OGŁOSZENIA


Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie 2018/2019

Pobierz [PDF]


Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o obowiązujących terminach składania wniosków o poszczególne stypendia.

1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w macierzystych jednostkach (instytuty, katedra) upływa 03.09.2018 r. Oprócz samego wniosku należy złożyć dokumenty niezbędne do rozliczenia roku, tj. sprawozdanie doktoranta, arkusz oceny praktyk dydaktycznych oraz zaświadczenia potwierdzające aktywność naukową (publikacje, konferencje, itd.).

2. Termin składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w sekretariacie studiów doktoranckich upływa 22.10.2018 r.

3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w sekretariacie studiów doktoranckich upływa 22.10.2018 r.  

4. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sekretariacie studiów doktoranckich upływa 21.09.2018 r. W sekretariacie należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Informację o zasadach ubiegania się o stypendium znajdą Państwo na stronie: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia/stypendia-ministra/.

Wnioski o przyznanie ww. stypendiów należy zarejestrować przez USOSweb.   

Doktoranci, którzy nie będą ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego powinni złożyć arkusz sprawozdania, arkusz oceny praktyk dydaktycznych oraz zaświadczenia potwierdzające aktywność naukową (publikacje, konferencje, itd.) najpóźniej do dnia 30.09.2018 r.


Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypeium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/19.


KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (DSM 2018)

Ruszyła kolejna edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki. Termin składania wniosków mija 12 lipca br.

Do pobrania:


Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Pobierz [PDF].


Szanowni Państwo,

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego informuje, iż związku z trwającą zmianą procedury aplikowania o Domy Studenta dla doktorantów, dokładne terminy oraz zasady będą znane w późniejszym, lipcowym terminie. Wiadomo jednak, że procedura będzie dwuetapowa – w pierwszej kolejności będzie wypełniany wniosek w systemie USOSWeb, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek trzeba będzie złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich.


KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (DSM 2017)

Ruszyła kolejna edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki. Termin składania wniosków mija 20 czerwca br.

Pobierz:


Doktoranci I roku

W związku z koniecznością złożenia deklaracji o wyborze tematu oraz opiekuna rozprawy doktorskiej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie do sekretariatu studiów doktoranckich do dnia 24 marca 2017 r.
 

ZASADY REKOMENDOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH

DOKTORANTÓW WYDZIAŁ POLONISTYKI UW

rok akademicki 2016/17

 

 1. Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna dla doktorantów UW. Procent doktorantów, którzy są uprawnieni do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów, określa Rektor w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną.
 2. Nowy wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, który znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uw.edu,pl (http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/files/clips/417.pdf?1443776178).
 3. Wniosek należy złożyć do 30 października do sekretariatu studiów doktoranckich.
 4. Świadczenie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane, zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 32, co miesiąc przez okres 9 miesięcy.
 5. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.
 6. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium dla najlepszych doktorantów ma zostać przyznane.
 7. Wnioski są oceniane metodą punktową tj. określonym w Regulaminie kryteriom przyznaje się określoną liczbę punktów.
 8. W przypadku doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich na podstawie wyników z postępowania rekrutacyjnego ustala się listę rankingowo w skali od 0 do 100 pkt w oparciu o pozycję w rankingu rekrutacyjnym.
 9. W przypadku doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich do osiągnięcia jest maksymalnie 300 pkt według następującego podziału:

a) Od 0 do 100 pkt za średnią z egzaminów objętych programem studiów obliczona w następujących sposób:

Lp=100*(średnia_ocen-4.00)

gdzie:

Lp = Liczba punktów

średnia_ocen = arytmetyczna średnia ocen z egzaminów objętych programem studiów,

b) Od 0 do 100 pkt za ocenę postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (punktacja zgodna z obowiązującą na Wydziale Polonistyki UW),

c) Od 0 do 100 pkt za ocenę zaangażowania w pracy dydaktycznej. Liczbie godzin dydaktycznych przypisuje się liczbę punktów, gdzie 1 godzina dydaktyczna = 1 pkt,

 

 1. Jeżeli program studiów doktoranckich na danym roku nie przewidywał egzaminów wszystkie osoby z tego roku otrzymują 100 pkt.
 2. Uzyskanie 0 pkt w ramach, któregokolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt. 4 oznacza niespełnienie warunku, o którym mowa w § 27 ust.
 3. Szczegółowe zasady punktacji (zgodne z punktacją obowiązująca na Wydziale Polonistyki UW):

I. PUBLIKACJE

Książki - punktacja uzależniona jest od wartości merytorycznej książki, nowatorstwa prezentowanych tez, wydania w renomowanym naukowym wydawnictwie. W punktacji nie brane są pod uwagę książki (punktów 0) wydane bez podania recenzentów wydawniczych.

 • Książka naukowa - 14 pkt*

*przy czym w wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 12 punktów lub podwyższenie do 16 (w takich sytuacjach wymagane będzie pisemne, merytoryczne uzasadnienie osoby wnioskującej - tj. opiekuna naukowego lub promotora - o podwyższenie lub obniżenie punktacji.

 • Edycja z aparatem krytycznym /tłumaczenie (filologiczne) z aparatem krytycznym - 12 pkt*

* przy czym w wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 10 punktów lub podwyższenie do 14 (w każdej z tych sytuacji, podwyższenia lub obniżenia punktacji, wymagane jest pisemne, merytoryczne uzasadnienie opiekuna naukowego lub promotora).

 • Książka popularnonaukowa - 8 pkt*

*przy czym w wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 6 punktów lub podwyższenie do 10 pkt Jw..

 • Słownik (praca indywidualna) - 8 pkt *

*przy czym w wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 6 punktów lub podwyższenie do 10 pkt Jw.

 • Hasła słownikowe lub encyklopedyczne - 1 pkt za arkusz wydawniczy
 • Redakcja książki naukowej - 3 pkt
 • Współredagowanie książki naukowej - 1,5 pkt
 • Rozdział w monografii naukowej, recenzowanej - 6 pkt

z możliwością jw. obniżenia do 4 punktów lub podwyższenia do 8.

 • Artykuły - punktacja uzależniona od wartości merytorycznej tekstu (oryginalności i odkrywczości tez), a także miejsca publikacji artykułu.
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie z listy ministerstwa (min. pół arkusza (zachowanie punktacji ministerialnej, czyli od 1 do 50 pkt)
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie spoza listy (czasopismo zarejestrowane, pismo recenzowane, : 3 pkt* z możliwością obniżenia lub podwyższenia o 1 punkt (wymagane merytoryczne uzasadnienie obniżenia lub podwyższenia punktacji, jw., opiekuna naukowego.

Recenzje

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie z listy - 2 pkt
 • Recenzja naukowa w czasopiśmie spoza listy (min. 7000 znaków ze spacjami) - 0.5 pkt

Przekłady

 • Tłumaczenie książki naukowej - 6 pkt (z możliwością, jw., obniżenia do 4 punktu lub podwyższenia 8).
 • Tłumaczenie artykułu naukowego (min. pół arkusza) - 2 pkt

Wystąpienie na konferencji (Punktacja obejmuje wyłącznie 3 konferencji rocznie. Maksymalna liczba punktów za wystąpienia konferencyjne (rocznie) 12.)

 • w kraju 0 - 4 pkt.
 • poza granicami kraju lub wystąpienie w języku obcym 0 - 4 pkt.
 • międzynarodowe (poza granicami kraju lub wystąpienie w języku obcym) 2 - 4 pkt.

Udział w zespołach badawczych i grantowych (punktacja uzależniona od stopnia zaangażowania, udziału w konkretnych zadaniach grantowych (ministerialnych np. NCN, NPRH, międzynarodowych). Najwyżej punktowane granty indywidualne) do 4 p.

 • udział w zespołach badawczych (punktowane wyłącznie konkretne działania np. organizacja paneli, wystaw - 1 pkt - maksymalna liczba punktów za taką aktywność 2 pkt
 • udział w zespole grantowym (NCN, NPRH i odpowiadających im grantach międzynarodowych) - 1-4 pkt

Popularyzacja (Łączna wartość (w roku) takich wystąpień, artykułów nie może przekroczyć max. 5 pkt)

 • teksty popularnonaukowe, nie mieszczące się w kategoriach artykułu ani recenzji - 0,5 pkt
 • udział w panelach dyskusyjnych - 0,5 pkt
 • udział w projektach popularyzujących naukę - 0,5 pkt

Podstawa przyznania punktów za publikacje jest wydrukowanie danego tekstu lub informacja (od redakcji) o przyjęciu go do druku.

Nie będą brane pod uwagę książki, artykuły bez dokładnego opisu bibliograficznego (z podaniem stron). Podobne zastrzeżenie dotyczy udziału w konferencjach bez podania tytułu wystąpienia.

II. Realizacja programu studiów:

Praca nad doktoratem:

rok I - 5 pkt (np. za bibliografię, częściowe zgromadzenie materiału)

rok II - 10 pkt (konspekt pracy, przygotowanie jednego z rozdziałów)

rok III - 10 pkt (kolejne rozdziały)

rok IV - 15 pkt (kolejne rozdziały, synteza)

Łącznie, a więc w ciągu czterech lat, za pracę nad doktoratem można otrzymać 40 pkt. Doktorant nie może uzyskać łącznie mniej, na I i II roku, niż 15 punktów.

Łącznie 40 pkt

Realizacja programu studiów :

 • Proseminarium i seminarium doktoranckie (wydziałowe) - za obligatoryjne godziny (30 - 60) proseminarium 1,5 pkt i 3 pkt za seminarium.
 • Historia i metodologia badań - 1,5 p. za 30 godz.
 • Pozostałe zajęcia 2 pkt za 60 godz.
 • Nauka każdego niekierunkowego języka obcego na studiach doktoranckich zakończona egzaminem 2 pkt, zakończona zaliczeniem 1 pkt.

Program studiów można realizować z wyprzedzeniem, ale nie z opóźnieniem.

Punkty będą przyznawane wyłącznie za zajęcia objęte programem studiów.

Egzaminy i zaliczenia na stopień objęte programem studiów:

ocena bdb - 4 pkt

ocena db plus - 3 pkt

ocena db - 2 pkt

Dydaktyka:

 • za realizację praktyk dydaktycznych - 2 punkty.
 • Zajęcia administracyjne (nieobowiązkowe) od 0 do 5 pkt rocznie za wszystkie zajęcia administracyjne łącznie

Funkcja opiekuna roku - 2 pkt

Funkcja sekretarza rekrutacji - 2 pkt

Udział w rekrutacji lub w przeprowadzaniu i sprawdzaniu pisemnych egzaminów - 1 pkt

Protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału lub obron doktorskich - 3 pkt za rok

Funkcja sekretarza Zakładu - 3 pkt za rok

Opieka nad stroną internetową (wydziału, instytutu, zakładu, itp.) - 1 pkt

Współorganizator konferencji - 2 pkt

Ankiety - 1 pkt

Praca przy projektach związanych ze specjalizacjami: jeżeli wymaga również zaangażowania merytorycznego - 2 pkt, jeżeli praca „techniczna" - 1 pkt

Komisja Stypendialna rekomenduje wnioski na podstawie oceny aktywności doktoranta za ubiegły rok akademicki dokonanej przez Kierownika Studiów Doktoranckich. Punkty za poszczególne formy aktywności Kierownik studiów doktoranckich przyznaje na koniec roku akademickiego na podstawie udokumentowanych wpisów do indeksu doktoranta.


Wyniki II tury rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

Więcej... [PDF]


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom, w załączniku znajduje się skan pisma Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior, informujące o terminach i wymogach ubiegania się o stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium oraz jego kopię należy złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich najpóźniej do dnia 27.09 br. Do wniosku należy załączyć oświadczenie (w załączniku).

 Na stronie internetowej pod adresem: (http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html ) znajduje się wykaz wymaganych dokumentów.

Załączniki:


Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

Więcej... [PDF]


Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane otrzymaniem Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW proszone są o złożenie w terminie do 5 września 2016 r. wniosków o stypendium doktoranckie w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (kopie zaś w Instytutach) wraz z indeksami oraz „Sprawozdaniem z działalności Doktoranta za rok akademicki 2015/2016".

Zarządzenie nr 26 Rektora UW z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim:

§ 4 ust. 2.

Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,

2) wykazuje się zaangażowaniem w:

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

§ 5 ust. 2

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

2) ocenę opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o to stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich;

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4.

Przypominam też, że wszystkie aktywności Państwa powinny być poświadczone bądź to podpisem opiekuna/promotora naukowego (odbyte zajęcia, postępy w pracy doktorskiej itd.) lub redakcji, (w przypadku przyjęcia artykułu do druku), lub organizatorów konferencji.

            Państwo Doktoranci, którzy nie złożą „Sprawozdań" nie będą brani pod uwagę przy tworzeniu list rankingowych. To wpisy w „Sprawozdaniu" będą bowiem podstawą rozliczenia punktowego Doktorantów. Dlatego proszę o uważne wypełnianie kolejnych rubryk „Sprawozdania".

            Doktoranci, którzy przewidują swoje uczestnictwo w konferencjach, panelach, działaniach administracyjnych itd. po 5 września proszeni są o wpisanie tych aktywności w rubrykach „Sprawozdania" wraz z informacją, że potwierdzenia dostarczą po realizacji tych zdań.


KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (DSM 2016)

Ruszyła kolejna edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie badań młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki. Termin składania wniosków mija 15 czerwca br.

Załączniki:


Szanowni Państwo,

Komisja Stypendialna zwraca się z uprzejmą prośbą do osób starających się o stypendium socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości o sprawdzenie przed złożeniem wniosku czy podanie zawiera następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów każdej pełnoletniej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego,
 2. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu, według wzoru http://oks.uw.edu.pl/files/akademiki/dochod_nieopodatkowany.pdf każdej pełnoletniej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego,
 3. zaświadczenie z ZUS o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r. lub w przypadku doktoranta informacje, że składka ta jest opłacana przez UW.

Składanie kompletnych wniosków znacznie przyśpiesza proces przyznawania stypendiów.


Formularz Sprawozdania Doktoranta

jest już dostępny do pobrania.


Szanowni Państwo,

w związku z § 11 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r. (Monitor UW Nr 4 poz. 88 z poźn. zm.) uprzejmie przypominam, iż program studiów doktoranckich obejmuje m.in. obowiązek realizacji praktyk dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie. Praktyki powinny być realizowane pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora lub doświadczonego nauczyciela akademickiego, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Praktyki te podlegają ocenie i mają charakter nieodpłatny.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone samodzielnie przez doktorantów nie zwalniają z obowiązku odbycia praktyk dydaktycznych.


Ogłoszenie Komisji Stypendialnej

Podania o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi należy składać do 10 dnia miesiąca, od którego świadczenie ma być wypłacane. Podania o stypendia dla najlepszych doktorantów należy składać do 30 października. Wzory wniosków i regulamin znajdują się na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl w zakładce stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej.

Dyżur: środa godz. 17:00-18:00 s. 3 (po uprzednim kontakcie mailowym na adres: komisja.wp.@gmail.com)