dr hab. Magdalena Latkowska

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 022/55 34 255
e-mail: m.latkowska@uw.edu.pl
nr pokoju 537
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 


CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki 1995-1996; Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej 1996–2000 (tytuł magistra filologii, j. niemiecki i angielski, specjalność tłumaczeniowa i nauczycielska, 2000 r.); Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie, podyplomowe studia na kierunku Europeistyka 2002-2003; Doktorat: Wydział Lingwistyki Stosowanej, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2007 r.); Rozprawa doktorska: „Günter Grass i polityka", (Warszawa, WUW, 2008 r.); Habilitacja: Wydział Lingwistyki Stosowanej, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2016 r.); Rozprawa habilitacyjna: „«Pedagodzy socjalizmu» czy «wrogowie klasowi»? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 r. oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989" (Wrocław, ATUT, 2016 r.).

Zagraniczne staże i stypendia naukowe:
Od 2014 r. – stypendium naukowo-badawcze Gerda-Henkel-Stiftung na realizację wybitnych projektów z dziedziny badań historycznych i interdyscyplinarnych. Tytuł: „«Pedagodzy socjalizmu» czy «wrogowie klasowi»? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 r. i muru berlińskiego 1961/89".
Październik/listopad 2014 r. – Kwerenda biblioteczno-archiwalna w Berlinie w ramach stypendium GHS.
2013 r. – Berlin (Freie Universität zu Berlin), miesięczne stypendium badawcze DAAD.
2004 r. i 2011 r. – Berlin (Freie Universität zu Berlin), stypendia badawcze UW i FU.
2002-2003 – Berlin (Freie Universität zu Berlin), roczne stypendium na badania do rozprawy doktorskiej, KAAD.
1999-2000 – Tybinga (Eberhard-Karls-Universität), roczne stypendium Erasmus/Sokrates w ramach studiów magisterskich.

Granty i projekty:
Od 2015 r. – udział w projekcie kulturoznawczo-tłumaczeniowym prowadzonym w ramach GIP (Germanistische Partnerschaft), we współpracy z uniwersytetem w Wuppertalu. Tytuł projektu: „Polak". Funkcja: koordynator projektu ze strony polskiej.
Od 2014 r. – udział w projekcie pt.: „Gdańska encyklopedia Güntera Grassa", we współpracy z Uniwersytetem w Gdańsku.
2014-2018 – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Pisarze z NRD wobec przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej". Okres realizacji: 36 miesięcy. Program: Opus 5; kierownik projektu.
Od 2012 r. – udział w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk artystycznych, naukowych i dziennikarskich".
2010-2012 – udział w międzynarodowym projekcie Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Instytutu Historycznego UW i Uniwersytetu w Oldenburgu pt. „Polsko-niemieckie miejsca pamięci".
Corocznie: kierownik projektu w ramach badań statutowych (BST).

Praca zawodowa:
Od 1.10.2014 r. – Adiunkt, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (WLS).
2008-2014 – Adiunkt, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (WLS).
2007 – Specjalista w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą, następnie koordynator Zespołu, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie", Warszawa.
Od 2003 r. – Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe dla podmiotów publicznych i prywatnych, specjalizacja prawno-ekonomiczna. (Ustanowienie tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w 2003 r.)
2000-2007 – Lektorka języka niemieckiego, współautorka projektów edukacyjno-językowych, Instytut Goethego w Warszawie.

Funkcje akademickie i naukowe:
Od 2016 r. – Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego serii „Studia Interkulturowe": www.si.iksi.uw.edu.pl
Od 2016 r. – Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych (WLS) w kadencji 2016-2020.
Od 2015 r. – Kierownik Pracowni Kulturologii Zachodnioeuropejskiej (KZE): www.kze.iksi.uw.edu.pl
Od 2015 r. – Redaktor naukowy serii „Beiträge zur Germanistik".
2014 r. – Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej (WLS).
2014 r. – Koordynator Programu Erasmus+ w KSI.
2012–2014 – Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej".
2008-2014 – Koordynator dydaktyki języka niemieckiego, litewskiego i słowackiego w KSI.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Członek Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP) w funkcji Sekretarza (w kadencji 2015-2018).
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG).
Członek polsko-niemieckiej progresywnej sieci „Deutsch-polnisches progressives Netzwerk 2020".
Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) – do 2014 r.


Zainteresowania naukowe

Historia społeczna RFN i NRD.
Środowiska literackie i intelektualne w Niemczech.
Rola elit twórczych w polityce.
Społeczna rola literatury w historii i współcześnie.
Polsko-niemieckie stosunki polityczne i związki kulturowe.


Publikacje naukowe

Udział w ponad 30 konferencjach z wystąpieniem, autorstwo trzech monografii, ponad 40 artykułów naukowych, podręczników i ekspertyz.
Publikacje naukowe dostępne są tutaj.