Informacja dla Autorów / Information für die Autoren

 

Informacja dla Autorów

1. Wszystkie artykuły publikowane w Serii są recenzowane.

2. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres mailowy.

3. O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 90 dni.

4. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 2 lat od momentu zakwalifikowania go do druku.

5. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł – do 12 stron,

b) recenzja, komunikat – do 3 stron.

6. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów i bibliografii znajdują się na stronie czasopisma http://www.portal.uw.edu.pl/en/web/studienzurdeutschkunde/home

7. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów.  

8. Do tekstu należy dołączyć tytuł w języku angielski oraz streszczenie w języku niemieckim i angielskim (do 800 znaków ze spacjami).

9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.

10. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. 

11. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde.

12. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

15. Teksty w formie wydruku oraz pliku na płycie CD prosimy nadsyłać na adres:

Prof. dr hab. Lech Kolago

Uniwersytet Warszawski

Instytut Germanistyki

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

oraz na adres mailowy: studia.niemcoznawcze@uw.edu.pl

 

Information für die Autoren

 1. Alle in der Reihe veröffentlichten Artikel werden rezensiert.
 2. Die Autoren werden innerhalb von 30 Tagen per E-Mail an die von ihnen angegebene Internetadresse darüber informiert, dass ihr Artikel zur Rezension angenommen wurde.
 3. Die Autoren werden innerhalb von 90 Tagen darüber informiert, dass ihr Beitrag positiv rezensiert und zum Druck angenommen wurde.
 4. Der zum Druck angenommene Beitrag  wird nicht später als innerhalb von 2 Jahren erscheinen, nachdem er akzeptiert worden ist.
 5. Die Texte sind  im Programm  Word einzureichen. Der maximale Umfang des Textes beträgt:
 1. Artikel: bis zu 12 Seiten
 2. Buchbesprechung,  Bericht: bis zu 3 Seiten
 1. Detaillierte Angaben zur Textformatierung  sowie zur Anfertigung von Anmerkungen und der Bibliographie befinden sich auf der Internetseite der Zeitschrift: http://www.portal.uw.edu.pl/en/web/studienzurdeutschkunde/home
 2. Texte, die den angegebenen Standards nicht entsprechen, werden den Autoren zurückgeschickt.
 3. Dem Text sind die Überschrift in englischer Sprache sowie eine Zusammenfassung auf Deutsch und Englisch (bis zu 800 Zeichen mit Spatien) beizufügen.
 4. Der Verlag behält sich das Recht der Textredaktion  vor.
 5. Die Autoren sind verpflichtet, die Autorenkorrektur innerhalb von 7 Tagen anzufertigen, nachdem sie sie bekommen haben.
 6. Nach dem Erscheinen des Artikels erhält der Autor ein Exemplar der Zeitschrift Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde kostenlos.
 7. Die Verfasser erhalten kein Autorenhonorar für die eingereichten Artikel.
 8. Die Texte in Form eines Ausdrucks und einer Datei auf einer CD bitten wir,  an

Prof. dr hab. Lech Kolago

Uniwersytet Warszawski

Instytut Germanistyki

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

sowie per E-Mail an: studia.niemcoznawcze@uw.edu.pl

zu senden.