prof. dr hab. Maria Semeniuk-Polkowska

Profesor nauk humanistycznych.

Studia ukończone w roku 1965 na Wydziale Matematyki i Mechaniki UW, po studiach asystent w Katedrze Podstaw Matematyki na Wydziale Matematyki i Mechaniki UW oraz w Wyższej Szkole Nauczycielskiej przy UW.

Doktorat na podstawie rozprawy "On the notion  of configuration in algebraic linguistics" w roku 1973, promotor Profesor Helena Rasiowa, rozprawa wyróżniona nagrodą Ministra st. III. Praca na stanowisku adiunkta na Wydziale Matematyki UW do 30.09. 1981.

Od 1.10.1980 w Katedrze Lingwistyki Formalnej kierowanej przez Profesora Olgierda Wojtasiewicza.

Habilitacja w roku 1983 na podstawie rozprawy "On various types of pseudoconfigurations in algebraic linguistics" na Wydziale Neofilologii UW. W roku 2000 Prezydent RP nadał tytuł profesora.

W tym okresie pracy naukowej i dydaktycznej opublikowano prace w zakresie lingwistyki formalnej (lingwistyki matematycznej) w szczególności dotyczące  teorii  modeli analitycznych w naukowych czasopismach m.in. w: Revue Roum. Math. Pures Appl., Bulletin  Mathematique, Cahiers de Linguistique Theorique et Applique, Nauczno-Techniczeskoj Informacji, monografii wieloautorskiej Categorial Grammars, International Journal of Computer Mathematics. 

W roku akad. 1988/89 visiting scholar w Vakgroep Informatika w TU Delft w Holandii. Prace w tym okresie dotyczą m.in. teorii modeli analitycznych w lingwistyce algebraicznej.  Wyniki opublikowane w Int.J.Computer Math. oraz w serii raportów na prawach publikacji TU Delft. 

W kolejnym okresie prace poświęcono teorii wnioskowania w systemach informacyjnych i metodom formalizowania wiedzy w postaci reguł decyzyjnych, oraz podstawom wnioskowania  w ramach teorii mereologii  i mereologii przybliżonej.  Owocem są publikacje w Fundamenta Informaticae, pracach konferencji z serii CSP (Concurrency, Specification, Programming) oraz w serii książkowych opracowań do użytku m.in. studentów na temat zastosowań teorii zbiorów przybliżonych w informacji naukowej, w tym  projektów badań opinii użytkowników bibliotek metodą teorii zbiorów przybliżonych.

Wieloletnia współpraca (ok. 30 lat) z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w ramach działalności usługowej Katedry Lingwistyki Formalnej.

Jest autorką ok. 70 publikacji naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.