filologia Klasyczna i studia śródziemnomorskie

Obsługa administracyjna

FILOLOGIA KLASYCZNA

Krakowskie Przedmieście 1
00- 927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 22 903
e-mail: ifk@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr MONIKA MIKUŁA

Dyżur:
poniedziałek, godz. 13:30-14:30 (sala nr 112/109)

Sekretariat IFK
KAROLINA RYBACKA
OKSANA RADINA

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-13.00, w piątki w godz. 10.30-13.00, Instytut Filologii Klasycznej, p. 107

 

Informacje ogólne

Kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Instytut Filologii Klasycznej prowadzi studia w zakresie filologii klasycznej na każdym z trzech stopni – licencjackim (I), magisterskim (II) oraz doktoranckim (III). Studia obejmują filologię starogrecką i łacińską, kulturę antyczną i jej dziedzictwo w kulturze nowożytnej Europy oraz neolatynistykę, Co roku rozszerzamy i wzbogacamy ofertę dydaktyczną o problematykę interdyscyplinarną, oferując zajęcia fakultatywne m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński.  

Polska Komisja Akredytacyjna w wyniku wizytacji przeprowadzonej w 2017 roku bardzo wysoko oceniła jakość kształcenia na naszym kierunku, przyznając naszym studiom najwyższą możliwą ocenę tj. wyróżniającą.

Szerokie wykształcenie humanistyczne daje naszym absolwentom duże możliwości na rynku pracy m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją.  Nabyte dodatkowo na studiach II stopnia umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne (zajęcia metodyczne i praktyki w szkołach średnich) pozwalają zdobyć uprawnienia do zawodu nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym.

Studia I stopnia

specjalność –  filologia klasyczna

Program przewiduje zajęcia z  praktycznej nauki obu języków klasycznych – starogreckiego i łacińskiego, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, historii i filozofii starożytnej, podstaw literaturoznawstwa i językoznawstwa, metryki starożytnej, redakcji tekstu,  edycji i krytyki tekstu, recepcji kultury antycznej, cyfryzacji humanistyki oraz szeroką gamę zajęć fakultatywnych i ogólnouniwersyteckich.

Uzyskane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi na samodzielną interpretację tekstów, a także wykorzystanie wiedzy z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej, ogólnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa do przyszłej pracy badawczej. Przygotowanie z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz wszechstronnej redakcji tekstów współczesnych (redakcja naukowa, edytorstwo) umożliwi podjęcie pracy w redakcjach, archiwach i bibliotekach oraz w innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją.

Studia II stopnia

specjalność – filologia klasyczna

Studia II stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Ponadto od roku akademickiego 2017/2018 student będzie realizował program w ramach jednej z dwóch proponowanych mu specjalizacji w ramach modułu klasycznego lub  neolatynistycznego.

specjalizacja klasyczna

W ramach specjalizacji student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Proponowane są mu m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej, czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

specjalizacja neolatynistyczna

Specjalizacja neolatynistyczna proponowana w ramach studiów II stopnia łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W Instytucie Filologii Klasycznej pracuje grupa badaczy, specjalistów w zakresie literatury nowołacińskiej. Od wielu lat w jednostce powstaje wiele prac licencjackich i magisterskich, a także prace doktorskie poświęcone tej tematyce. W 2007 r. IFK uruchomił wraz z Wydawnictwami UW serię naukowych przekładów i opracowań pt. „Biblioteka Renesansowa" przygotowywaną przez pracowników, doktorantów i studentów. W ramach modułu neolatynistycznego  proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i badań na studiach doktoranckich (III stopnia).