Informacja w sprawie rejestracji na zajęcia

Rejestracja wydziałowa obejmuje następujące przedmioty:

  • Przedmioty kierunkowe z minimum programowego
  • Seminaria licencjackie – III rok studiów
  • Seminaria magisterskie – I i II rok studiów 2-go stopnia
  • Przedmioty specjalizacji zawodowych
  • Wykłady uzupełniające
  • Lektoraty

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem następującego serwisu internetowego:
https://usosweb.dak.uw.edu.pl/

Informacja dotycząca wydziałowej rejestracji na zajęcia

Tegoroczna rejestracja obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne.

Każdy student ma obowiązek zapisu na wszystkie przedmioty wymagane programem studiów na danym roku /na danym etapie/ do wybranej przez siebie grupy (nie dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia 2018/2019 - podział na grupy dziekańskie).

Niedokonanie rejestracji odbiera możliwość uczęszczania na zajęcia oraz ich zaliczania. Niezrealizowanie wymagań etapowych będzie równoznaczne z niezaliczeniem całego roku studiów.

Wszyscy studenci dostaną pełne uprawnienia do rejestracji w ramach swojej specjalności i specjalizacji. Przydział takich samych uprawnień umożliwi rejestrację studentom realizującym Indywidualny Tryb Zaliczeń (ITZ), osobom powtarzającym przedmiot lub uzupełniającym różnice programowe, jak również powracającym po urlopach dziekańskich. Zgody na realizację zajęć z wyższego roku studiów udziela wyłącznie dziekan, przyznając studentowi ITZ.

UWAGA: Student ma obowiązek zaliczenia wszystkich przedmiotów, na które się zapisał (również nieobowiązkowych).

WAŻNE: W rejestracji bezpośredniej DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ;

nie ma możliwości dokonania rejestracji przy przekroczonym limicie miejsc.


Od II roku studenci mają obowiązek rozpoczęcia wybranej przez siebie specjalizacji zawodowej. Wyboru należy dokonać już na roku I, I tura rejestracji będzie w maju 2019r. Rejestracja na konkretne przedmioty specjalizacyjne zostanie umożliwiona w II turze (uprawnienia zgodnie z wyborem specjalizacji).


Informacja w sprawie praktyk kierunkowych

Na I stopniu studiów studenci są zobowiązani do odbycia praktyk kierunkowych. Praktyki trwają nie krócej niż 4 tygodnie, obejmują 40 godzin, co jest równe 4 punktom ECTS.

Szczegółowe informacje w sprawie praktyk znajdują się na stornie Wydziału Polonistyki (zakładka: praktyki kierunkowe)

 

Informacja w sprawie lektoratu języka obcego

Od II roku studiów studenci uczestniczą w zajęciach języka obcego (w przypadku języka angielskiego część zajęć odbywa się z lektorem, część przez Internet). Rejestracja na lektoraty odbywa się przez USOS. W roku akademickim 2018/19 Wydział Polonistyki zapewnia lektorat z języka angielskiego. Wszyscy studenci mogą jednak wybrać inny język z oferty uniwersyteckiej zamieszczonej w USOS.

Lektorat kończy się zaliczeniem na poziomie docelowym B2. Nie jest wymagany egzamin z języka obcego. Jeśli student chce, może przystąpić do egzaminu centralnego (minimum na poziomie B1), który jest organizowany przez Szkołę Języków Obcych. Wówczas nie musi uczestniczyć w wykładzie uzupełniającym na roku III, który ma taką samą wartość punktów ECTS, jak egzamin z języka obcego.

 

Informacje w sprawie dyplomu

Osoby ubiegające się o dyplom licencjata lub magistra zobowiązane są dostarczyć do Sekcji Dyplomów (pok. 313, ul. Oboźna 8) następujące dokumenty:

  1. Cztery zdjęcia formatu 45x65 mm podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  2. Kwit dokumentujący wniesioną opłatę za dyplom w wysokości 60 PLN .
  3. Zaświadczenia z bibliotek – BUW , Instytutu Języka i Instytutu Literatury o braku wypożyczeń na koncie (obiegówka).

Przy odbiorze dyplomów licencjackiego i magisterskiego bardzo prosimy o zwrot legitymacji studenckiej.