OGŁOSZENIA SEKCJI TOKU STUDIÓW


Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej. Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami, co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie:31.01. – 18.02.2020 r

Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

 1. Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php
 2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://szjo.uw.edu.pl/132-2/ Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10.01. – 27.02.2020pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

  Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat. Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.
 3. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
 4. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
 5. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
 6. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych" lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

UWAGA  ROK  II pierwszego stopnia !!!

Egzamin  z  kultury języka polskiego II  odbędzie się 1 lutego 2020 r.

godzina 10.00 – 13.00,  sala 4 (Polonistyka)

UWAGA  ROK  II drugiego stopnia !!!

Egzamin  z  historii języka polskiego  odbędzie się 1 lutego 2020 r.

godzina 14.00 – 16.00sala 29 (Polonistyka)


Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku pierwszego i drugiego stopnia

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć szkolenie BHP. Kurs należy zrealizować przez Internet na platformie COME: Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminach:

 1. od 04 listopada 2019 r. do 09 lutego 2020 r;
 2. od 28 lutego 2020 do 05 kwietnia 2020.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza uzyskanie 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnicy studiów doktorancki a w ramach dotychczasowego kształcenia uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich czterech lat (nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/2016), powinny zgłosić się do dziekanatu lub koordynatora przedmiotu Pani Niny Zielińskiej celem przepisania zaliczenia.

Zaświadczenie o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku niezaliczeni przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu szkolenia będzie możliwe w terminie od 31 sierpnia do 15 września 2020 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 PLN. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest złożenie podania do prodziekana ds. studenckich za pośrednictwem Sekcji Toku Studiów (studia stacjonarne pok. 11) oraz uiszczenie opłaty w wysokości 200 PLN. Opłatę należy uiścić na indywidualne subkonto wydziałowe, które jest widoczne w USOSwebowym profilu studenta (zakładka DLA STUDENTÓW - > MOJE STUDIA -> PŁATNOŚCI) - Kwota obciążenia będzie wprowadzona do USOS dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu podania. Dowód wpłaty należy przsesłać do Inspektoratu BHP celem wpisania zaliczenie do USOS.


Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów zaocznych

będzie miała dwie tury:

1)     I tura: 20.09.2019 - 12.10.2019

2)     II tura: 02.11.2019 - 9.11.2019

 Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:
  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2019Z-JO-Z
 2.  Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:
  http://szjo.uw.edu.pl/132-2/
 3. Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.
 4. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze zimowym po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach: 10.05.2019 – 22.10.2019
  pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

  Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.
  Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.
 5. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
 6. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
 7. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia na koniec semestru. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
 8. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych" lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku

Każdy student I roku zobowiązany jest zaliczyć szkolenie biblioteczne w BUWie za pośrednictwem platformiy moodle. Powinno ono zostać potwierdzone wpisem do indeksu.