FORMULARZE / DRUKI DO POBRANIA

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ BIURA SPRAW PRACOWNICZYCH, KTÓRA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM

bsp.adm.uw.edu.pl

 1. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego (NOWY 15.12.2011 r.)
  [rtf] [pdf]
 2. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
  • Uchwała nr 6 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie - [doc]
  • wzór wniosku o uzyskanie zgody Senatu UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia - załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Senatu UW - [doc]
  • wzór wniosku o uzyskanie zgody Rektora UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia - załącznik nr 2 do uchwały nr 6 Senatu UW - [doc]
 3. Informacja o nadaniu stopnia doktora [xlsx], [pdf]
 4. Informacja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego [xlsx], [pdf]
 5. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [doc], [pdf]
 6. Konkursy
  1. Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanoiwsko nauczyciela akademickiego [doc]
  2. Wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego [doc]
  3. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej [doc]
 7. Kwestionariusz osobowy [rtf], [pdf]
 8. Kwestionariusz rejestracyjny dla pracowników UW w sprawie przyznawania dodatków specjalnych [pdf]
  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie przyznawania dodatków specjalnych pracownikom UW [pdf]
 9. Oświadczenie o dodatku za staż pracy - dokumenty [doc]
 10. Oświadczenie o dodatku za staż pracy - [docx]
 11. Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego na kierunku studiów [doc]
 12. Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego [rtf], [pdf]
 13. Oświadczenie - 50% koszty uzyskania przychodu. [pdf]
 14. Oświadczenie o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. [pdf]
 15. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [pdf]
 16. Oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o podstwowym miejscu pracy [pdf]
 17. Oświadczenie pracownika, dla którego NIP pozostaje identyfikatorem do celów podatkowych [pdf]
 18. PIT- 2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - druk obowiązujący od 26.09.2013 r. [pdf]
 19. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy obowiązującego w Uniwersytecie Warszawskim. [pdf]
 20. Podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych [rtf], [pdf]
 21. Skierowanie na badania profilaktyczne - NOWE [doc][pdf]
 22. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych - [doc]
 23. Skierowanie na dodatkowe badania lekarskie dla pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne dla celów służbowych - [docx]
 24. Tabela- minimum kadrowe [xls]
 25. Zgłoszenie zmiany danych osobowych [doc],
 26. Zgłoszenie zmiany dowodu osobistego [doc]
 27. Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto [rtf], [pdf]
 28. Wniosek dot. zatrudniena w ruchomym czasie pracy [docx]
 29. Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" [rtf], [pdf]
 30. Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia [rtf], [pdf]
 31. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [doc]
 32. Wnioski związane z rodzicielstwem
  1. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem [docx]
  2. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego [docx]
  3. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego dla dla ojca dziecka, którego matka zrezygnowała z urlopu macierzyńskego [docx]
  4. Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego [docx]
  5. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, składany przez pracownicę matkę po porodzie [docx]
  6. Wniosek o udzielenie częśći urlopu rodzicielskiego [docx]
  7. Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego lub jego cześci z wykonywaniem pracy [docx]
  8. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego [docx]
  9. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi ojcu [docx]
  10. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w całości lub w części [docx]
  11. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego [docx]
  12. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego [docx]
 33. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [rtf],
 34. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach umowy nielimitowanej [rtf]
 35. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim [rtf]
 36. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego [rtf]
 37. Wniosek o wydanie Rp-7, świadectwa pracy, zaświadczenia o studiach doktoranckich [rtf]
 38. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku: profesora nadzwyczajnego/profesora zwyczajnego [xls]
 39. Wniosek w sprawie przyznania dodatku specjalnego [rtf]
 40. Wniosek w sprawie przyznania dodatku zadaniowego [rtf]
 41. Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego [doc]
 42. Z-15 wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego [pdf]
 43. Wniosek o nagrodę Ministra (2016) [docx]

UWAGA !!!

WZORY UMÓW:

 1. Umowy zlecenia na promotorstwo w przewodzie doktorskim
 2. Umowy o dzieło na recenzję w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 3. Umowy o dzieło na sporządzenie opinii przez członka komisji habilitacyjnej
 4. Umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie
 5. Umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktoa habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenczje i opinie

dostępne są na stronie BIURA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/akty_prawne/akty_prawne_dotyczace_studiow_doktoranckichf

 

WZORY UMÓW:

 1. Umowa o dzieło
 2. Umowa licencyjna do utworu dydaktycznego
 3. Umowa zlecenie do umowy licencyjnej do utworu dydaktycznego
 4. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego
 5. Umowa zlecenie

dostępne są na stronie KWESTURY UW: http://portal.uw.edu.pl/en/web/kwestura/start