MCCA to międzywydziałowa jednostka badawcza zajmująca się analizą multimodalną. W ramach grupy badawczej realizowane są następujące [Projekty]. Przez analizę multimodalną rozumiemy zintegrowaną analizę displayów komunikacyjnych (werbalnego, wokalnego oraz kinetycznego). Analizując materiał z perspektywy kulturologicznej, zakładamy, że każde działanie językowe jest głęboko zakotwiczone w kontekście kulturowym. Kulturę traktujemy jako złożone i dynamiczne zjawisko, które może i powinno być analizowane na kilku płaszczyznach. Mamy tu na myśli badania kulturologiczne, tj. badania w dziedzinie lingwistyki kulturowej, inter- i intrakulturowej. Tym samym celem grupy badawczej jest integracja interdyscyplinarnych narzędzi do analizy multimodalnej, w tym metod transkrypcji i anotacji kompatybilnych z istniejącymi programami zgodnie z międzynarodowymi standardami z perspektywy kulturologicznej. Ważnym aspektem naszej działalności są prace komparatywne i interkulturowe. W ten sposób chcemy stworzyć otwartą platformę do wymiany refleksji teoretycznych, metodologicznych i metodycznych w tym zakresie.