podpisane.
  4. Każdy z autorów pracy dyplomowej jest oddzielnie oceniany, co oznacza, że praca dyplomowa musi zostać złożona w formie drukowanej i elektronicznej przez każdego ze studentów osobno, natomiast kierujący pracą oraz recenzent zobligowani są do napisania dwóch recenzji, w których oddzielnie ocenią wkład każdego ze studentów.
  5. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału Polonistyki może ustalić inne zasady wspólnego pisania prac dyplomowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć szkolenie biblioteczne w BUWie za pośrednictwem platformiy moodle. Powinno ono zostać potwierdzone wpisem do indeksu.