W dniach 29-30 maja 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie odbyła się 

konferencja Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii 

współorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .

Konferencja została poświęcona wpływowi suprasegmentalnych zjawisk językowych (takich jak przycisk zdaniowy, intonacja, pauzowanie czy tempo) na semantyczno-pragmatyczny opis wypowiedzenia i wyrażeń wchodzących w jego skład.

Program konferencji jest dostępny tutaj oraz w postaci pliku PDF. Zostały tam też zamieszczone niektóre prezentacje i handouty towarzyszące referatom.

Do udziału zaprosiliśmy badaczy reprezentujących różne dyscypliny lingwistyczne. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w pracy nad środkami prozodycznymi.

Nasze zaproszenie zechcieli przyjąć goście specjalni:

 • prof. dr hab. Andrzej Bogusławski (UW),
 • dr hab., prof. UW Jadwiga Wajszczuk (UW),
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko (UAM),
 • dr hab., prof. UMK Adam Dobaczewski (UMK),
 • prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK),
 • dr hab., prof. UAM Krzysztof Jassem (UAM),
 • dr hab., prof. PJWSTK Krzysztof Marasek (PJWSTK),
 • dr Małgorzata Marciniak (IPI PAN),
 • dr Konrad Juszczyk  (UAM),
 • dr Bartosz Ziółko, mgr inż. Magdalena Igras (AGH).

Komitet Programowy                                                                Organizatorzy

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa                                      dr Joanna Bilińska (KLF UW)
prof. nadzw. dr hab. Ewa Dzięgiel                                               dr Celina Heliasz (KLF UW)
                                                                                             dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (IFP UKSW)
                                                                                             dr Joanna Zaucha (IFP UKSW)

Bardzo dziękujemy za wsparcie w organizacji konferencji:

 • Panu Dziekanowi Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW dr. hab., prof. UKSW Tomaszowi Chachulskiemu,
 • Pani Kierownik Katedry Lingwistyki Formalnej UW prof. dr hab. Magdalenie Danielewiczowej,
 • Biuru Promocji UW,
 • Warszawskiej Organizacji Turystycznej,
 • Warsaw Convention Bureau.