Konkurs

Przepisy:

  1. Ustawa  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)- art. 118 a
  2. Statut Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego nr 3A z 20 marca 2012 r.) -  § 94

 

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej na stanowiskach, o których mowa w art. 110[1], następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa statut.

 

Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.

 

 

Tryb i warunki postępowania konkursowego (§ 94 Statutu UW)

 

1. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza, za zgodą Rektora, dziekan (odpowiednio kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).

2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać: określenie wymagań stawianych kandydatowi, wykaz wymaganych dokumentów i termin ich składania oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.

3. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.

4. Komisję konkursową i jej przewodniczącego powołuje dziekan (odpowiednio kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej) po zasięgnięciu opinii rady wydziału (międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).

5. Skład komisji konkursowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin wydziału (międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).

5a. W skład komisji konkursowej dziekan może powołać osobę lub osoby spoza Uniwersytetu mające tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny właściwej ze względu na zakres obowiązków na stanowisku, na które organizowany jest konkurs; liczba tych osób nie może być wyższa niż 30% składu komisji.

6. Komisja dokonuje kwalifikacji, oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny kandydata, i przedstawia swoje wnioski dziekanowi (kierownikowi międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).

 

Informację o konkursach ogłasza się na stronach internetowych uczelni, MNiSW, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców[2].[1] Art. 110. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:

1) profesora zwyczajnego;

2) profesora nadzwyczajnego;

3) profesora wizytującego;

4) adiunkta;

5) asystenta.

2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1) starszego wykładowcy;

2) wykładowcy;

3) lektora lub instruktora.

[2] Portalem Komisji Europejskiej, służącym do umieszczania ofert pracy i ofert stypendialnych jest portal EURAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess/jobs/).