prof. dr hab. Ewa Żebrowska

tytuł naukowy Profesor
tel. do pokoju 22/55 34 261
e-mail: zebrowska.ewa@uw.edu.pl
nr pokoju 533
dyżur   wtorek, 14.30-15.30  

        

 

Studia

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, 1982-1988 (tytuł magistra filozofii w zakresie metafizyki: 1988), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, 1985-1990 (tytuł magistra filologii germańskiej: 1990), równoległe studia w Niemczech na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (1985) oraz na kierunku Germanistyka na Uniwersytecie w Erfurcie (1988). Stopień doktora nauk humanistycznych: 2000, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (promotor: prof. dr hab. Józef Darski, UAM w Poznaniu). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany uchwałą Rady Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 2005. Tytuł profesora nauk humanistycznych: 2014 r.

Pobyty badawcze, stypendia i staże naukowe

IX 1995, Uniwersytet Bayreuth (Niemcy), stypendium DAAD; VII 1998, Uniwersytet Klagenfurt (Austria), stypendium ÖAD; 1999-2000, stypendium doktorancke DAAD Stipendium zur Durchführung eines Promotionsstudiums in Polen und von Forschungsaufenthalten in Deutschland für Germanisten, przeznaczone dla germanistów realizujących pracę doktorską w Polsce w połączeniu z 4-miesięcznym pobytem badawczym na Uniwersytecie Kilońskim w Instytucie Filologii Germańskiej, w jednostce: Preußisches Wörterbuch; 2000, stypendium fundacji hrabiny Marion von Dönhoff; VII – VIII 2002, stypendium DAAD; Uniwersytet w Kilonii (Christian-Albrecht-Universität zu Kiel); VII 2004, stypendium Uniwersytetu Leopolda Franciszka w Innsbrucku przeznaczone na udział w seminarium translatorycznym SummerTrans, zorganizowanym przez Instytut Translatoryki; 2003-2005, dwuletnie stypendium habilitacyjne, przyznane przez Prorektora UWM w Olsztynie, prof. dr. hab. G. Fordońskiego; VII – VIII 2006, stypendium DAAD, Uniwersytet Humboldta w Berlinie; VII 2008, stypendium DAAD, Freie Universität Berlin; VI-VII 2012, stypendium DAAD; Uniwersytet w Greifswald.

Wykłady gościnne: Freie Universität Berlin, Universität Bayreuth, Universität Erlangen

Funkcje i stanowiska akademickie

Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, członek Rady Naukowej czasopisma Acta Neophilologica, członek Rady Programowej czasopisma Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, członek Rady Naukowej Journal of Multimodal Studies

UWM w Olsztynie, Wydział Humanistyczny (do 2015): Kierownik badań własnych Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo niemieckie; stosunki polsko-niemieckie; badania komparatystyczne i statutowych Językoznawstwo germańskie. Badania nad językiem, Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, Członek Kolegium Dziekańskiego, Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii, Wydziałowa Komisja ds. Nauki, Kierownik Katedry Filologii Germańskiej.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

Przewodnicząca Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS, Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów – Internationale Vereinigung für Germanistik IVG, Polskie Towarzystwo Językoznawcze – PTJ.

Zainteresowania  naukowe

 • Teoria języka,
 • Lingwistyka tekstu,
 • Medioznawstwo,
 • Lingwistyka stosowana.
   

Wypromowani doktorzy

 • Dr Magdalena Makowska: Tytuły jako mikroteksty. Analiza lingwistyczna tytułów literackich.Titel als Mikrotexte. Linguistische Analyse von literarischen Titeln. Otwarto: 26 X 2010, zakończono: 18 IV 2012 r.
 • Dr Izabela Kujawa Dyskurs polityczny jako przedmiot analizy językoznawczej. Na przykładzie debaty integracyjnej w Niemczech w latach 2006-2010. Der politische Diskurs als Gegenstand der linguistischen Analyse. Am Beispiel der Integrationsdebatte in Deutschland in den Jahren 2006-2010. Otwarto: 20 IX 2011, zakończono: 27 V 2013 r.
 • Dr Marta Gierzyńska Metafora pojęciowa w tekstach medycznych. Konzeptuelle Metaphern in medizinischen Texten. Otwarto: 20 XI 2012, zakończono: 27 I 2015 r.
 • Dr Anna Dajlidko Język a polityka. Strategie argumentacyjne w przemówieniach politycznych Angeli Merkel od 2005 r. Otwarto: 20 XI 2012, zakończono: 8 I 2016 r.

Ponadto: promocja ponad 100 magistrów filologii germańskiej

Udział w konferencjach: Veszprem (Węgry), Sofia (Bułgaria), Sevilla (Hiszpania), Alcala (Hiszpania), Innsbruck (Austria), Saloniki (Grecja), Shanghai (Chiny).

Publikacje naukowe (2010-2015)

Monografia

 1. Żebrowska, E. (2013): Text – Bild – Hypertext. (=Warschauer Beiträge zur Germanistik und zur Angewandten  Linguistik, tom 10). Frankfurt a.M./ Berlin/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Warszawa/ Wien: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften. 252 ss.

Artykuły (rozdziały w monografiach, czasopisma z listy MNiSW oraz spoza listy)

 1. Żebrowska, E. (2010a): Auf dem Wege zur linguistischen Analyse von literarischen Texten. W: Bąk, P. und Wawrzyniak, Z. (ed.): Texte und Translation. (=Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 29). Frankfurt a.M. et al.: Peter Lang, 245-254.
 2. Żebrowska, E. (2010b): Massenmediale Texte. W: Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Uniwersytet Warszawski 2, 251-260.
 3. Żebrowska, E. (2010c): Von der Linearität zur Nicht-Linearität in Texten. W: Cate ten, A./ Rapp, R./ Strässler, J./ Vliegen, M. (ed.): Grammatik – Praxis – Geschichte. Festschrift für Wilfried Kürschner. Tübingen. Gunter Narr, 217-227.
 4. Żebrowska, E. (2011a): Zur Kohärenz poetischer Texte. W: Orbis Linguarum 2011, tom 37, Dresden/ Wrocław, 331-339.
 5. Żebrowska, E. (2011b): Multikodalität von Hypertexten. W: Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filologia Alemana. Volumen 22, Sevilla 2011, 63-74.
 6. Żebrowska, E. (2011c): Hypertexte und ihre Kohärenz. W: Studia Germanica Gedanensia Bd. 25, 151-159.
 7.  Żebrowska, E. (2012a): Sprache  im Spannungsfeld von Natur und Kultur. W: Olpińska- Szkiełko, M./ Grucza, S./ Berdychowska, Z./ Żmudzki, J. (ed.): Der Mensch und seine Sprache. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Frankfurt am Main. W: Peter Lang Verlag, 721-730.
 8. Żebrowska, E. (2012b): Tekst w cyfrowej przestrzeni kultury multimedialnej. W: Grzywka, K.: Kultura – Literatura - Język. Pogranicza komparatystyki / Kultur – Literatur – Sprache. Gebiete der Komparatistik. Tom poświęcony Lechowi Kolago. Warszawa 2012, 1210-1228.
 9. Żebrowska, E. (2012c): Verflechtung von Bild und Text. W: Acta Neophilologica, tom XV (2), 2012, 109-119.
 10. Żebrowska, E. (2012d): Sprachliche Varietäten. Eine mediale Perspektive. Studia Germanica Posnaniensa (33), 177-187.
 11. Żebrowska, E. (2012e): Tekst w komunikacji zapośredniczonej komputerowo. W: Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Uniwersytet Warszawski, tom 5, 145-155.
 12. Żebrowska, E. (2013a): Sprachlichkeit und Kognitionsinhalte. W: Błachut, Edyta / Jarosz, Józef / Małgorzewicz, Anna / Opiłowski, Roman (ed.): Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre. Wrocław/Dresden, 369-378.
 13. Żebrowska, E (2013b).: Ikonifizierung und Ästhetisierung der Schriftzeichen. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn, 37-54.
 14. Żebrowska, E./ Glaser, E. (2013c): Einleitung. Deutsche Dialekte und Regionalsprachen. W: Grucza, Franciszek (ed.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Bd. 17, Frankfurt a.M./ Berlin/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Warszawa/ Wien: Peter Lang. Internationaler Verlag

der Wissenschaften 2013, 349-351.

 1. Żebrowska, E. (2013d): Zur Kohärenz poetischer Texte. W: Evangelia Karagiannidou/Charis-Olga Papadopoulou/Eleni Skourtou: Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität. Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007. Peter Lang, 735-744.
 2. Żebrowska, E. (2014a): Multimodal Messages. W: Journal of Multimodal Communication Studies, Vol.1, JMCS.HOME.AMU.EDU.PL, 1-8.
 3. Żebrowska, E. (2014b): Visuelle Texte. Sichtbarkeit und optische Gestalt als Kategorien der Bildlinguistik. W: Antos, Gerd/ Opiłowski, Roman/ Jarosz, Józef: Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum. (= Breslauer Studien zur Medienlinguistik. Wrocławskie studia z lingwistyki mediów. Band 1), ATUT/ Neisse Verlag, Wrocław/ Dresden, 43-54.
 4. Żebrowska, E. (2014c): Die Grenzen der Textualität. Die Grenzen der Textlinguistik. W: Lukas, Katarzyna/ Olszewska, Izabela: Deutsch im Kontakt und im Kontrast. Festschrift für Prof. Andrzej Kątny zum 65. Geburtstag. (=Danziger Beiträge zur Germanistik. Band 48), Frankfurt a.M./ Berlin/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Warszawa/ Wien: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften. 2014, 371-382.
 5. Żebrowska, E. (2015a): Jakie ,znaczenie' ma design tekstu? Rozważania o teorii wiedzy typograficznej. W: Opiłowski, Roman/ Jarosz, Józef/ Staniewski, Przemysław (red.): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. (tłumaczenie artykułu niemieckojęzycznego na jęz. polski) (= Breslauer Studien zur Medienlinguistik. Wrocławskie studia z lingwistyki mediów. Band 2), ATUT/ Neisse Verlag, Wrocław/Dresden, 183-198.
 6. Żebrowska, E. (2015b): Od tekstu do hipertekstu. W: Staniszewski, Andrzej/ Rozbicka, Renata (red): Prasa w dobie nowych mediów. Olsztyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 201-217.
 7.  Żebrowska, E. (2015c): Gerd Antos, Ludwig Fleck und die Textlinguistik. W: Czachur, Waldemar/ Opiłowski, Roman (red.): Sprache – Wissen – Medien. Festschrift für Professor Gerd Antos. (= Breslauer Studien zur Medienlinguistik. Wrocławskie studia z lingwistyki mediów. Band 4), ATUT/ Neisse Verlag, Wrocław/Dresden, 231-240.

Redakcja monografii wieloautorskiej:

Żebrowska, E./ Jaworska, M./ Steinhoff, D. (red.) (2014): Materialität und Medialität der sprachlichen Kommunikation. Materiality and Mediality of Linguistic Communication. Akten des 47. Linguistischen Kolloquiums in Olsztyn 2012. Proceedings oft he 47th Linguistics Colloquium, Olsztyn 2012. Frankfurt a.M./ Berlin/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Warszawa/ Wien: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften. 481 ss. (=Linguistik International. Band 32)