dr Jarosław Łachnik

Kontakt

j.lachnik@uw.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

2009 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Złożenia polskie – opis gniazdowy (charakterystyka strukturalna) (UW) (dyplom z wyróżnieniem)

2001–2005 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW (dyplom z wyróżnieniem)

Działalność organizacyjna

współzałożyciel i wiceprezes Warszawskiego Koła Polonistów

członek Warszawskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

opiekun naukowy Międzywydziałowego Koła Kultury Języka Polskiego

Zainteresowania naukowe

słowotwórstwo języka polskiego, gramatyka kontrastywna, stylistyka teoretyczna, językoznawstwo normatywne, poprawność językowa w tekstach specjalistycznych

Granty, uczestnictwo w pracach zespołowych

2012 – realizacja projektu „Badania gniazdowe w perspektywie polonistycznej i porównawczej" w ramach Konkursu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2010–2011 – praca w zespole D. Zdunkiewicz-Jedynak „Stylistyka polska i jej obrzeża w ćwiczeniach i komentarzach"

2009–2010 – kierowanie zespołem redakcyjnym opracowującym trzytomowy Słownik języka polskiego pod red. J. Podrackiego

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizacja i współorganizacja konferencji

2011 – ogólnopolska konferencja językoznawcza „Język w ruchu – ruch w języku" w Katowicach, referat Metodologia gniazdowa w słowotwórczych badaniach porównawczych – na przykładzie analizy struktury gniazd dwóch czasowników: polskiego RUSZAĆ i włoskiego MUOVERE

2011 – ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych pracowników naukowych „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych" w Krakowie, referat Najnowsze tendencje w słowotwórczych badaniach gniazdowych

2008 – ogólnopolska konferencja językoznawcza „Z zagadnień metodologii w badaniach nad językiem" w Krakowie, referat Wybrane zagadnienia metodologiczne opisu gniazdowego

2003 – współorganizacja ogólnopolskiej konferencji „Tuwim współczesny" w pięćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza, zorganizowanej w ramach Roku Tuwimowskiego

2003 – lokalna konferencja studentów i doktorantów w Opinogórze, referat O systemach wersyfikacyjnych w „Kwiatach polskich" Juliana Tuwima

2003 – konferencja „Tuwim współczesny" w Warszawie, referat Jaki to taniec ten walc-niewalc? – analiza wersyfikacji „Grande Valse Brillante" Juliana Tuwima

Ważniejsze publikacje

2012, Przeszłość to dziś, opracowanie części z nauki o języku w dwóch tomach podręcznika do języka polskiego wydawnictwa Stentor, Warszawa (cz. 1 – Krzysztof Mrowcewicz, cz. 2 – D. Siwicka, A. Nawarecki)

2011, Z badań formalnosłowotwórczych nad wyrazami złożonymi – nasycenie kompozycją rodzin modeli odprzymiotnikowych (metodologia gniazdowa) [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. P. Zbróg, Kielce.

2011, Udział formacji złożonych w tworzeniu gniazd słowotwórczych rzeczowników polskich, „LingVaria", nr 1.

2011, Możliwość wykorzystania metodologii gniazdowej do opisu aktywności słowotwórczej rzeczownika włoskiego – na przykładzie gniazd trzech włoskich leksemów rzeczownikowych związanych z pojęciem czasu: ANNO [ROK], MESE [MIESIĄC] i GIORNO [DZIEŃ] [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2010, współautorstwo, Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2010, Rodzina modeli jako wskaźnik nasycenia kompozycją łańcuchów derywacyjnych w gniazdach słowotwórczych (na materiale odrzeczownikowym) [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, D. Zdunkiewicz-Jedynak, R. Pawelec, Warszawa.

2009, Opis złożeń polskich z zastosowaniem metodologii gniazdowej, „LingVaria", nr 7.

2008, Zasady prezentacji graficznej gniazd słowotwórczych zawierających kompozita, „LingVaria", nr 4.

2006, Na jakich zasadach funkcjonuje stolica Polski? – czyli analiza błędów gramatycznych w „Statucie miasta stołecznego Warszawy", „Poradnik Językowy", z. 10.

2006, Analiza aktywności słowotwórczej zaimka „sam" (opis gniazdowy), „LingVaria", nr 2.

Wyróżnienia i nagrody

2003 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

1998 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Zainteresowania pozanaukowe

muzyka klasyczna, język włoski