prof. dr hab. Olena Petrashchuk

tytuł naukowy Profesor
tel. do pokoju 22/55 34 226
e-mail: o.petrashchuk@uw.edu.pl
nr pokoju 534
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
CV naukowe

Wykształcenie:
Uniwersytet Państwowy w Dniepropietrowsku, wydział filologiczny, oddział języków romańsko-germańskich 1972-1977 (dyplom filologa, wykładowcy języka angielskiego i literatury: 1977); Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie, katedra metodyki wykładania języków obcych, aspirantura dla uzyskania stopnia naukowego kandydat nauk pedagogicznych, dysertacja obroniona w grudniu 1991 r.; stopień naukowy kandydata nauk nadano dnia 26.12.1991 r. (dyplom Nr 054723); tytuł naukowy docenta nadano 28.11.1994 r. (atestat Nr 005235); Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie, katedra metodyki wykładania języków obcych, przewód habilitacyjny dla uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk pedagogicznych, dysertacja obroniona we wrześniu 2000 r.; stopień naukowy doktora habilitowanego nauk pedagogicznych nadano dnia 14.03.2001 r. (dyplom Nr 001715); tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadano dnia 26.02.2002 r. (atestat Nr 001179).

Podwyższenie kwalifikacji:
1998–2001 Uniwersytet w Lancaster (m. Lancaster, Wielka Brytania) – metodyka komunikacyjna wykładania, opracowanie programów nauki języka angielskiego dla studentów-filologów.
2005 Mayflower College (m. Plymout, Wielka Brytania) – wzornictwo testu według skali ІКАО, kwalifikacja reutera na dopuszczenie personelu lotniczego do miejsca pracy według poziomu opanowania języka angielskiego.
2007 Kompania «FlightSpeak» (m. Sabadel, Matoro, Hiszpania) – szkolenie językowe pilotów z wykorzystaniem możliwości szkolenia na urządzeniach do treningu.
2008-2009 Uniwersytet w Lancaster (m. Lancaster, Wielka Brytania) – dystansowy kurs magisterski dla specjalistów do opracowania testów – opracowanie testów językowych, metody kontroli jakości testu, testowanie, zastosowania metod oceny wyników.
2008, 2010 College Specjalistów Menadżmentu i Lingwistyki (m. Bournemout, Wielka Brytania) – język angielski w lotnictwie z frazeologią wymiany radiowej, metodyka wykładania języka angielskiego w lotnictwie.
2013 Uniwersytet Menadżmentu Oświaty przy Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (m. Kijów, Ukraina) – menadżment nauczania dystansowego na wyższych uczelniach.

Działalność zawodowa:
1977-1988 – Instytut Medyczny w Dniepropietrowsku, katedra wykładania języków obcych, wykładowca języka angielskiego; 1988 – 2002 – Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie – aspirant, habilitant, docent katedry metodyki wykładania języków obcych, profesor i kierownik katedry filologii angielskiej; kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Oceny i Testowania; 2002-2007 – Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych, główny pracownik naukowy laboratorium wykładania języków obcych; 2007-2009 – Uniwersytet wiedzy współczesnej, kierownik katedry filologii romańsko-germańskiej; 2009-2015 – Narodowy Uniwersytet Lotnictwa, kierownik katedry języka angielskiego w lotnictwie; od 2003 – dyrektor Ośrodka naukowo-metodycznego nauczania podyplomowego «Aerolingua» (szkolenie językowe i testowanie personelu lotniczego wszystkich kategorii oraz studentów profilu inżynieryjnego).

 

Zainteresowania naukowe

Lingwistyka – ustny i pisemny dyskurs specjalistycznego języka angielskiego.
Psycholingwistyka – kognitywne strategie opanowania językiem obcym zależnie od osobliwości indywidualnych człowieka.
Metodyka – nauczanie języka angielskiego w celach specjalnych, angielskojęzyczna część składowa kompetencji profesjonalnej fachowca; mierzenie i ocena poziomu formowania kompetencji angielskojęzycznej, wzornictwo i administrowanie odpowiedniego testu.

Działalność naukowo-badawcza:
Obrona publiczna
1977 – obrona projektu dyplomowego na temat «Zadania testowe z języka angielskiego dla studentów wydziałów matematycznych uniwersytetów», dyplom specjalisty-filologa;
1991 - obrona dysertacji na temat «Nauczania angielskiej leksyki medycznej ustnego obcowania zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych osobliwości psychologicznych studentów», dyplom kandydata nauk pedagogicznych ze specjalności 13.00.02 – metodyka wykładania języków obcych;
2000 – obrona dysertacji na temat «Podstawy teoretyczne kontroli testowej obcojęzycznej kompetencji językowej uczniów średnich szkół ogólnokształcących (na materiale języka angielskiego), dyplom doktora habilitowanego nauk pedagogicznych 13.00.02 – teoria i metodyka nauczania: języki germańskie.

Kierownictwo dysertacjami:
Kandydatów nauk – 9, doktorów habilitowanych nauk – 1

Projekty:
- 1998-2001 – Projekt «Opracowanie typowego Programu z języka angielskiego dla studentów-filologów uniwersytetów» – Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie we współpracy z Uniwersytetem w Lancaster w Wielkiej Brytanii.
Wynik: Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes. – Kyiv: British Council, 2001. (an author of Ch.7: Assessment)
- 2005-2008 – Regionalna Rada d/s rozwoju nawigacji lotniczej (członkowie Rady: Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Azerbejdżan, Rosja), wsółprezes roboczej grupy d/s wdrażania nowych wymagań językowych ІСАО we współpracy z S. Cook (MLS College, Wielka Brytania) – Przedsiębiorstwo Państwowe z usług nawigacji lotniczej Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa.
Wynik: Koncepcja szkolenia językowego fachowców kadry dyspozytorskiej i utrzymanie zdobytego poziomu zgodnie z wymogami ІСАО.
- 2005-2008 – Projekt «Wdrażanie nowych wymagań ІСАО do opanowania języka angielskiego przez fachowców kadry dyspozytorskiej Ukraeroruchu» – Ośrodek  Certyfikacji Ukraeroruchu, Ośrodek naukowo-metodyczny nauczania podyplomowego «Aerolingua».
Wynik: Opracowano koncepcję opanowania języka przez fachowców kadry dyspozytorskiej i lotniczej i Test z języka angielskiego dla personelu lotniczego (ТАМА, w języku angielskim: ТЕАР); Kurs szkolenia i Test opatentowano. Test uchwalono przez Państwową Administrację Lotnictwa Ukrainy i rekomendowano do wykorzystania.
- 2010-2012 – Projekt «System automatyzowany minimalizacji wpływu ludzkiego z angielskojęzyczną częścią składową na bezpieczeństwo służby nawigacji lotniczej» –Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa.
Wynik: Zaproponowano Koncepcję samooceny opanowania języka angielskiego przez personel lotniczy dla jego utrzymania w okres między certyfikacjami; opracowano podręcznik elektroniczny z testowania poziomu opanowania języka według skali ІСАО; produkt opatentowano.
- 2011-2015 – Projekt «Umowy pedagogiczne kształtowania się angielskojęzycznej części składowej kompetencji zawodowej fachowców lotniczych w kontekście wymagań międzynarodowych» – Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa.
Wynik: a) Zbadano strukturę i treść kompetencji zawodowej dyspozytorów lotniczych i pilotów w warunkach wymiany radiowej, otrzymano poprzednie wyniki analizy ustnego dyskursu łączności radiotelefonicznej w sytuacjach nietypowych; prowadzi się eksperyment pedagogiczny; b) Zbadano umowy pedagogiczne kształtowania się kompetencji pedagogicznej dyspozytora-instruktora, ułożono deskryptory poziomów jakości kompetencji pedagogicznej, opracowano technologię interaktywną szkolenia dyspozytora-instruktora na uczelniach lotnictwa. Podano do obrony dysertację.
- 2003 – do czasu dzisiejszego – Ośrodek naukowo-metodyczny nauczania podyplomowego «Aerolingua».
Wynik: programy nauczania języka angielskiego fachowców lotniczych wszystkich kategorii, podręczniki języka angielskiego w lotnictwie dla dyspozytorów lotniczych, inżynierów nawigacji lotniczej, menedżerów w lotnictwie, testy z języka angielskiego zgodnie z wymogami ІСАО (Doc ІСАО 9835) dla dyspozytorów wszystkich kategorii, pilotów statków lotniczych wszystkich kategorii oraz stewardów; programy szkolenia wykładowców języka angielskiego w lotnictwie, egzaminatorów/interlokutorów, reutorów (Cir ICAO 318, 323).

Działalność naukowo-akademicka eksperta:
Członek rady ekspertów Państwowej Komisji Atestacyjnej Ukrainy; członek rady specjalizowanej z obrony dysertacji kandydackich ze specjalności 13.00.04 – teoria i metodyka wykształcenia zawodowego, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa; członek rady specjalizowanej z obrony dysertacji kandydackich ze specjalności 13.00.02 – teoria i metodyka nauczania (języki germańskie, języki klasyczne), Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki; członek naukowo-metodycznej rady technicznej Instytutu nawigacji lotniczej Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa; członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego «Dziennik Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa» (‘Proceedings of National Aviation University'), redaktor naukowy rubryki «Oświata zawodowa».

Członkostwo w międzynarodowych asocjacjach zawodowych:
Od 2000 roku udział w przedsięwzięciach Europejskiej Asocjacji fachowców z testowania i oceny (EALTA)
Od 2005 roku udział w przedsięwzięciach Międzynarodowej Asocjacji języka angielskiego w lotnictwie cywilnym (ІСАЕА)

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostepne są tutaj.