Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Kolumny z fugurami filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej.

 

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

   Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

 

OD DRUKU DO INTERNETU:

LITERATURA, KULTURA, MEDIA

W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

 

Z OKAZJI 500-LECIA DRUKU PIERWSZEJ KSIĄŻKI FRANCISZKA SKARYNY

 

Warszawa, 25-26 maja 2017

 

 

W 2017 roku mija 500 lat od wydania przez doktora Franciszka Skarynę w Pradze pierwszego egzemplarza Psałterza w białoruskiej redakcji języka cerkiewnosłowiańskiego. Wydarzenie to miało wyjątkowe znaczenie w dziejach nauki i kultury narodów wschodniosłowiańskich, stało ono ważnym etapem w stanowieniu drukarstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwoju piśmiennictwa ruskiego. W jubileuszowym roku 500-lecia historycznego poczynania Franciszka Skaryny chcemy pochylić nad procesami, które zachodziły i zachodzą w literaturze, kulturze oraz mediach krajów regionu, zastanowić się nad szeroko rozumianą problematyką spuścizny kulturowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedyskutować wyzwania, które przed społeczeństwami naszej części kontynentu europejskiego stawia burzliwy rozwój technologii informacyjnych oraz nowych mediów. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

  • Historyczne oraz aktualne procesy i tendencje w literaturach narodów Europy-Środkowo Wschodniej
  • Rola wybitnych postaci w rozwoju kultur i piśmiennictwa krajów regionu.
  • Pogranicza kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej: wpływy i wzajemne wpływy.
  • Zmiany zachodzące w językach literackich krajów regionu.
  • Historia i współczesność mediów krajów regionu.
  • Specyfika nowych mediów w krajach Europy-Środkowo Wschodniej.
  • Media krajów regionu w obliczu wojny informacyjnej.

 

Języki konferencji:

Języki wschodnio- i zachodniosłowiańskie oraz angielski;

czas wystąpienia – 15 minut

Zgłoszenia

Prosimy o przysyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń na e-mail: konferencja_interkulturowosc@wp.pl

 

Terminy:

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 15 kwietnia 2017 r.

Rozesłanie zawiadomień o akceptacji referatów – 21 kwietnia 2017 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 10 maja 2017 r. (numer konta: Bank Millennium 36 1160 2202 0000 0000 6084 9614)

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji w wysokości 400 zł (lub 100 Euro) obejmuje: publikację referatu  w monografii zbiorowej (po otrzymaniu pozytywnych recenzji), materiały konferencyjne, a także napoje i przekąski w trakcie obrad.

Bieżące informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej http://ksi.uw.edu.pl/konferencje

 

Karta uczestnika

Wymogi edytorskie

 

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza,

dr hab. Joanna Getka

dr hab. Jerzy Grzybowski

dr Marta Brzezińska-Pająk

dr Rostysław Kramar

dr Marcin Niemojewski