Ogłoszenia Dziekana


Uchwała Nr 42 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zasad wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

§ 1

Zgodnie z punktem 5. paragrafu 39. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Rada Wydziału Polonistyki ustala następujące zasady wspólnego pisania prac dyplomowych:

 1. Autorami jednej pracy dyplomowej może być maksymalnie dwóch studentów.
 2. Wkład każdego ze studentów piszących pracę dyplomową powinien być równy.
 3. Poszczególne autorskie części pracy dyplomowej muszą być wyraźnie wyodrębnione i podpisane.
 4. Każdy z autorów pracy dyplomowej jest oddzielnie oceniany, co oznacza, że praca dyplomowa musi zostać złożona w formie drukowanej i elektronicznej przez każdego ze studentów osobno, natomiast kierujący pracą oraz recenzent zobligowani są do napisania dwóch recenzji, w których oddzielnie ocenią wkład każdego ze studentów.
 5. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału Polonistyki może ustalić inne zasady wspólnego pisania prac dyplomowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 15 czerwca 2011 r.

Zgodnie z paragrafem 8 ust. 13 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, student, który przeniósł się z innej uczelni na ten sam stopień studiów lub wznowił studia, zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic w planach studiów i programach nauczania. Różnice programowe wyznaczane są przez dziekana lub uprawnionego dyrektora instytutu kierunkowego bądź kierownika katedry. Termin, sposób oraz zakres uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic programowych, ze względu na dużą liczbę kierunków i programów studiów realizowanych na Wydziale Polonistyki, ustalane są dla każdego studenta indywidualnie.

 


Terminarz dla filologii polskiej w sprawie:

egzaminów i zaliczeń
wznowień studiów
zmiany trybu studiów
prac i egzaminów magisterskich i licencjackich
skreśleń
stypendiów za wyniki w nauce

*rejestracji na zajęcia /dotyczy wyłącznie studiów dziennych/ szczegóły na stronie http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Egzaminy i zaliczenia:

 1. Wszystkie egzaminy i zaliczenia muszą odbywać się podczas sesji egzaminacyjnych.
 2. Student ma prawo do dwóch terminów egzaminu: w sesji głównej i w sesji poprawkowej (odpowiednio zimowej i letniej).
 3. Student, który nie zdał egzaminu w terminie sesji głównej, jest zobowiązany przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy musi być zdawany w cyklu dydaktycznym, w którym odbywały się ostatnie zajęcia z przedmiotu
 4. W przypadku zastrzeżeń co do formy lub przebiegu egzaminu, student ma prawo złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Podanie o egzamin komisyjny należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
  Zgodnie z Regulaminem Studiów w UW (§ 26) egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Każdy student musi zaliczyć dany rok akad. do końca sesji poprawkowej. Termin złożenia karty przebiegu studiów, wydrukowanej z systemu USOS, lub karty okresowych osiągnięć (kierunkowej i specjalizacyjnej) i/lub indeksu z kompletem uzyskanych zaliczeń, zdanych egzaminów, zaliczeniem praktyk i potwierdzeniem zrealizowania specjalizacji zawodowej (ew. inne wymagane) lub stosownego podania (np. o powtarzanie roku) upływa 7. dnia od zakończenia sesji poprawkowej. Wszystkie uzyskane przez studenta oceny muszą znajdować się ponadto w systemie USOS.
 6. Wszystkie przedmioty, do których zaliczenia student przystąpił, z wyjątkiem wychowania fizycznego, seminarium dyplomowego oraz wymienionych w zarządzeniu Rektora przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania (POWI, BHP), wspólnych dla wszystkich kierunków studiów, kończą się oceną, która jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie przedmiotu

Wznowienia:

 1. Podania o wznowienie studiów w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym należy składać w stosownym Toku Studiów do 20 września.

Zmiana trybu studiów:

 1. Podania z prośbą o zmianę trybu studiów należy składać do 14 lipca Warunkiem ubiegania się o zmianę trybu studiów jest zaliczenie roku ze średnią nie niższa niż 4,5

Prace i egzaminy magisterskie i licencjackie:

 1. Egzamin magisterski/licencjacki musi odbyć się do 30 września. Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu w tym terminie, będą skreśleni z listy studentów z dniem 30 września. W ciągu 2 lat przysługuje im prawo do wznowienia studiów w celu złożenia pracy i egzaminu magisterskiego/licencjackiego
 2. Szczegółowy harmonogram postępowania dla studentów studiów dziennych znajduje się na stronie http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Skreślenia:

 1. Jeśli student nie złoży odpowiednich dokumentów do końca sesji poprawkowej, nie później jednak niż 7 dni od jej zakończenia i tym samym nie rozliczy się z Tokiem Studiów, zostaje skreślonyz listy stutentów
 2. Ewentualne odwołania od decyzji Dziekana o skreśleniu należy kierować do Rektora, ale za pośrednictwem Dziekana

 


Uchwała Rady Wydziału Polonistyki

z dnia 22 czerwca 2010 roku (wraz z późniejszymi zmianami)

w sprawie szczegółowych zasad studiowania

na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 - 7, § 8 ust. 6 i 11, § 22 ust. 4, § 23b ust. 1 i ust. 2 pkt 2, § 30 ust. 5, § 34 ust. 2 oraz § 35 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 2 Rektora UW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2010 r. Nr 3B, poz. 70) oraz uchwały nr 505 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Wydziałem".
 2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, z późniejszymi zmianami, zwane dalej „Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim".

§ 2.

 1. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.
 2. Student może przystąpić do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną nie wcześniej niż dwa tygodnie przed zakończeniem semestru.
 3. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu lub nie zdał jednego z egzaminów, do których powinien przystąpić zgodnie z programem studiów. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeśli student nie uzyskał zaliczenia z dwóch przedmiotów lub nie zdał dwóch egzaminów albo nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu i nie zdał jednego egzaminu. Niezdanie egzaminu, który zalicza przedmiot, wiąże się z obowiązkiem powtarzania zajęć z danego przedmiotu - ewentualną decyzję o zwolnieniu studenta z tego obowiązku podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii odpowiedniego kierownika zakładu (katedry). Ponowne niezaliczenie przedmiotu (w kolejnym roku) oznacza konieczność powtarzania roku studiów, na który student jest wpisany.
 4. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 5. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dziekan.

§ 3.

 1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, począwszy od I roku studiów.
 2. Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że wznowienie studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów stacjonarnych.
 3. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów.
 4. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan.

§ 4.

 1. Po ukończeniu I roku student, który uzyskał średnią co najmniej 4,75, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).
 2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być pracownik naukowo-dydaktyczny co najmniej ze stopniem doktora.
 3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w sesji letniej roku poprzedzającego. Do wniosku dołącza się projekt programu nauczania i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS.
 4. Dla studenta studiującego według ITS opiekuna naukowego wyznacza Dziekan.
 5. Student wraz opiekunem ustalają program nauczania i plan studiów tak, aby były one zgodne z minimum programowym dla danego kierunku studiów.

§ 5.

 1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić na:
  1. studia stacjonarne - w przypadku osiągnięcia określonej przez Dziekana średniej ocen z ukończonego etapu studiów;
  2. studia niestacjonarne - w przypadku zadeklarowania chęci podjęcia takich studiów.
 2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan.
 4. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach nauczania, jeżeli takie występują.

§ 6.

 1. Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej (dotyczy egzaminu dyplomowego, jeśli poprzedzony jest pracą dyplomową).
 2. Stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, i ocenę negatywną - niedostateczny. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 31 ust. 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;
  • ostateczna ocena pracy dyplomowej, jeśli jest ona przewidziana w planie studiów, obliczona według § 34 ust. 7 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;
  • ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 38 ust. 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.
 4. Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje rozdział 2. pkt c dokumentu „System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW".

§ 7.

W ramach limitu bezpłatnych zajęć ponadplanowych student może realizować wszystkie przedmioty z wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału. Limit bezpłatnych zajęć ponadplanowych nie może przekraczać 30 punktów ECTS. Na Wydziale nie pobiera się opłat od studentów Wydziału za zajęcia wykraczające poza minimum programowe, z wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału.

§ 8.

 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.
 2. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach obowiązujących na kierunku studiów.

§ 9.

Opiekun wymiany, o której jest mowa w § 22. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, jest powoływany przez kierownika jednostki.

§ 10.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów.

§ 11.

 1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów. Prawo do powtarzania etapu studiów przysługuje także studentowi I roku studiów oraz studentowi, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów.
 2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan.

§ 12.

 1. Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z uwzględnieniem w szczególności kryteriów zawartych w „Arkuszu aktywnej recenzji".
 2. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

§ 13.

Praca dyplomowa musi być złożona nie później niż 30 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2013/2014.

Inne regulacje dotyczące szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki

 1. Okresem rozliczeniowym na Wydziale Polonistyki jest rok akademicki.

Uwaga!!!! Studenci ostatniego roku studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z paragrafami 35 i 38 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim egzamin licencjacki lub magisterski musi odbyć się do 30 września . Osoby, które nie zmieszczą się we wskazanym terminie, zostaną z dniem 1 października skreślone z listy studentów. Będzie im przysługiwało w ciągu dwóch lat prawo do wznowienia studiów na czas obrony.