Dr hab. Grzegorz Pawłowski

tytuł naukowy doktor habilitowany
tel. do pokoju 22/ 55 34 261
e-mail: g.pawlowski@uw.edu.pl
nr pokoju 533
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  
 

 

 

CV naukowe

Tytuły/stopnie naukowe:
Tytuł licencjata w zakresie filologii germańskiej – Katolicki Uniwersytet Lubelski (1996)
Tytuł magistra w zakresie filologii germańskiej – Katolicki Uniwersytet Lubelski (1999)
Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – Uniwersytet Warszawski (2007)
Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – Uniwersytet Warszawski (2017)

Stypendia:
Studium metodyczno-dydaktyczne w Instytucie Herdera w Lipsku (1994); studia filologii germańskiej na Uniwersytecie w Luksemburgu (1994–1995); seminaria metodyczno-dydaktyczne w Centrum Języków Obcych w Luksemburgu (1996); warsztaty etyki w seminarium diecezjalnym w Berlinie (1997); seminaria poświęcone problematyce życia ludzkiego w cyklu ‚Salzuburger Hochschulwochen' na Uniwersytecie w Salzburgu (1997); seminaria zatytułowane ‚Leben' na Uniwersytecie w Berlinie (1997); stypendium naukowo-badawcze Ministerstwa Kultury w Luksemburgu (2002); stypendium naukowo-badawcze Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (2015)

Praca zawodowa:
Wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2000–2004); wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chełmie (2001–2003); nauczyciel w Instytucie Goethego w Warszawie (2002–2004); nauczyciel w Instytucie Austriackim w Warszawie (2004–2005); wykładowca w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005–2007); adiunkt w Katedrze Teorii Języków i Akwizycji Językowej Uniwersytetu Warszawskiego (2007–2009); adiunkt w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (2010–2013); adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2014)

Funkcje akademickie:
Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2017); Członek elekcyjny Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2008–2012, 2016–2017); Koordynator obsady i planu zajęć w Katedrze Języków Specjalistycznych i Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego (2006–2013); Członek Komisji Wyborczej Wydziału Lingwistyki Stosowanej (2008–2012); Opiekun Koła Naukowego BAJT (2013)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:    
Stowarzyszenie Germanistów Polskich (2007); Sekretarz Stowarzyszenia Germanistów Polskich (2009–2012); Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (2008); Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów (2009); Polskie Towarzystwo Nauczycieli Języka Niemieckiego (1999); Arbeitskreis Historische Gelehrten- und Wissenschaftssprachen Geschichte der Fach- und Wissenschaftssprachen (2017) 

Inicjatywy naukowe:
Założyciel i przewodniczący interdyscyplinarnego ‚Forum Semantyka' z siedzibą w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego  [www.fs.uw.edu.pl]
 
Nagrody:
Nagroda indywidualna Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha za monografię „Fachlexeme in Konstroktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit" (2017)

 

Zainteresowania naukowe

• semantyka epistemologiczna
• semantyka języków specjalistycznych
• semantyka kontrastywna
• komunikacja specjalistyczna
• komunikacja intra- i interkulturowa
• semiotyka


Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.
Publikacje online