Dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber       

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 022/55 34 257
e-mail: bernwoj@poczta.onet.pl
nr pokoju 531
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

                                                                                            

CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii (tytuł magistra historii, specjalność pedagogiczna:1987);
Uniwersytet Jagielloński, Katedra Etnografii (tytuł magistra etnografii: 1991);
Doktorat: Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy), Studia doktoranckie w Instytucie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej na kierunkach równoległych Historia Europy Wschodniej, Historia Nowożytna Europy i Etnologia (stopień doktora nauk filozoficznych: 1997);
Habilitacja: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny (specjalizacja- historia Polski i historia powszechna XIX i XX wieku: 2010)                                          

Praca uniwersytecka:
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Katedra Kulturowych Zachowań Przystosowawczych Człowieka (2002-2008)
Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (2002-2014)
Uniwersytet Warszawski, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (od 2014)     

Inna działalność:
Fundacja Ośrodka KARTA, koordynator projektu badawczego dotyczącego konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej (2000-2001)
Współpraca z Fundacją Centrum Prasowe Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2002-2003)
Ekspert Komisji Parlamentarnej do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych (2002-2003) Członek Komitetu Naukowego pisma „Litopys" (od 2013)
Członek Rady Programowej "Przeglądu Narodowościowego", Uniwersytet Zielonogórski


Funkcje akademickie:
Pełnomocnik Dziekana ds. Unijnych Projektów Ramowych (2002-2006), Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich; Członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Dydaktycznych; Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej (2012-2014).


 

Zainteresowania naukowe:

  • Historia Europy Środkowo-Wschodniej
  • Religia/Kościoły w kontekście modernizacji i nacjonalizacji w Europie
  • Teorie stosunków interetnicznych, narodu i procesów nacjonalizacji
  • Zagadnienia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie
  • Socjologia i entologia

Nagrody i stypendia:

Stypednium Peter Jacyk Center for Ukrainian Historical Research at the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (1991)
Stypendium doktoranckie Fundacji Konrada Adenauera uzyskane na studia w Monachium (1994-1997).
Coroczne stypendium Jego/Jej Magnificencji rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę naukową i zaangażowanie organizacyjne na rzecz Uniwersytetu  (2003-2008);
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na kwerendy w archiwach Lwowa i Wiednia (2003);
Stypendium Fundacji Volkswagena na realizację projektu „Kirche und Nation 1848-1914" (2004-2006);    
2012 Laureatka konkursu "Monografie" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej    

 

Międzynarodowe projekty badawcze:

Uniwersytet w Hamburgu, Instytut Kultury i Historii Niemców w Europie Północno-Wschodniej  (Lüneburg): „Kirche und Nation 1848-1914. Nationalisierungsprozesse und religiöser Wandel in Mittelosteuropa zwischen Völkerfrühling und Erstem Weltkrieg. Ein regionaler Vergleich zwischen Westpreußen, Galizien und die Bukowina" (2004-2006)                          

 

Publikacje naukowe:

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.

Aktualności:
2015 Monografia "Väter der Nation. Die griechisch-katholische Geistlichkeit im Nationalisierungsprozess der galizischen Ruthenen (1867-1918)":
http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-8338-2.htm