Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii

WARSZAWA 29-30 maja 2014 r.

Konferencja naukowa organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katedrę Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego (PDF)

29.05.2014 r.

 

9.00-9.20

Rejestracja (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, przy wejściu do nowego budynku)

Aula Muzyczna nr 116

 

9.20-9.45

Aleksandra Popiołek (UKSW) Recital fortepianowy

dr hab., prof. UKSW Tomasz Chachulski (Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW) Otwarcie konferencji

9.45-10.15

dr hab., prof. UAM Krzysztof Jassem (Pracownia Systemów Informacyjnych UAM, Poznań)

Wybrane metody automatycznej analizy znaczenia tekstu

10.15-10.45

prof. dr hab. Krzysztof Marasek (Katedra Multimediów PJWSTK, Warszawa)

Automatyczne tłumaczenie mowy na mowę okiem technokraty

10.45-11.15

dr Małgorzata Marciniak (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa)

Korpus dialogów telefonicznych LUNA. Metody zbierania danych i ich anotacji

Przerwa

 

11.30-12.00

dr hab. inż., prof. UAM Grażyna Demenko (Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań)

Semantyka intonacji: analiza, modelowanie i technologia (plik PPT)

12.00-12.30

dr Bartosz Ziółko, mgr Magdalena Igras (Katedra Elektroniki AGH, Kraków)

Wykorzystanie suprasegmentalnych zjawisk językowych w modelowaniu języka polskiego na potrzeby systemu rozpoznawania mowy (plik PDF)

12.30-13.00

dr hab., prof. UAM Maciej Karpiński (Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań);

dr Katarzyna Klessa (Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka UAM, Poznań)

Prozodia niepewności (plik PDF)

Przerwa

Sala konferencyjna nr 043

 

14.00-14.30

dr Konrad Juszczyk (Center for Speech and Language Processing UAM, Poznań)

Prozodia i semantyka pytań w sesjach coachingowych

14.30-15.00

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa (Katedra Lingwistyki Formalnej UW, Warszawa)

Wykładniki formalne i znaczenie zdań wykrzyknikowych

15.00-15.30

dr Grzegorz Krynicki (Wydział Anglistyki UAM, Poznań)

Cechy prozodyczne wieloznacznych wykrzykników w języku angielskim

Przerwa

 

15.45-16.15

prof. dr hab. Maciej Grochowski (Instytut Języka Polskiego UMK, Toruń)

Partykuły znów i z kolei a cechy prozodyczne wypowiedzeń

16.15-16.45

dr hab. Urszula Topczewska (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa)

Pauza jako wypowiedź niewerbalna

16.45-17.15

prof. dr hab.  Barbara Boniecka (Instytut Filologii Polskiej UMCS, Lublin)

Wpływ pauzowania na odbiór tekstu

Przerwa

 

17.30-18.00

dr Paweł Rutkowski (Pracownia Lingwistyki Migowej UW, Warszawa);

mgr Joanna Filipczak (Katedra Lingwistyki Formalnej UW, Warszawa);

mgr Piotr Mostowski (Pracownia Lingwistyki Migowej UW, Warszawa);

Anna Kuder (Pracownia Lingwistyki Migowej UW, Warszawa)

Suprasegmentalne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)

18.00-18.30

mgr Małgorzata Waryszak (Polskie Towarzystwo Logopedyczne)

Prozodia emocjonalna i jej realizacja przez osoby z niedosłuchem prelingwalnym

18.30-19.00

dr Marta Wysocka (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin)

Wpływ zaburzeń prozodii na proces komunikacji językowej – na przykładzie osób z zaburzeniami mowy

 

30.05.2014 r.

Sala konferencyjna nr 043

 

 

9.00-9.30

prof. dr hab. Andrzej Bogusławski (Katedra Lingwistyki Formalnej UW, Warszawa)

Uwagi o zjawiskach prozodycznych w asercji

9.30-10.00

dr hab., prof. UW Jadwiga Wajszczuk (Katedra Lingwistyki Formalnej UW, Warszawa)

Nacechowanie modalne wypowiedzenia a jego charakterystyka prozodyczna (plik PDF)

Przerwa

 

10.15-10.45

prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek (Społeczna Akademia Nauk, Warszawa)

Miejsce przycisku zdaniowego, tematyczno-rematyczna struktura a kategoria gramatyczna (plik PPTX)

10.45-11.15

dr Sebastian Żurowski (Instytut Języka Polskiego UMK, Toruń)

Co łączy muzykę, operę i galop? O dystynktywnej funkcji akcentu wyrazowego w języku polskim

11.15-11.45

mgr Daniel Sax (Instytut Anglistyki, SWPS, Warszawa)

Akcent zdaniowy a proces rozumienia

Przerwa

 

12.00-12.30

dr hab., prof. UMK Adam Dobaczewski (Instytut Języka Polskiego UMK, Toruń)

Prozodia układów repetycyjnych

12.30-13.00

dr Magdalena Żabowska (Instytut Języka Polskiego UMK, Toruń)

Kontrastywna reduplikacja rematu a kontrast wyrażany leksykalnie i prozodycznie

13.00-13.30

dr Marzena Stępień (Instytut Polonistyki Stosowanej UW, Warszawa)

To samo czy inne? Rola właściwości prozodycznych w wyodrębnianiu jednostek języka – na materiale wybranych wyrażeń języka polskiego

Przerwa 

 

14.30-15.00

dr Dagmara Maryn-Stachurska (Instytut Filologii Polskiej UG, Gdańsk)

Cechy semantyczne wybranych przymiotników metapredykatywnych a miejsce akcentu zdaniowego

15.00-15.30

dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa)

O roli prozodii w wydobywaniu niektórych komponentów semantycznych na przykładzie operatorów adnumeratywnych

15.30-16.00

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Wydział Polonistyki UW);

mgr Agnieszka Wiltos (Wydział Polonistyki UW)

Rola prozodii w wykładni prawa – na przykładzie art.  193 Konstytucji RP

Przerwa 

 

16.15-16.45

dr hab., prof. UKSW Magdalena Saganiak (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa)

Wers jako samodzielna jednostka prozodyczna wiersza wolnego

16.45-17.15

dr hab., prof. UKSW Piotr Müldner-Nieckowski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa)

Uwagi o prozodii w interpretacji wiersza wolnego

17.15-17.45

dr Anna Kozłowska (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa)

Aktualne rozczłonkowanie zdania w tekstach poetyckich. Problemy interpretacji

17.45-18.15

mgr Arkadiusz Sylwester Mastalski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

Prozodyjne minimum wierszowości tekstu. Rozważania z pogranicza teorii wiersza i semantyki kognitywnej

Zakończenie konferencji