Uchwała nr 588 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UW za 2015 rok

Opinia z badania sprawozdania finansowego dla Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Bilans Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Rachunek zysków i strat Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku