Autor: Aleksandra Foryś                             

 

Autor: Aleksandra Lechańska

 

DLACZEGO KSI – ZAOCZNIE?

 

 UCZ SIĘ I PRACUJ!

  • Współcześni pracodawcy wymagają od kandydatów przede wszystkim praktyki. Studiując zaocznie nie skazujesz się na konieczność „dorabiania" po godzinach nauki – masz możliwość podjąć pracę w renomowanych firmach i zdobywać praktykę już w trakcie studiów.
  • Roczny program studiów dziennych realizujesz w ciągu 8 dwudniowych zjazdów w każdym semestrze.
  • Studia niestacjonarne zaoczne II stopnia trwają 4 semestry (ogółem 512 godzin dydaktycznych)
  • Masz te same przedmioty, co studenci studiów dziennych i otrzymujesz tę samą liczbę punktów ECTS, co student studiów dziennych na studiach dziennych.
  • Masz te same przywileje, co studenci studiów dziennych, możesz na przykład korzystać z wymiany studenckiej i studiować za granicą w ramach programu ERASMUS.
  • Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla studiów I stopnia to 120 punktów ECTS.
  • Otrzymasz tytuł magistra w zakresie kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Wymagane dokumenty 

 

 

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) STUDIA II STOPNIA

5.4 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: drugiego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 2 lata

1)  Zasady kwalifikacji

a)     Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego na dowolnym kierunku. Listę rankingową układa się na podstawie średniej, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnia ocen z całego okresu studiów.

Kandydaci muszą także legitymować się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie B2.

b)    Kandydaci z dyplomem zagranicznym

1.     Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

2.     Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów. 

 

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW UW

Rekrutacja na studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia [szczegóły]