dr hab. Iwona Burkacka

Kontakt

i.burkacka@uw.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

2013 - stopień doktora habilitowanego (z wyróżnieniem)

2000 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie (UW)

1991–1995 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW (dyplom z wyróżnieniem)

Działalność organizacyjna

2000/2001 – sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej

2001/2002 – pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji i sekretarz wydziałowej komisji w postępowaniu kwalifikacyjnym

2001 oraz 2003–2007 – egzaminator Centralnego Egzaminu Wstępnego z Języka Polskiego

Zainteresowania naukowe

słowotwórstwo synchroniczne (w tym słowotwórstwo gniazdowe), morfotaktyka, stylistyka (zwłaszcza polszczyzna potoczna i środowiskowa), najnowsza leksyka, kultura języka polskiego

Udział w pracach rad naukowych, kolegiów redakcyjnych

członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego (2 kadencje)

członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Granty, uczestnictwo w pracach zespołowych

2007, 2008 – realizacja tematu „Kombinatoryka sufiksalna w polskich derywatach odrzeczownikowych" (BST nr 133803, p.3,3)

2001–2005 – udział w projekcie badawczym „Słownik gniazd słowotwórczych współczesnej polszczyzny, t. III: Gniazda odczasownikowe" (grant KBN nr 5H 01 D 005 21), kierownik: M. Skarżyński

1997–1999 – udział w projekcie badawczym „Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego" (grant KBN nr H 01 D 011 13), kierownik: H. Jadacka

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizacja i współorganizacja konferencji

2014 – VII międzynarodowa konferencja naukowa „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Univerzita ako miesto dialogu", Poprad (Słowacja), referat Czy trzeba się bać o uniwersytecki dialog na studiach humanistycznych? Nauczyciel akademicki wobec pokolenia cyfrowych tubylców (wspólnie z D. Zdunkiewicz-Jedynak).

2014 – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu", Łódź, referat O znaczeniu wyrazów potocznych i środowiskowych na przykładzie czasownika ogarniać i wyrazów pochodnych.

2014 – Konferencja ogólnopolska „Odkrywanie słowa –  historia i współczesność", Białystok, referat Dlaczego pieseł i koteł są lepsze od psa i kota, a nieogar jest nie halo? Uwagi o słownictwie młodzieżowym.

2014 – Konferencja interdyscyplinarna „Rodzina wobec lokalnych i globalnych wyzwań współczesności", Wrocław, referat Wielorodzina, rodzina patchworkowa, rodzina zastępcza, rodzic A  i rodzic B, czyli… współczesna rodzina w świetle nazw.

2014 – Konferencja naukowa pt. „Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie", LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kraków, referat O reinterpretacji słowotwórczej we współczesnej polszczyźnie.

2013 – Konferencja międzynarodowa „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki" w Toruniu, referat O stałości i zmienności we współczesnym słowotwórstwie. Uwagi na marginesie rzeczowników typu pedikiurzysta, host, nianiek oraz socjolożka, ministra

2013 – Konferencja ogólnopolska interdyscyplinarna „Starość w przestrzeniu publicznej i prywatnej", Wrocław, referat Czy istnieją atrakcyjne nazwy osób starszych? Uwagi o nazewnictwie osób starszych.

2013 – Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Kraków, referat Platforma Moodle w uniwersyteckiej dydaktyce polonistycznej (językoznawczej) – szanse i zagrożenia (wspólnie z D. Zdunkiewicz-Jedynak)

2012 – konferencja naukowa „Zagadnienia fonotaktyki i morfotaktyki języków słowiańskich i bałkańskich" w Toruniu, referat Czynniki wpływające na długość i kształt ciągów sufiksalnych w polskiej derywacji odrzeczownikowej

2011 – międzynarodowa konferencja „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Pragmatyczne aspekty opisu języków słowiańskich" w Toruniu, referat Dlaczego spopielarnia, a nie krematorium? O innowacjach alternatywnych inaczej

2011 – konferencja międzynarodowa „3rd Vienna Workshop on Affix Order. Advances in affix ordes research" w Wiedniu, referat Suffix Sets in Polish Noun Derivatives

2009 – międzynarodowa konferencja „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Wpływy obce w językach słowiańskich" w Toruniu, referat Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń

2003 – współorganizacja konferencji „Badania nad słownictwem i słowotwórstwem przełomu wieków" w Warszawie

Ważniejsze publikacje

2014, Platforma Moodle w uniwersyteckiej dydaktyce polonistycznej (językoznawczej) – szanse i zagrożenia, współaut. D. Zdunkiewicz-Jedynak [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra [w druku]. 

2014, Suffix Sets in Polish de-nominal Derivatives [w:] Affix Ordering Across Languages and Frameworks, red. S. Manova, New York [w druku].

2014, Czy trzeba się bać o uniwersytecki dialog na studiach humanistycznych? Nauczyciel akademicki wobec pokolenia cyfrowych tubylców, współaut. D. Zdunkiewicz-Jedynak [w:] Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Univerzita ako miesto dialogu, red. Lisnik, Greňová, Ambrozy, Janičková, Franzenová, Čarnoguský, Ružomberk.

2014, Are there any attractive names for elderly people in Polish? [w:] Understanding Agein in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, red. S. Grotowska, I. Tarasewicz, Wrocław.

2013, Czy polszczyznę mogą wzbogacić nowe typy struktur słowotwórczych?, „LingVaria", nr 2.

2013, Słownictwo urzędowe [w:] Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, red. E. Czerwińska, R. Pawelec, Warszawa.

2012, Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, Warszawa.

2011, współautorstwo z D. Kopcińską, O dedykacji na dwa sposoby [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2011, Terminy naukowe jako podstawy gniazd słowotwórczych, „LingVaria" 2011, nr 1.

2011, Dlaczego spopielarnia, a nie krematorium? O innowacjach alternatywnych inaczej, „Linguistica Copernicana", nr 2.

2010, O sufiksach  -ni(a) i -eri(a) w funkcji wykładników nazw miejsc, „LingVaria" nr 1.

2010, Łączliwość rzeczownikowych sufiksów obcych [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2010, Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, „Linguistica Copernicana", nr 2.

2009, Znajomość wybranych terminów gramatycznych i zakres podstawowych umiejętności studentów rozpoczynających studia na kierunku filologia polska, „Poradnik Językowy", z. 4.

2007, Ucięcia w procesie sufiksacji, „LingVaria", nr 2.

2007, O grach wielką literą [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Warszawa.

2007, O dalszych losach niektórych neologizmów słowotwórczych, „Prace Filologiczne", t. 53.

2007, Nazwy firm we współczesnej polszczyźnie (wyniki sondażu) [w:] Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, red. E. Wolańska, Warszawa.

2006, Ciągi sufiksalne w derywatach odrzeczownikowych, „Poradnik Językowy", z. 10.

2005, współautorstwo, Encyklopedia szkolna WSiP. Nauka o języku, red. A. Markowski, Warszawa.

2004, współautorstwo, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, tom III: Gniazda odczasownikowe, red. M. Skarżyński, Kraków.

2003, Aspekt stylistyczny opisu gniazdowego [w:] Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowania, red. M. Skarżyński, Kraków.

2001, współautorstwo, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, tom II: Gniazda odrzeczownikowe, Kraków.

2001, współautorstwo, Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa.

2001, Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie, Warszawa.

Wyróżnienia i nagrody

2008 – nagroda rektora UW

2006 – honorowa odznaka PTWK za działalność na rzecz polskiej książki

2003, 2004 – stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców

2003 – stypendium naukowe rektora UW

Zainteresowania pozanaukowe

dobra książka, polska poezja, ogrodnictwo, piesze wycieczki