Formularz recenzji

 

Uniwersytet Warszawski

Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde

Instytut Germanistyki

Adres redakcji:

ul. Dobra 55

Prof. dr hab. Lech Kolago

00-312 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

 

Instytut Germanistyki

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

 

R E C E N Z J A

 manuskryptu o numerze redakcyjnym _______________________ pod tytułem:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

objętość manuskryptu: ___________ str., zgłoszonego do publikacji w Studiach Niemcoznawczych – Studien zur Deutschkunde nr ___________________

 

1. Realizacja naukowego celu pracy:

 bardzo wysoka.

 zadowalająca.

 niezadowalająca.

Uwagi:

_____________________________________________________________________

 

2. Struktura pracy, metodologia, sposób argumentacji:

 odpowiednie.

 akceptowalne.

 niezadowalające.

Uwagi:

_____________________________________________________________________

 

3. Samodzielny i oryginalny wkład w rozwój danej dziedziny nauki:

 jednoznaczny.

 częściowy.

 brak.

Uwagi:

_____________________________________________________________________

 

4. Wybór stosowanej literatury przedmiotu:

 trafny i wzorcowy.

 poprawny.

 wymaga uzupełnień:

_____________________________________________________________________

 

5. Wskazówki edytorskie zostały uwzględnione przez Autorkę/Autora[1]:

 wzorcowo.

 częściowo. Tekst wymaga poprawek edytorskich w następujących punktach:

 

 nie zostały w ogóle uwzględnione.

 

6. Sugerowane poprawki i korekty (Verte!)

 

7. Polecam/nie polecam[2] manuskrypt(u) do druku

 bez zastrzeżeń.

 po dokonaniu koniecznych poprawek (wymienionych w p. 6.).

 w innym czasopiśmie.

 

Data: ________________________                         Podpis: _________________________

 

Sugerowane poprawki i zalecenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Wskazówki edytorskie są dostępne na stronie czasopisma http://www.portal.uw.edu.pl/en/web/studienzurdeutschkunde/home

[2] Właściwe podkreślić.