STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

Oferta edukacyjna Katedry kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. W pierwszej kolejności studia adresowane są do kandydatów pragnących zdobywać wiedzę na temat społeczeństwa, kultury, literatury, sztuki, języków i historii regionu. Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów II stopnia.
Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności okażą się przydatne osobom pragnącym podjąć pracę w placówkach dyplomatycznych, edukacyjnych, naukowo-badawczych oraz w wielu innych dziedzinach zróżnicowanego kulturowo rynku zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów położonych na wschód od Unii.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydatów) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia; zasady rekrutacji uwzględniają zapisy Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim (Dz. U. Nr 191, poz. 1137)

 

Wymagane dokumenty 

 

5.3 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata

1)  Zasady kwalifikacji

a)     Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego na dowolnym kierunku. Listę rankingową układa się na podstawie średniej, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnia ocen z całego okresu studiów.

Kandydaci muszą także legitymować się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie B2.

b)    Kandydaci z dyplomem zagranicznym

1.     Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

2.     Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

 

 

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW UW

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia [szczegóły]