dr Barbara Pędzich

Kontakt

b.pedzich@uw.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

 

 

Życiorys naukowy

2010 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Mechanizmy kształtowania się nowej odmiany polszczyzny na przykładzie socjolektu paralotniarzy (UW) (dyplom z wyróżnieniem)

1999–2003 studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW (dyplom z wyróżnieniem)

Działalność organizacyjna

od 2014 – sekretarz Zakładu Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego

2013–2014 – opiekun naukowy studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus

2011–2012 – protokolantka językoznawczych kolokwiów habilitacyjnych na Wydziale Polonistyki UW

2003–2005 oraz 2008–2012 współprowadzenie Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego

2003–2006 sekretarz Zakładu Leksykologii i Kultury Języka Polskiego

Zainteresowania naukowe

leksykologia, językoznawstwo normatywne, socjolingwistyka, zwłaszcza słownictwo środowiskowych odmian języka

Udział w pracach rad naukowych, kolegiów redakcyjnych

członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

rzeczoznawca w Ministerstwie Edukacji Narodowej

członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Problemy Kolejnictwa" (konsultowanie kwestii językowych)

GRANTY, UCZESTNICTQWO W PROJEKTACH NAUKOWYCH

2013–2014 – udział w projekcie badawczym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych. Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego" (opracowanie klasyfikacji błędów fleksyjnych i stylistycznych)

2012 – realizacja projektu „Mechanizmy kształtowania się nowej odmiany leksykalnej na przykładzie socjolektu paralotniarzy" w ramach Konkursu Dziekańskiego dla Młodych Badaczy (Wydział Polonistyki UW)

2005 – przygotowanie raportu o upowszechnianiu kultury języka w wydawnictwach książkowych do „Sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego" Rady Języka Polskiego dla Sejmu i Senatu RP (2003–2004)

Wybrane publikacje

2014, Poprawność fleksyjna – nazwy pospolite – czasownik [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2014, Wstęp do poprawności leksykalnej, współaut. E. Danowska-Florczyk i E. Kozioł-Chrzanowka [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2014, Podstawy leksykologii, współaut. A. Hącia [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2012, Słownik paralotniarski, Warszawa.

2012, Słownik ortograficzny dla klas IV–VI, Warszawa.

2012, Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Warszawa.

2012, Dyktanda [w:] „Teraz polski! 4". Ponad 70 scenariuszy lekcji i inne materiały dydaktyczne do języka polskiego, Warszawa.

2011, red. z D. Zdunkiewicz-Jedynak, Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja, Warszawa.

2011, O niektórych czasownikach lotu (na przykładzie słownictwa paralotniarskiego) [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2011, Bibliografia prac Profesora dr. hab. Andrzeja Markowskiego [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa.

2010, Pejoratywny. Sąsiedztwo, „Poradnik Językowy", z. 3.

2010, O żółwiu, akwarium i koniczynce, czyli o neosemantyzmach środowiskowych (na przykładzie słownictwa paralotniarzy), „Poradnik Językowy", z. 5.

2010, Jak powstaje środowiskowa odmiana języka (na przykładzie leksyki paralotniarskiej) [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk.

2009, Jaki rodzaj ma CO2? Czy paralotnia jest niby-lotnią?, „Poradnik Językowy", z. 7.

2007, współautorstwo A. Hącia, Język polski. 365 ćwiczeń z pisowni i wymowy, Warszawa.

2007, Upowszechnianie kultury języka polskiego w wydawnictwach książkowych z tej dziedziny w latach 2003–2004 [w:] Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, red. E. Wolańska, Warszawa.

2007, Język polski. 365 ćwiczeń ze słownictwa, Warszawa.

2006, Słownik ortograficzny dla klas IV –VI, Warszawa.

2006, Bibliografia prac Profesora Andrzeja Markowskiego, „Poradnik Językowy", z. 10.

2005, Słowniki PWN. Ćwiczenia z kluczem. Poprawna polszczyzna, Warszawa.

2005, Słowniki PWN. Ćwiczenia z kluczem. Ortografia, Warszawa.

2005, Słowniki PWN. Ćwiczenia z kluczem. Frazeologia i znaczenia wyrazów, Warszawa.

2005, O mechanizmach kształtowania się leksyki środowiskowo-zawodowej na przykładzie słownictwa paralotniarzy, „Przegląd Humanistyczny", nr 4.

2004, współautorstwo z J. Grabowskim, Jak Polak z Polakiem – V Forum Kultury Słowa w Lublinie, „Poradnik Językowy", z. 5.

2004, Kto leje krew cudzą, wyleją też jego. Opisy „krwi przelanej" we współczesnych słownikach języka polskiego, „Przegląd Humanistyczny", nr 2.

2003, współautorstwo z J. Grabowskim, O barierach w dzisiejszej komunikacji językowej Polaków, „Etnolingwistyka", t. 15.