Kulturoznawstwo  - Wiedza o kulturze

Obsługa administracyjna

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:
(022) 55 24 505
e-mail: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych
Dr DOROTA SOSNOWSKA

Dyżur:
środa, piątek godz. 10.30-11.30, p. 2

Sekcja toku studiów, p.12
mgr MAGDALENA RYMWID-MICKIEWICZ – specjalista
pełnomocnik dziekana ds. systemu USOS, studia II stopnia, studenci w ramach wymiany MOST

mgr AGNIESZKA DUCKA – specjalista
studia I stopnia, studia podyplomowe

W trakcie roku akademickiego sekcja czynna:
poniedziałek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
wtorek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
środa nieczynne (w okresie kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, październik);

pozostałe miesiące: 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
czwartek 11.00-15.30
piątek nieczynne

 

Informacje ogólne

Instytut Kultury Polskiej to jeden z głównych i najstarszych ośrodków kulturoznawczych w Polsce, miejsce interdyscyplinarnych badań kultury, jej mediów i historii oraz antropologicznej refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości. Studentom IKP oferuje szkołę krytycznego myślenia wierną najlepszym tradycjom uniwersyteckim, a także przestrzeń dla twórczych działań odpowiadających na wyzwania współczesnego świata.

Instytut prowadzi kulturoznawcze studia I, II i III stopnia (pełna nazwa: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze). Państwowa Komisja Akredytacyjna w wyniku wizytacji przeprowadzonej w 2016 roku przyznała tym studiom najwyższą – wyróżniającą – ocenę.

W Instytucie działa pięć zakładów: Antropologii Słowa, Filmu i Kultury Wizualnej, Historii Kultury, Kultury Współczesnej, Teatru i Widowisk oraz Pracownia Studiów Miejskich – ich nazwy wskazują podstawowe zakresy badań naukowych realizowanych w IKP.

Studenci II stopnia studiów kulturoznawczych (magisterskich) w Instytucie mają możliwość zrealizowania programu wybranej specjalizacji. W tej chwili jest ich pięć: „Animacja kultury", „Kultura wizualna", „Kultura miejska", „Teatr, performans, widowisko" oraz „Reprezentacje i upamiętnienia Zagłady Żydów".

Specjalizacja „Animacja kultury" łączy studia humanistyczne z kształceniem artystycznym i praktyką działań z ludźmi. Jej program zbudowany został w oparciu o ideę nauki przez działanie, dlatego składa się z warsztatów i staży, a zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy kultury. Uczestnicy specjalizacji uczą się badania i rozumienia kultury współczesnej, wykorzystywania sztuki w projektach społecznych oraz praktycznego zastosowania tej wiedzy i doświadczenia w pracy z różnymi grupami. Dzięki współpracy z siecią organizacji kultury w Polsce i zagranicą mają też szansę zdobycia unikatowego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia swoich kompetencji w różnorodnych środowiskach pracy. Zespół Animacji Kultury, obok działalności dydaktycznej, realizuje liczne projekty społeczne i artystyczne w kraju i zagranicą, w które angażowani są studenci specjalizacji.

Celem programu specjalizacji „Kultura wizualna" jest wskazanie i praktyczne zweryfikowanie podstawowych kompetencji wizualnych koniecznych do uczestnictwa w kulturze początków XXI wieku. Jej program przygotowuje zarówno do dalszej pracy naukowej (studia doktoranckie), jak i do pracy zawodowej w instytucjach kultury wymagającej świadomego, krytycznego i twórczego podejścia do obrazów i ich mediów.

Specjalizacja „Kultury miejskie Europy Środkowej" jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego i współczesnego miasta jako rzeczywistości kulturowej i środowiska komunikacyjnego oraz chcących pogłębić wiedzę na temat koncepcji architektonicznych i urbanistycznych, aktualnych problemów kultury metropolitarnej i aglomeracyjnej oraz miasta jako środowiska motywującego interakcje społeczne i praktyki kulturowe.

Specjalizacja „Teatr, performans, widowisko" proponuje różne formy zajęć o charakterze teoretycznym, krytycznym, analityczno-praktycznym i warsztatowym, które pozwalają zmierzyć się z rozmaitymi przejawami kultury performatywnej – od spektaklu teatralnego, przez performans w galerii, po działania w przestrzeni publicznej. Program specjalizacji umieszcza zagadnienia i metodologię teatrologii, performatyki i antropologii widowisk w kontekście nowej humanistyki i teorii krytycznych, a przede wszystkim współczesnych praktyk artystycznych.

Specjalizacja „Reprezentacje i upamiętnienia Zagłady Żydów" adresowana jest do osób zainteresowanych historią Zagłady oraz historią jej pamięci: formami reprezentacji i upamiętniania. przemianami narracji i, szerzej, dyskursu na ten temat. Specjalizacja rozwija wiedzę historyczną oraz antropologiczną, a także podstawowe kompetencje analityczne i krytyczne niezbędne zarówno w dalszej pracy badawczej (studia doktoranckie), jak i zawodowej w obszarze praktyk muzealnych, animacyjnych i artystycznych zorientowanych na problematykę Zagłady.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie: http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja

Więcej informacji na temat specjalizacji można znaleźć na stronie: http://ikp.uw.edu.pl/specjalizacje/