Uchwała nr  153 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UW za 2016 rok

Opinia z badania sprawozdania finansowego dla Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Bilans Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku