Informacja w sprawie rejestracji na zajęcia

Rejestracja wydziałowa obejmuje następujące przedmioty:

  • Przedmioty kierunkowe z minimum programowego

  • Seminaria licencjackie – III rok studiów

  • Seminaria magisterskie – I i II rok studiów 2-go stopnia

  • Przedmioty specjalizacji zawodowych

  • Lektoraty

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem następującego serwisu internetowego:
https://usosweb.dak.uw.edu.pl/

 

Informacja dotycząca wydziałowej rejestracji na zajęcia

Tegoroczna rejestracja obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne.

Każdy student ma obowiązek zapisu na wszystkie przedmioty wymagane programem studiów na danym roku /na danym etapie/ do wybranej przez siebie grupy.

Niedokonanie rejestracji odbiera możliwość uczęszczania na zajęcia oraz ich zaliczania. Niezrealizowanie wymagań etapowych będzie równoznaczne z niezaliczeniem całego roku studiów.

Wszyscy studenci dostaną pełne uprawnienia do rejestracji w ramach swojej specjalności i specjalizacji. Przydział takich samych uprawnień umożliwi rejestrację studentom realizującym Indywidualny Tryb Zaliczeń (ITZ), osobom powtarzającym przedmiot lub uzupełniającym różnice programowe, jak również powracającym po urlopach dziekańskich. Zgody na realizację zajęć z wyższego roku studiów udziela wyłącznie dziekan, przyznając studentowi ITZ.

UWAGA: Student ma obowiązek zaliczenia wszystkich przedmiotów, na które się zapisał (również nieobowiązkowych).

WAŻNE: W rejestracji bezpośredniej DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ;

nie ma możliwości dokonania rejestracji przy przekroczonym limicie miejsc.

 

Informacja w sprawie praktyk kierunkowych

Na I stopniu studiów studenci są zobowiązani do odbycia praktyk kierunkowych. Praktyki trwają nie krócej niż 4 tygodnie, obejmują 40 godzin, co jest równe 4 punktom ECTS.

Szczegółowe informacje w sprawie praktyk znajdują się na stornie Wydziału Polonistyki (zakładka: praktyki kierunkowe)

 

Informacja w sprawie lektoratu języka obcego

Od II roku studiów studenci uczestniczą w zajęciach języka obcego (w przypadku języka angielskiego część zajęć odbywa się z lektorem, część przez Internet). Rejestracja na lektoraty odbywa się przez USOS. W roku akademickim 2021/22 Wydział Polonistyki zapewnia lektorat z języka angielskiego. Wszyscy studenci mogą jednak wybrać inny język z oferty uniwersyteckiej zamieszczonej w USOS.

Lektorat kończy się zaliczeniem na poziomie docelowym B2. Nie jest wymagany egzamin z języka obcego. Jeśli student chce, może przystąpić do egzaminu centralnego na poziomie B2, który jest organizowany przez Szkołę Języków Obcych. Student, który nie przystępuje do egzaminu jest zobowiązany do zaliczenia dodatkowych godzin lektoratu organizowanego w semestrze letnim. Dodatkowy lektorat ma,  taką samą wartość punktów ECTS, jak egzamin z języka obcego.

 

Informacje w sprawie dyplomu

Osoby ubiegające się o dyplom licencjata lub magistra zobowiązane są dostarczyć do Sekcji Dyplomów (pok. 2, Gmach Polonistyki) następujące dokumenty:

  1. Kwit dokumentujący wniesioną opłatę za dyplom.

  2. Wypełnić e-obiegówkę

Przy odbiorze dyplomów licencjackiego i magisterskiego bardzo prosimy o zwrot legitymacji studenckiej.