W KATEDRZE STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ UW

 

W ramach umów między Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej a jednostkami międzyinstytucjonalnych Studenci KSI mogą obecnie wyjeżdżać na studia częściowe do Bułgarii, Czech, Litwy, Słowacji i Włoch.

 

Ogólne zasady programu ERASMUS

1) Doktoranci i studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich (zarówno studiów dziennych, jak zaocznych), którzy dotychczas osiągnęli dobrą średnią i znają wymagany na wybranej uczelni język obcy MOGĄ ubiegać się o przyznanie wyjazdu na równoległe studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS.

2) Na stypendium w ramach programu ERASMUS można wyjechać tylko raz w trakcie wybranego toku studiów. Praktyki w ramach programu ERASMUS liczone są osobno. Można więc pojechać na studia i na praktykę.

3) Brak podpisanych umów między KSI a wybraną jednostką NIE dyskwalifikuje studentów KSI, chcących studiować za granicą. Korzystamy z umów „jednostek pokrewnych". Sprawy tego typu ustalamy indywidualnie. Lista uczelni partnerskich UW

4) Preferowane są wyjazdy semestralne (5 miesięcy). W przypadku przedłużenia pobytu oraz stypendium konieczna jest zgoda Biura Współpracy z Zagranicą oraz jednostki macierzystej. 

5) Program studiów należy uzgodnić przed wyjazdem za granicę. Powinien on być jak najbliższy programowi zajęć na KSI, ponieważ okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów w uczelni macierzystej.

6) Po powrocie ze stypendium należy przedstawić dokument stwierdzający, jakie przedmioty zostały zaliczone w czasie studiów zagranicznych.

7) W czasie wyjazdu w ramach programu Erasmus student nie może przebywać na urlopie macierzyńskim, okolicznościowym oraz zdrowotnym. 

8) Student nie może wziąć udziału w programie Erasmus mając warunkowe zaliczenie semestru. 

9) Student ostatniego roku studiów nie może obronić pracy dyplomowej przez zakończeniem okresu stypendialnego. 

 

Szczegółowe informacje na temat wyjazdow w ramach programu Erasmus (m.in. ogólne zasady kwalifikacji) oraz innych wyjazdów na studia zagraniczne znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - 27 lutego 2017!

Partnerzy Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w programie Erasmus+:

1) BUŁGARIAUniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego, Katedra Języka Rosyjskiego
Великотърновски Университет "Св. Св. Кирил И Методий", Катедра "Русистика" (2 miejsca) [link1], [link2].

2) BUŁGARIA - Uniwersytet im. prof. dr. Asena Złatarowa w Burgas
Университет „Проф. д-р Асен Златаров", (1 miejsce) [link].

3) CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich,
Univerzita Karlova v Praze, Katedra středoevropských studií (1 miejsce) [link1], [link2];

4) LITWA Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Wydział Humanistyczny,
Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, (3 miejsca) [link1] [link2];

5) NIEMCY - Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greiswaldzie, Instytut Slawistyki
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Slawistik (3 miejsca) [link 1], [link2], [link3];

6) NIEMCY - Uniwersytet w Lipsku, Wydział Filologiczny, Instytut Slawistyki
Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Slawistik (2 miejsca) [link];

7) SŁOWACJA – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Instytut Języków i Kultur Środkowoeuropejskich,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr (4 miejsca) [link1], [link2], [link3];

8) SŁOWACJA – Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich,
Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií (2 miejsca) [link1], [link2], [link3], [link4];

9) WŁOCHY Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Departament Studiów Europejskich, Amerykanistycznych i Interkulturowych,
Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali (SEAI) (3 miejsca) [link1] [link2];

Zgłoszenie studenta, pragnącego wyjechać na studia zagraniczne w programie ERASMUS powinno zawierać:

1) podanie, zawierające dokładne dane adresowe, z uzasadnieniem wyjazdu i wyboru uczelni i deklaracją wybranego semestru;
2) wstępny plan pobytu (wstępnie wybrane przedmioty);
3) potwierdzenie z sekretariatu średniej ocen z całego toku studiów (warunkiem dostania się na wyjazd jest uzyskanie minimum średniej 3,49. W przypadku mniejszej średniej jest szansa uzyskania zgody na wyjazd jednak bez świadczeń stypendialnych)
4) list motywacyjny
5) Poświadczenie aktywności naukowej i/lub społecznej – jeśli dotyczy.
6) potwierdzenie znajomości języka kraju docelowego lub języka angielskiego na poziomie B1.

Informacji na temat wyjazdów studentów KSI na studia częściowe w ramach umów innych jednostek UW udziela Koodrynator wyjazdów studencich programu Erasmus w KSI EŚW dr Elena Janczuk, dr Rostyslaw Kramar

Szczegółowe informacje na temat nowego programu ERASMUS +

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA UW W 2017/18 r

Zarządzenie Kierownika Katedry dotyczące Programu ERASMUS +