zarządzenia rektora

2020______________________________________________

OBWIESZCZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2020 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.032020]

Nr 31 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie stosowania Zasad rachunkowości

OBWIESZCZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2020 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.022020]

OBWIESZCZENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.012020]

2019______________________________________________

Nr 190 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie stosowania Zasad

OBWIESZCZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.032019]

OBWIESZCZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.022019]

Obwieszczenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim  >> Zakładowy Plan Kont [v.012019]

Nr 11 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu

Nr 94 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji

2018______________________________________________

Nr 63 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad dochodzenia należności w Uniwersytecie Warszawskim

Nr 97 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad dochodzenia należności w Uniwersytecie Warszawskim

Nr 128 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania przychodów ze stosunku pracy, do których zastosowanie mają koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%

Nr 130 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu

2017______________________________________________

Obwieszczenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

Obwieszczenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

Obwieszczenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

Obwieszczenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

Obwieszczenie nr 2 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont na Uniwersytecie Warszawskim

Nr 26 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie stosowania Zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

2016______________________________________________

KOMUNIKAT NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie Zasad rozliczania czasu pracy i kalkulowania wynagrodzeń osób realizujących zadania w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Załącznik: [xlsxZestawienie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej

Nr 68 z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 35 z dnia 14 września 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w UW

Nr 95 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego

2014______________________________________________

Nr 56 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia wierzytelności Uniwersytetu Warszawskiego oraz obwieszczenie nr 4 Rektora UW z dnia 7.04.2015 r. o sprostowaniu błędów w zarządzeniu nr 56 Retora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia wierzytelności Uniwersytetu Warszawskiego

2013______________________________________________

Nr 24 z dnia 23.04.2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim

2011 _____________________________________________

Nr 38 z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarki kasowej w UW

Nr 28 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UW oraz trybie ich rozliczania

Zmiany:

Zarządzenie Rektora nr 22 z 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28 z 25 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UW oraz trybie ich rozliczania

Powiązane:

Pismo Kw-559/2011 z 12 października 2011r. wprowadzające wzór umowy dla osób nie będących pracownikami, doktorantami i studentami UW

2010_____________________________________________

Nr 54 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warszawskim

Nr 35 z dnia 14 września 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w UW

Zmiany: Zarządzenie nr 68 z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 35 z dnia 14 września 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w UW

Regulamin

Załącznik nr 1 [nieaktualny, patrz >> Zarządzenie nr 68 z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 35 z dnia 14 września 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w UW]

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Nr 68 z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 35 z dnia 14 września 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w UW

2007 _____________________________________________

Nr 31 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku UW

Nr 15 z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych w UW

Załącznik: Zasady wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim

Nr 9 z dnia 1 marca 2007r. w sprawie zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji [ARCHIWALNY]

2005 _____________________________________________

Nr 17 z dnia 10 października 2005r. w sprawie realizacji w UW projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych UE

Nr 16 z dnia 10 października 2005r. w sprawie trybu, zasad i form sprawowania kontroli finansowej w Uniwersytecie Warszawskim

1996 _____________________________________________

Nr 25 z dnia 30 lipca 1996r. w sprawie inwentaryzacji (zmienione Zarządzeniem Rektora nr 21 z dnia 24 maja 2011r.)