prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

tytuł naukowy Profesor
tel. do pokoju 22/55 34 261
e-mail: ewolnicz@uw.edu.pl
nr pokoju 533
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
 

  CV naukowe

magisterium: 1970, Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej, filologia polska (dyplom z wyróżnieniem);  tytuł pracy magisterskiej: "Opis semantyczny czasownika walczyć i wyrazów bliskich mu znaczeniowo we współczesnym języku polskim" (druk: "Język Polski" LI 5)
doktor nauk humanistycznych: 1977, Instytut Słowianoznawstwa PAN, językoznawstwo;   tytuł rozprawy doktorskiej: "Patronimika ukraińskie na terenach dawnego województwa ruskiego w XVIII wieku" (wyd. w postaci rozszerzonej:  "Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim", Ossolineum, Wrocław 1978)
doktor habilitowany nauk humanistycznych: 1994, Instytut Słowianoznawstwa PAN, językoznawstwo (językoznawstwo słowiańskie); tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI–XIX wiek)", SOW, Warszawa 1993
tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych: 2000 r., Instytut Języka Polskiego PAN, książka „Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich (XV-XIX w.)", SOW, Warszawa 1998 (współaut. Wanda Szulowska)

Funkcje naukowe (aktualne):
kierownik Zakładu Terminologii i Terminografii IKLA, WLS UW
członek Komisji ds. Awansów Profesorskich WLS UW
członek Komisji Konkursowej ds. Zatrudnień WSL UW
koordynator sekcji rosyjskiej IKLA WSL UW
członek Rady Instytutu IKLA WSL UW
członek Rady Wydziału WSL UW
przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma „Lingwistyka Stosowana", wyd. WSL UW

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i ciałach eksperckich:
1. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, członek zwyczajny (2004-2007 zastępca Sekretarza Generalnego, 2007-2010 Sekretarz Generalny), od 2010 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; od 2007 r. redaktor naczelny Rocznika TNW
2. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji – wiceprzewodnicząca od 2004 r.
3. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy urzędzie Głównego Geodety Kraju, przewodnicząca od 2012 r.
4. Komitet Słowianoznawstwa PAN – członek od 2008 r., przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych, członek Komisji ds. Współpracy z Towarzystwami Naukowymi
5. Fundacja Slawistyczna – członek Rady Fundacji (2008-2010 przewodnicząca Rady)
6. członek redakcji Polskiego Przeglądu Kartograficznego (redaktor językowy)
7. United Nations Group of  Experts on Geographical Names (członek)
8. Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN (członek)

 

Zainteresowania naukowe

językoznawstwo porównawcze, onomastyka, leksykologia, polityka językowa (poprawność w sferze publicznej, języki mniejszościowe), metodologia badań językoznawczych (m. in. terminologia), historia języka polskiego, dialektologia

Wypromowani doktorzy:
• 2004 Sebastian Przybyszewski, U źródeł prasy urzędowej. Wybrane gatunki w Dziennikach Tygodniowych Departamentu Bydgoskiego z 1811 i 1812 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Opieka naukowa nad doktorantami:
• Wojciech Włoskowicz, Studium Doktoranckie w Instytucie Slawistyki PAN

Nagrody:
• 1992  Nagroda zespołowa Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha za  Atlas gwar bojkowskich 
• 1999  Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za książkę Antroponimia polska na kresach południowo-wschodnich
• 2002 Złoty Krzyż Zasługi, UKSW
• 2003  Nagroda zespołowa Ministra Infrastruktury za publikację Polski przewodnik toponimiczny dla wydawców map i innych użytkowników (wersja językowa angielska i rosyjska)
• 2005 Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za publikację zbiorową Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców
• 2006 Wyróżnienie zespołowe Ministra Transportu i Budownictwa za publikację Przewodnik toponimiczny „Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych"

 

  Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.