TAKICH LUBIMY!

Na pierwszej Giełdzie współpracy, pojawili się przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy z długą listą tematów/zagadnień, którymi jest zainteresowane Miasto.

Co prawda niektóre tematy wykraczają poza zakres projektu "Aplikacyjne prace zawodowe - skuteczny start zawowowy", finansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jednak uważamy że warto o nich wiedzieć. Przecież efektem projektu będzie wdrożenie na UW modelu przygotowywania aplikacyjnych prac dyplomowych na innych kierunkach studiów...

 

lp. temat biuro tematyka/ słowa kluczowe nauki/kierunki/specjalności więcej informacji sposób wykorzystania
1 Analiza architektoniczno-urbanistyczna istniejących obiektów handlu wielkopowierzchniowego na przykładzie wybranych obiektów z Warszawy i innych miast europejskich, w aspekcie kształtowania przestrzeni publicznych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, przestrzeń handlowa architektura, budownictwo, urbanistyka Sugerowana forma opracowania: praca magisterska                                                    więcej o temacie: możliwe wykonanie kilku prac dla różnych obiektów – pozwoliłoby to na skonfrontowanie  wyników analiz i propozycji przekształceń  
2 Analiza nasycenia  obszarów mieszkaniowych  w obiekty infrastruktury społecznej wraz z propozycją  wskaźników optymalnego wyposażenia w infrastrukturę społeczną nowych  osiedli mieszkaniowych w  Warszawie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, przestrzeń społeczna gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka Sugerowana forma opracowania: praca magisterska więcej o temacie: uwzględnienie społecznych i przestrzennych uwarunkowań Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium (oraz mpzp)
3 Analiza potencjału miastotwórczego wybranych warszawskich ulic w aspekcie funkcjonalnym, przestrzennym i społecznym Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, ulice architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, gospodarka przestrzenna Sugerowana forma opracowania: praca magisterska                                                      
4 Bakalarska – bazar w centrum dzielnicy – problem czy potencjał Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne: handel gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, socjologia, studia miejskie, samorząd terytorialny, polityka społeczna    
5 Dobra kultury współczesnej  - metodologia wyboru i oceny obiektów do włączenia na listę DKW Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, kultura gospodarka przestrzenna,  sztuki piękne, turystyka wraz z weryfikacją dotychczasowych list
Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium
6 Dobra kultury współczesnej  w percepcji społecznej na przykładzie wybranych obiektów w Warszawie. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, kultura architektura, urbanistyka, turystyka, socjologia, studia miejskie, zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny analizy w oparciu o badanie ankietowe Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium.
Pozwoli na poznanie opinii mieszkańców na temat ochrony dóbr kultury współczesnej
7 Dudziarska – studium przypadku, potencjał na przyszłość Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, osiedla, rewitalizacja gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, socjologia, studia miejskie, samorząd terytorialny, polityka społeczna    
8 Handel w przestrzeni publicznej Warszawy – problemy i potencjał, możliwości standaryzacji form Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, przestrzeń handlowa gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka    
9 Handel wielkopowierzchniowy w opinii mieszkańców Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, badanie potrzeb mieszkańców gospodarka przestrzenna, architektura, studia miejskie, socjologia Sugerowana forma opracowania: praca magisterska                                            Ewentualnie badania dotyczące opinii mieszkańców na temat handlu wielkopowierzchniowego  
10 Kampusy uniwersyteckie - rola terenów uniwersyteckich w strukturze miasta Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne uczelnie gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, socjologia, studia miejskie, samorząd terytorialny, polityka społeczna    
11 Konkursy architektoniczne jako metoda kreacji właściwej jakości architektury Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego architektura, konkurs, narzędzie, sposób działania, metodyka architektura, gospodarka przestrzenna, urbanistyka    
12 Lotnisko w mieście: atut i potencjał  czy bariera rozwoju i obiekt generujący uciążliwości dla mieszkańców  na przykładzie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, lotniska gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka więcej o temacie: analiza  wpływu  lotniska Chopina na rozwój społeczno-gospodarczy Warszawy, w kontekście planowanej marginalizacji lotniska.
Opracowanie scenariusza rozwoju miasta po wybudowaniu Centralnego Lotniska poza Warszawą.
Opracowanie zostanie wykorzystane przy opracowywaniu bilansu terenów  do Studium oraz przy formułowaniu ustaleń dla terenów położonych w sąsiedztwie lotniska ( i innych),  a także planowaniu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
13 Łączenie kwestii społecznych i modernizacji technicznej w procesie rewitalizacji Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego gospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, studia miejskie, polityka społeczna, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne    
14 Możliwości przekształceń urbanistycznych i architektonicznych osiedli modernistycznych w Warszawie  na wybranych przykładach Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka więcej o temacie: rehabilitacja zabudowy, infrastruktura społeczna, przestrzenie publiczne i miejsca ogniskujące lokalną aktywność społeczną, nadanie czytelności i miejskiej formy układom przestrzennym. Możliwe wykonanie kilku prac obejmujących różne osiedla – pozwoliłoby to na skonfrontowanie  wyników analiz i propozycji  przekształceń Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium (oraz mpzp)
15 Narzędzia nowej ustawy o rewitalizacji (miejscowy plan rewitalizacji) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ustrój miasta, rewitalizacja prawo i administracja, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, polityka społeczna, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne    
16 Potrzeby mieszkaniowe młodych warszawiaków i wizje pierwszego mieszkania  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego mieszkalnictwo, badanie potrzeb społecznych, polityka młodzieżowa psychologia, socjologia, studia miejskie, samorząd terytorialny, polityka społeczna, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, gospodarka i zarządzanie publiczne    
17 Potrzeby mieszkaniowe studentów w Warszawie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego mieszkalnictwo, badanie potrzeb społecznych, studenci psychologia, socjologia, studia miejskie, samorząd terytorialny, polityka społeczna, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, gospodarka i zarządzanie publiczne    
18 Projekt modelowego osiedla społecznego   Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, osiedla architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna Sugerowana forma opracowania: praca inżynierska; więcej o temacie: pożądane propozycje wskaźników  
19 Projekt modelowego węzła przesiadkowego Parkuj i jedź Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, parkingi i węzły przesiadkowe gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, transport, logistyka    
20 Projekt przekształcenia wybranego placu lub innej przestrzeni publicznej w Warszawie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, place gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka    
21 Projekt przekształceń wybranego kampusu uniwersyteckiego w Warszawie (SGH, UW, PW, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, uczelnie  architektura, urbanistyka,     
22 Projekt przekształceń wybranego kompleksu sportowego (Warszawianka, Skra, Polonia itd.) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, sport architektura, urbanistyka    
23 Propozycje (projekty) rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury  w rewitalizacji wybranych terenów stolicy  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne architektura, urbanistyka więcej o temacie: projekty rozwiązań dla konkretnych terenów i obiektów, które podniosą atrakcyjność przestrzeni publicznej i sąsiedzkiej oraz będą pełnić funkcje infrastrukturalne Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium. możliwe wykonanie kilku prac dla różnych obiektów – pozwoliłoby to na skonfrontowanie  wyników prac
24 Rewitalizacja - włączanie partnerów zewnętrznych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja, współpraca międzysektorowa gospodarka przestrzenna, studia miejskie polityka społeczna, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne    
25 Rola dużych inwestycji jako katalizatorów rewitalizacji Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego  zarządzanie, rewitalizacja administracja, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, studia społeczne, polityka społeczna, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne    
26 Rola placów we współczesnym mieście. Studium przestrzeni publicznych Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, place gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka    
27 Rola wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w strukturze miasta Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, przestrzeń handlowa gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, urbanistyka Sugerowana forma opracowania: praca magisterska                                                    więcej o temacie: analiza ilości i lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych w Warszawie. Określenie optymalnego nasycenia Warszawy obiektami handlu wielko - powierzchniowego  z uwzględnieniem struktury przestrzennej miasta i  stref funkcjonalnych oraz typów i kategorii obiektów.
Analiza dotyczy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2.000 m2.  Powinna ona uwzględniać uwarunkowania demograficzne i społeczne,  w tym również opinie mieszkańców na temat handlu wielko powierzchniowego Warszawy, aspekt  metropolitalny,  zróżnicowanie oferty, w tym  typy i kategorie obiektów, skutki realizacji tych obiektów w przestrzeni miasta.
Opracowanie zostanie wykorzystane przy opracowywaniu bilansu terenów  do Studium oraz przy formułowaniu ustaleń Studium odnoszących się do obiektów handlu wielkopowierzchniowego
28 Studium krajobrazowo-przestrzenne i przyrodnicze warszawskiego odcinka  doliny Wisły pod kątem lokalizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, infrastruktury inżynieryjnej, w tym komunikacyjnej Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, krajobraz przyrodniczy gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, urbanistyka, kształtowanie środowiska więcej o temacie: określenie zasad lokalizacji ww obiektów  pod kątem uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych, w tym panoramy miasta.   
29 Studium krajobrazowo-przestrzenne Skarpy Warszawskiej na całym jej przebiegu w granicach miasta  z uwzględnieniem panoramy miasta  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, krajobraz przyrodniczy gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, urbanistyka, kształtowanie środowiska więcej o temacie: delimitacja i waloryzacja krajobrazowa, propozycje zagospodarowania w kontekście ochrony skarpy  Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium
30 Tereny rozwojowe Warszawy. Port Żerański, Huta, Dolina Wisły, FSO, Pasmo Pyrskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, turystyka i rekreacja    
31 Tereny sportowe – rola terenów sportowych w strukturze miasta Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, sport gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, turystyka i rekreacja, socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne    
32 Transformacja struktury przestrzennej i funkcjonalnej Warszawy  w latach 2000 – 2016  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne gospodarka przestrzenna, kształtowanie środowiska,  architektura krajobrazu   Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium
33 Usługi ekosystemowe na przykładzie wybranych obiektów i terenów  charakterystycznych dla struktury przestrzennej Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne; ekosystemy gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, ekonomia ekologiczna, kształtowanie środowiska   Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium.
Możliwe wykonanie kilku prac dla różnych obiektów – pozwoliłoby to na skonfrontowanie  wyników prac
34 Uspokojenie ruchu w skali miasta i projektowana strefa piesza w Warszawie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, komunikacja i transport gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, transport, komunikacja, bezpieczeństwo     
35 Uwarunkowania i kierunki ochrony wzgórz wydmowych w Warszawie  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, krajobraz przyrodniczy gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, kształtowanie środowiska więcej o temacie delimitacja i waloryzacja krajobrazowa, propozycje zagospodarowania  Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium
36 Warszawska ulica handlowa – projekt wybranej ulicy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, przestrzeń handlowa architektura, urbanistyka Sugerowana forma opracowania: praca inżynierska  
37 Węzły przesiadkowe i parkingi P&R – ocena funkcjonowania istniejącego Warszawie  systemu parkingów strategicznych Parkuj i jedź Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, parkingi i węzły przesiadkowe gospodarka przestrzenna, urbanistyka, transport, logistyka praca pisana w kontekście istniejących i planowanych lokalizacji i założeń polityki mobilności  Opracowanie zostanie wykorzystane przy formułowaniu ustaleń Studium
38 Woonerfy – projekty modelowe Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego planowanie przestrzenne, komunikacja i transport gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, logistyka, transport, komunikacja, bezpieczeństwo     
39 Zieleń przyuliczna Warszawy – studium  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne, zieleń gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka    
             
40 Generator aplikacji na podstawie schematu XSD. Biuro Cyfryzacji Miasta komunikacja zewnętrzna, informacja, UX informatyka, UX, nowe technologie mediów, gry i grafika interaktywna Narzędzie, które po wczytaniu schematu XSD wykreuje:
- formularz internetowy zawierający pola i ograniczenia schematu wraz ze standardową obsługą (dodawanie, edycja, usuwanie).
- listę wprowadzonych elementów wraz z wyszukiwarką (pola do wyszukiwarki określane w generatorze)
- schemat bazy danych wraz z procedurami realizującymi poszczególne funkcjonalności
- kod realizujący te funkcjonalności po stronie serwera
Wstępne zasady:
-Otrzymujemy kody źródłowe.
-To co zostanie wytworzone będzie mogło być wykorzystywane w UM nieodpłatnie, zmienienie i modyfikowane w dowolny sposób.
-Preferowana technologia ASP.NET + SQL Server.
 
41 Grywalizacja, zabawy miejskie jako narzędzie edukacji o funkcjonowaniu miasta Biuro Cyfryzacji Miasta edukacja samorządowa, partycypacja społeczna, aktywność społeczna, UX, komunikacja, nowe technologie mediów nowe technologie mediów, sztuka nowych technologii mediów, UX, studia miejskie, projektowanie aktywności społecznej, socjologia, polityka społeczna, studia miejskie    
42 Inteligentny rozwój miasta w optyce mieszkańców i użytkowników Warszawy Biuro Cyfryzacji Miasta smart city (inteligentne miasto), rozwój zrównoważony, zastosowania ICT, nowe technologie, cyfryzacja, włączenie/ wykluczenie cyfrowe, kompetencje cyfrowe, open governance, dane i ich zastosowania, internet rzeczy (IoT), internet wszechrzeczy (IoE) samorząd lokalny, zarządzanie, rozwój lokalny, studia miejskie, informatyka, teleinformatyka, zrównoważony rozwój,  socjologia, polityka społeczna, studia interdyscyplinarne a.       Czy mieszkańcy i użytkownicy dostrzegają w swoim otoczeniu serwowane przez miasto rozwiązania technologiczne , które uznaliby za inteligentne  - jakie to tematy/obszary
b.      O czym mieszkaniec/użytkownik chciałbym miastu (władzom) mówić, co komunikować – o czym wg badanych miasto powinno się dowiadywać właśnie od mieszkańców w aspekcie wdrażania rozwiązań cyfrowych        c.    Nowe, efektywne kanały komunikacji miasto-obywatel (new media) wykorzystujące zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Wyniki prac mogą być uwzględniane do wzbogacenia realizowanej koncepcji inteligentnego, cyfrowego rozwoju Warszawy
43 Rozszerzenie platformy CKAN Biuro Cyfryzacji Miasta usprawnienia procesu obsługi mieszkańców informatyka  a) api do pobierania kart informacyjnych dostępnych w XML
b) zbudowanie wydajnej wyszukiwarki opartą w/w api
c) Wykorzystanie obecnego interfejsu rezerwacji wizyt do napisania rozszerzenia do CKAN pozwalającego na rezerwację kolejki on-line
d) Opracowanie rozszerzenia do CKAN optymalizującego ilość zapytań do obecnego API z rozkładami jazdy
 
44 Techniczne rozwiązania wspierające załatwienie sprawy w urzędzie Biuro Cyfryzacji Miasta obsługa mieszkańców, UX, usługi miejskie, załatwianie spraw  informatyka, UX, nowe technologie mediów Usprawnienia dotyczyłyby: a) katalogu spraw b) dobranie odpowiedniego urzędu do sprawy c) rezerwacja wizyty d) wskazówki komunikacyjne e) skaner kodu 2D f) powiadomienia o statusie załatwianej sprawy g) aplikacja mobilna   
45 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznego rozwiązywania problemów integracji danych w rozproszonym systemie obiegu dokumentów UM. Biuro Cyfryzacji Miasta sztuczna inteligencja, automatyzacja, integracja danych studia informatyczne, technologiczne    
             
46 Analiza zajęć pozalekcyjnych na różnych poziomach nauczania Biuro Edukacji program szkoły, program nauczania, zajęcia pozaszkolne, polityka edukacyjna, oświata, czas wolny dzieci i młodzieży pedagogika, socjologia, polityka społeczna, geografia i studia regionalne, inne nauki społeczne    
47 Losy absolwentów szkół zawodowych Biuro Edukacji kariery absolwentów, losy absolwentów, poziom nauczania, przygotowanie zawodowe, kształcenie zawodowe, szkoły zawodowe, oświata pedagogika, socjologia, polityka społeczna, geografia i studia regionalne, doradztwo zawodowe, psychologia, inne nauki społeczne    
48 Media społecznościowe w procesie dydaktyczno-wychowawczym warszawskich szkół i w komunikacji rówieśniczej uczniów Biuro Edukacji komunikacja szkół, media społecznościowe, polityka edukacyjna, polityka młodzieżowa, oświata, przepływ informacji, samorządność, partycypacja, aktywność społeczna pedagogika, socjologia, polityka społeczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bibliotekoznawstwo, geografia i studia regionalne, inne nauki społeczne  Badanie wskazujące stopień wykorzystania mediów społecznościowych w procesie nauczania, organizowania nauki, w kwestiach wychowawczych, kontaktach uczniów, rodziców i nauczycieli. Badanie wpływu mediów społecznościowych na samorządność uczniowską, wyrażanie opinii o szkole, organizowaniu przedsięwzięć młodzieżowych  
49 Mobilność przestrzenna uczniów i nauczycieli w Warszawie Biuro Edukacji mobilność w oświacie, wybory edukacyjne uczniów,  polityka edukacyjna, oświata gospodarka przestrzenna, samorząd terytorialny, pedagogika, socjologia, polityka społeczna, geografia i studia regionalne, inne nauki społeczne    
50 Profil dyrektora warszawskiej szkoły Biuro Edukacji kadry zarządzające w oświacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, dyrektor szkoły, zarządzanie szkołą, oświata pedagogika, socjologia, psychologia, zarządzanie, polityka społeczna, inne nauki społeczne    
51 Profil nauczyciela warszawskiej szkoły Biuro Edukacji oświata, dydaktyka, kadra pedagogiczna pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne    
52 Roczniki gimnazjalne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – nowe wyzwanie edukacyjne" Biuro Edukacji oświata, polityka edukacyjna, reforma edukacji, program nauczania, dydaktyka, infrastruktura szkolna pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne Badanie opinii, potrzeb i propozycji wybranych klas gimnazjalnych, które przyłączono do szkół podstawowych lub liceów. Badaniu powinny być poddane sfery: programowa, dydaktyczna, wychowawcza, lokalowa i in. Ważnymi elementami są relacje rówieśnicze, z młodszymi uczniami w szkole, z nauczycielami. Istotne będzie zbadanie oczekiwań rodziców, zwłaszcza „podwojonego rocznika 2019 r.").  
53 Rozwój bazy oświatowej w Warszawie w latach 2007-2017 Biuro Edukacji polityka edukacyjna, oświata, infrastruktura szkolna pedagogika, gospodarka przestrzenna, polityka społeczna, geografia i studia regionalne, inne nauki społeczne    
54 Rozwój wychowania przedszkolnego w Warszawie w latach 2007-2017. Biuro Edukacji polityka edukacyjna, oświata, przedszkola pedagogika, historia, socjologia, polityka społeczna, geografia i studia regionalne, inne nauki społeczne, inne nauki społeczne    
55 Strony internetowe i profile społecznościowe warszawskich szkół Biuro Edukacji komunikacja szkół, strony internetowe szkół, polityka edukacyjna, oświata pedagogika, socjologia, polityka społeczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bibliotekoznawstwo, geografia i studia regionalne, inne nauki społeczne     
56 Wykorzystanie ICT na lekcjach Biuro Edukacji nowe technologie informacyjne, program nauczania, polityka edukacyjna, oświata  pedagogika, socjologia, polityka społeczna, nowe technologie mediów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, bibliotekoznawstwo, historia, ekonomia    
57 Ścieżki edukacyjne uczniów z warszawskich burs i internatów Biuro Edukacji polityka edukacyjna, oświata, ścieżki edukacyjne, wybory edukacyjne pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne Badanie grupy uczniów z całej Polski uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie. Przebieg procesu edukacji – przed, w trakcie i po zakończeniu nauki w warszawskiej szkole, potrzeby, postawy, oczekiwania w stosunku do uczenia się i życia w Warszawie, plany życiowe i zawodowe. Rekomendacje dla programów wychowawczo-edukacyjnych warszawskich burs  
58 Uczniowie odwiedzający Warszawę. Opinie o mieście wyrażane przez uczestników grup uczniowskich korzystających z warszawskich schronisk młodzieżowych Biuro Edukacji polityka młodzeżowa, oświata, potrzeby młodzieży, wizerunek miasta, programy nauczania  pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne Badanie grupy szkół podstawowych, liceów, szkół  zawodowych odwiedzających Warszawę i nocujących w schroniskach młodzieżowych. Identyfikacja głównych odwiedzanych obiektów, opinie, potrzeby, problemy, preferencje pojawiające się w czasie wycieczek. Rekomendacje dla programów informacyjno-dydaktycznych warszawskich schronisk młodzieżowych  
59 Uczniowie korzystający z oferty zajęć pozaszkolnych w warszawskich placówkach edukacji kulturalnej Biuro Edukacji program szkoły, program nauczania, zajęcia pozaszkolne, polityka edukacyjna, polityka młodzieżowa, oświata, czas wolny dzieci i młodzieży pedagogika, socjologia, polityka społeczna, geografia i studia regionalne, inne nauki społeczne Badanie grupy uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających uzdolnienia kulturalne w placówkach pozaszkolnych – MDK, OPP, OJ, DK, PM, SCEK, POA. Potrzeby, motywacja, preferencje, wybory. Rekomendacje do tworzenia oferty warszawskich placówek edukacji pozaszkolnej  
60 Uczniowie warszawscy korzystający z zajęć edukacyjnych organizacji pozarządowych Biuro Edukacji trzeci sektor, organizacje pozarządowe, współpraca międzysektorowa, oświata, zajęcia pozaszkolne, czas wolny dzieci i młodzieży, polityka edukacyjna, polityka młodzieżowa pedagogika, socjologia, polityka społeczna, trzeci sektor, geografia i studia regionalne, zarządzanie inne nauki społeczne Badanie grupy uczniów warszawskich szkół, uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, które uzyskały dofinansowanie w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez Biuro Edukacji i inne biura Urzędu m.st. Warszawy. Motywacje, korzyści, problemy. Rekomendacje dla tworzenia kolejnych edycji warszawskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
             
61 Analiza danych przestrzennych Biuro Geodezji i Katastru dane przestrzenne, mapy geodezja, geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna np. analizy dot. średnich cech gruntów w zależności od tematu pracy i wyników
62 Aplikacje mobilne z wykorzystaniem danych przestrzennych Biuro Geodezji i Katastru dane przestrzenne, aplikacje, UX, mapy geodezja, geografia, informatyka, geoinformatyka, UX, grafika komputerowa np. nawigacja dla osób z niepełnosprawnościami w zależności od tematu pracy i wyników
63 Interpretacja zdjęć lotniczych Biuro Geodezji i Katastru geodezja, fotogrametria, teledetekcja, mapy geodezja, fotogrametria, teledetekcja, geografia np. wykrywanie dachów z azbestem w zależności od tematu pracy i wyników
64 Miasto 3D Biuro Geodezji i Katastru modele 3D, miasto przestrzennie, mapy 3D geodezja, fotogrametria, geoinformatyka, grafika komputerowa, projektowanie 3D np. proces technologiczny pozyskiwania i aktualizacji danych, sposoby wizualizacji w zależności od tematu pracy i wyników
65 Obróbka archiwalnych materiałów fotogrametrycznych Biuro Geodezji i Katastru geodezja, fotogrametria, mapy geodezja, fotogrametria, teledetekcja np. zagadnienie związane z kartometrycznością w zależności od tematu pracy i wyników
66 Rozwój mapowego serwisu miejskiego Biuro Geodezji i Katastru mapy geodezja, kartografia, geoinformatyka, geografia, informatyka, UX np. nowe typy serwisów, sposoby prezentacji, nowe funkcjonalności w zależności od tematu pracy i wyników
             
67 Aktywizacja zawodowa osób młodych – praktyki, staże i wolontariat w administracji publicznej Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia   Zweryfikowanie procedur i "dobrych praktyk" w zakresie organizowania praktyk , staży i wolontariatu w oparciu o informacje dot. innych urzędów i instytucji
68 Dobre praktyki w zakresie polityki szkoleniowej Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem, edukacja ustawiczna zarządzanie, nauki społeczne, psychologia Praca, której elementem byłaby analiza porównawcza 4-5 różnych instytucji z sektora administracji publicznej, dotycząca narzędzi i działań, jakie firmy te stosują na etapie identyfikacji potrzeb szkoleniowych, realizacji projektów rozwojowych oraz ich późniejszej ewaluacji  - zarówno w zakresie szkoleń zamkniętych jak i otwartych - z podaniem przykładów wskaźników oceny efektywności funkcjonujących na rynku. Zweryfikowanie "dobrych praktyk" w zakresie polityki szkoleniowej stosowanych w różnych instytucjach i ewentualne zaimplementowanie sprawdzonych rozwiązań w UM Warszawa - celem zwiększenia efektywności procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
69 Metody i techniki stosowane w procesie doboru kadr w administracji publicznej Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia   Zweryfikowanie procedur i "dobrych praktyk" w zakresie organizowania naborów w oparciu o informacje dot. innych urzędów i instytucji
70 Metody motywacji finansowej i pozafinansowej w administracji publicznej i ocena ich skuteczności" (na przykładzie kilku urzędów Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia   Analiza praktyk motywowania w administracji publicznej w celu ewentualnej ewaluacji katalogu narzędzi motywowania w Urzędzie m.st. Warszawy
71 Proces naborów w samorządzie na podstawie obowiązującego prawa Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia   Zweryfikowanie procedur i "dobrych praktyk" w zakresie organizowania naborów w oparciu o informacje dot. innych urzędów i instytucji
72 Staże, praktyki i wolontariat jako forma zdobywania doświadczenia zawodowego w administracji publicznej Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia   Zweryfikowanie procedur i "dobrych praktyk" w zakresie organizowania praktyk, staży i wolontariatu w oparciu o informacje dot. innych urzędów i instytucji
73 Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy i innych urzędów, instytucji, organizacji Biuro Kadr i Szkoleń aktywność społeczna, wolontariat nauki społeczne   Analiza praktyk rynkowych w celu ewentualnego poszerzenia oferty wolontariatu pracowniczego w Urzędzie w kontekście społecznej odpowiedzialności
74 Wolontariat pracowniczy metodą rozwoju kompetencji pracowników na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy i innych firm, urzędów, instytucji Biuro Kadr i Szkoleń aktywność społeczna, wolontariat nauki społeczne   Analiza praktyk rynkowych w celu ewaluacji narzędzi stosowanych w Urzędzie
75 Wykorzystanie wyników oceny okresowej do określania potencjału rozwojowego pracowników Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia Na przykładzie pięciu systemów ocen pracowniczych w wybranych organizacjach, zatrudniających min. pięciuset pracowników:
- określenie potrzeb szkoleniowych/rozwojowych, ocena stopnia ich realizacji, analiza skuteczności wdrożonych działań (ewaluacja procesu),
- wykorzystanie wyników oceny okresowej do planowania rozwoju pracowników z punktu widzenia jego możliwości oraz potrzeb organizacji (awanse poziome, pionowe, zmiana zakresu obowiązków).
Analiza praktyk rynkowych w celu ewentualnego wdrożenia nowych narzędzi w Urzędzie
76 Zarządzanie wiedzą w instytucjach  – metody oraz ich efektywność Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia  z wykorzystaniem kaskadowego sposobu dzielenia się wiedzą na przykładzie projektu „Samokształcenia" w Urzędzie m.st. Warszawy Zweryfikowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiedzą w różnych instytucjach i ewentualne zaimplementowanie sprawdzonych rozwiązań w UM Warszawa - celem zwiększenia efektywności procesu zarządzania wiedzą w Urzędzie
77 Zarządzanie wiekiem w organizacji - z uwzględnieniem koncepcji mentoringu Biuro Kadr i Szkoleń zarządzanie personelem zarządzanie, nauki społeczne, psychologia   Zweryfikowanie dobrych praktyk w zakresie polityki zarządzania wiekiem w różnych instytucjach i ewentualne zaimplementowanie sprawdzonych rozwiązań w UM Warszawa - ze szczególnym uwzględnieniem mentoringu
             
78 Analiza outsourcingu w zakresie administrowania nieruchomościami na przykładzie instytucji z sektora finansów publicznych Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie, finanse publiczne zarządzanie, administracja, polityka społeczna, studia regionalne samorząd terytorialny, finanse publiczne, gospodarka i zarządzanie publiczne   Przy podejmowaniu decyzji dot. wprowadzania outsourcingu w wybranych obszarach w Urzędzie
79 Analiza porównawcza partycypacyjnych aplikacji miejskich. Technologie wspomagające partycypację Biuro Organizacji Urzędu komunikacja zewnętrzna, partycypacja społeczna gry i grafika interaktywna, informatyka, UX, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia miejskie   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
80 Analiza porównawcza systemów nadzoru instytucji publicznych nad outsourcingiem w usługach porządkowych i ochronie obiektów  Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie, outsourcing zarządzanie, administracja, studia regionalne samorząd terytorialny, finanse publiczne, gospodarka i zarządzanie publiczne Praca ma na celu porównanie mechanizmów kontrolnych wraz z oceną ich skuteczności Przy konstruowaniu umów na outsourcing oraz opisów przedmiotu zamówienia 
81 Analiza rozwoju systemu 311 w USA na podstawie dostępnych prac naukowych Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie, komunikacja, marketing socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie informacją, technologie informacyjne, polityka społeczna, studia miejskie, marketing, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
82 Analiza treści generowanych w systemie przez Warszawa 19115  Biuro Organizacji Urzędu komunikacja zewnętrzna, marketing miasta socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, polityka społeczna, studia miejskie, marketing   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
83 Ankiety i inne formy badania satysfakcji oraz potrzeb mieszkańców  Biuro Organizacji Urzędu badania społeczne i analizy, ocena jakości usług miejskich polityka społeczna, politologia, studia regionalne, socjologia, samorząd terytorialny, zarządzanie informacją   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
84 Dobre praktyki w zakresie komunikacji wewnętrznej w gminach  Biuro Organizacji Urzędu komunikacja wewnętrzna  komunikacja społeczna, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, informatyka, zarządzanie, administracja, polityka społeczna, politologia, studia regionalne, socjologia, samorząd terytorialny, zarządzanie informacją   Pomoc przy opracowywaniu założeń dla programu rozwoju komunikacji wewnętrznej
85 Funkcjonowanie intranetów w gminach  Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie informacją komunikacja wewnętrzna  komunikacja społeczna, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, informatyka, zarządzanie, administracja, polityka społeczna, politologia, studia regionalne, socjologia, samorząd terytorialny, zarządzanie informacją   Pomoc przy opracowywaniu założeń dla programu rozwoju komunikacji wewnętrznej
86 Historia samorządu warszawskiego - zmiany organizacyjne w administracji miejskiej w latach 1945-2002 Biuro Organizacji Urzędu administracja, historia administracji historia, socjologia, polityka społeczna, administracja, polityka publiczna, studia regionalne, samorząd terytorialny   Opracowanie będzie wykorzystywane przy sporządzaniu odpowiedzi na zapytania interesantów w przedmiotowym zakresie oraz przy pracach związanych z opracowaniem zasobu archiwum
87 Jeden punkt kontaktu w samorządzie w Polsce i na świecie – zakres usług, formy kontaktu, czas realizacji  Biuro Organizacji Urzędu kontakt z mieszkańcami, obsługa mieszkańców socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie informacją, technologie informacyjne, polityka społeczna, studia miejskie, marketing, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
88 Nowoczesne formy prezentacji statystycznych na podstawie danych Warszawa 19115 Biuro Organizacji Urzędu komunikacja wizualna statystyka, grafika, komunikacja społeczna, projektowanie wizualne   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
89 Porównanie organizacji, zarządzania, zakresu działania call center/contact center w podmiotach publicznych i komercyjnych Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie, komunikacja, marketing socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie informacją, technologie informacyjne, polityka społeczna, studia miejskie, marketing, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
90 Rola usługowych komórek organizacyjnych w realizacji procesów Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie procesami zarządzanie, administracja, polityka społeczna, polityka publiczna, studia regionalne, socjologia, samorząd terytorialny, gospodarka i zarządzanie publiczne    
91 Rozwój usług i aplikacji miejskich w kontekście technologii 5G Biuro Organizacji Urzędu komunikacja zewnętrzna, informacja, UX informatyka, UX, nowe technologie mediów   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
92 Struktura organizacyjna poszczególnych organów samorządu na przestrzeni lat (kolejne instytucje od Zarządu Miejskiego po obecny Urząd m.st. Warszawy) Biuro Organizacji Urzędu administracja, historia Administracji historia, socjologia, polityka społeczna, administracja, prawo, politologia, studia regionalne, samorząd terytorialny   Opracowanie będzie wykorzystywane przy sporządzaniu odpowiedzi na zapytania interesantów w przedmiotowym zakresie oraz przy pracach związanych z opracowaniem zasobu archiwum
93 Świadomość pracowników Urzędu m.st. Warszawa na temat myślenia jakościowego (procesowego) przy realizacji zadań Biuro Organizacji Urzędu kultura organizacji, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia zarządzania, socjologia, samorząd terytorialny, zarządzanie jakością   Opracowanie zostanie wykorzystanie do opracowania programu pracowniczego mającego na celu podnoszenia kompetencji i świadomości jakościowej
94 Wdrożenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  (SZBI)  Biuro Organizacji Urzędu bezpieczeństwo informacyjne informatyka, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych, zarządzanie publiczne, zarządzanie informacją   Możliwość wdrożenia SZBI w organizacji
95 Wizerunek Warszawy w mediach społecznościowych pod kątem sprawności działania służb miejskich Biuro Organizacji Urzędu komunikacja zewnętrzna, marketing miasta, ocena jakości usług socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, polityka społeczna, studia miejskie, marketing   Praca ma na celu zdobycie wiedzy w celu rozwoju projektu Warszawa 19115
96 Zarządzanie procesowe w gminach Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie  zarządzanie, administracja, polityka społeczna, politologia, studia regionalne, socjologia, samorząd terytorialny,  zarządzanie publiczne   Pomoc przy opracowywaniu założeń dla zintegrowanego systemu zarządzania urzędem
97 Zarządzanie projektowe w gminach  Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie, projekty  zarządzanie, administracja, polityka społeczna, politologia, studia regionalne, socjologia, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne   Pomoc przy opracowywaniu założeń dla zintegrowanego systemu zarządzania urzędem
98 Zintegrowane systemy zarządzania  Biuro Organizacji Urzędu zarządzanie  zarządzanie, administracja, polityka społeczna, politologia, studia regionalne, socjologia, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne   Pomoc przy opracowywaniu założeń dla zintegrowanego systemu zarządzania urzędem
             
99 Aktywność lokalna szkół – analiza stanu faktycznego oraz propozycja ścieżki wpływu i zaangażowania w życie lokalne Centrum Komunikacji Społecznej rozwój lokalny samorządność, partycypacja, oświata, polityka młodzieżowa,  pedagogika, socjologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
100 Analiza negatywnie zweryfikowanych projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego z podziałem na dzielnice. Jakie są najczęstsze przyczyny? Z czego wynikają? Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, nauki polityczne    
101 Analiza porównawcza spotkań dyskusyjnych odbywających się w ramach budżetu partycypacyjnego z podziałem na dzielnice Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, nauki polityczne    
102 Analiza potrzeb mieszkańców na przykładzie budżetu partycypacyjnego w konkretnej dzielnicy. Centrum Komunikacji Społecznej badanie potrzeb społecznych, partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna, aktywność społeczna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny    
103 Analiza rozbieżności w weryfikacji takich samych lub podobnych pomysłów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego w dzielnicach i jednostkach. Z czego wynikają? Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny    
104 Analiza strategii głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego.  Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, nauki polityczne czy mieszkańcy głosują w miejscu zamieszkania, czy np. w miejscu pracy? Na jakie projekty głosują najchętniej? Czy są typy projektów, na które głosują mieszkańcy z całej Warszawy?   
105 Analiza uzasadnień negatywnej weryfikacji pomysłów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego pod względem językowym Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, nauki polityczne    
106 Analiza warszawskich działań obywatelskich. Nowe formy aktywności Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, partycypacja społeczna, aktywność obywatelska, działania obywatelskie polityka społeczna, politologia, polityka publiczna, socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
107 Analiza weryfikacji projektów budżetu partycypacyjnego związanych z kulturą/zielenią/edukacją/ochroną środowiska/sportem/ infrastrukturalnych/drogowych (do wyboru) na przestrzeni lat. Praca na przykładzie wybranej dzielnicy Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, nauki polityczne    
108 Autorytety młodych ludzi. Cechy i umiejętności osób, którymi inspirują się młodzi ludzie Centrum Komunikacji Społecznej postawy obywatelskie, polityka młodzieżowa, młodzi warszawiacy,  pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, studia miejskie, inne nauki społeczne   Praca będzie wykorzystana przy tworzeniu oferty warsztatów i spotkać dla młodzieży; pomoże pracownikom Działu Polityki Młodzieżowej zaktualizować wiedzę nt młodzieży
109 Cudzoziemcy na warszawskim rynku pracy Centrum Komunikacji Społecznej rynek pracy, polityka rynku pracy, cudzoziemcy, polityka wielokulturowa, zatrudnienie, obcokrajowcy, imigranci polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, ekonomia inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
110 Czy sposób weryfikacji projektów w budżecie partycypacyjnym zmienia się pod wpływem czynników politycznych? Praca na przykładzie wybranej dzielnicy Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, nauki polityczne    
111 Dlaczego ludzie angażują się w wolontariat?  Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, wolontariat nauki społeczne Analiza w odniesieniu do mieszkańców dużych miast na przykładzie Warszawy w obrębie konkretnego obszaru wolontariatu np. pomoc społeczna sport, edukacja  
112 Edukacja ustawiczna mieszkańców Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej edukacja ustawiczna, life long learning, kształcenie przez całe życie polityka społeczna, socjologia, zarządzanie, polityka publiczna, samorząd terytorialny, pedagogika, geografia i studia lokalne i regionalne, inne nauki społeczne    
113 Formy i sposoby żywienia uczniów w placówkach oświatowych na terenie Warszawy   Centrum Komunikacji Społecznej zdrowa żywność, zdrowy styl życia, oświata, młodzi warszawiacy, polityka młodzieżowa dietetyka, nauki o  żywieniu, pedagogika Jakość dostępnych potraw.
Jakie posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) powinny być oferowane w stołówkach w opinii rodziców?
Jakie potrawy, dania powinny być oferowane w stołówkach w opinii uczniów? 
Jaki powinien być koszt posiłku w opinii rodziców?
Co rodzice oraz uczniowie sądzą na temat jednodaniowych obiadów?
Grupa badana: rodzice 
 
114 Formy, zasady i przedmiot współpracy metropolitalnej  Centrum Komunikacji Społecznej rozwój lokalny i regionalny, współpraca, metropolia studia miejskie, samorząd terytorialny,  socjologia, polityka społeczna, zarządzanie, geografia i studia regionalne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
115 Jak miasto może wspierać zdrowie swoich mieszkańców? Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, polityka zdrowotna, sport, aktywność fizyczna, integracja społeczna, rozwój społeczno-gospodarczy polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, turystyka i rekreacja, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne Jak polityka miejska może wpływać na zdrowie warszawiaków w takich dziedzinach, jak: edukacja zdrowotna, profilaktyka, ochrona środowiska (emisja zanieczyszczeń), organizacja ruchu drogowego, wspieranie aktywności fizycznej etc. Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
116 Jak rozmawiać o zmianach w okolicy na przykładzie spotkań dyskusyjnych odbywających się w ramach budżetu partycypacyjnego? Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, komunikacja społeczna, samorządność, dialog społeczny psychologia, mediacje, komunikacja społeczna    
117 Jakie korzyści widzą wolontariusze w swojej działalności?  Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, wolontariat nauki społeczne    
118 Kanały i formy komunikacji z młodzieżą w oparciu o user experience – modelowe rozwiązania Centrum Komunikacji Społecznej komunikacja społeczna, media, UX, polityka młodzieżowa media i komunikacja społeczna, informatyka, UX, socjologia, gry i grafika interaktywna, projektowanie aktywności społecznej   Przy realizacji Programu: „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"
119 Kompetencje kluczowe na warszawskim rynku pracy. Możliwości nabycia lub uzupełnienia Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, aktywizacja zawodowa,  perspektywy zatrudnienia, pożądane kompetencje, kompetencje deficytowe, kształcenie ustawiczne, life long learning,  polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie,  inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
120 Koncepcja gry online: „Edukacja samorządowa dla studentów/młodzieży" Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, edukacja samorządowa, polityka młodzieżowa,  młodzi warszawiacy, nowe media, nowoczesna komunikacja społeczna, gry, grywalizacja informatyka, gry i grafika interaktywna, nowe technologie mediów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kierunki społeczne    Praca będzie wykorzystana przy tworzeniu oferty działań w ramach edukacji samorządowej prowadzonej przez CKS. Koncepcja może posłużyć jako prototyp gry. 
121 Koniunkturalne fluktuacje zatrudnienia w Warszawie Centrum Komunikacji Społecznej zatrudnienie, trendy na rynku pracy, rynek pracy, polityka rynku pracy polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, ekonomia inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
122 Kultura jako warszawski zasób rozwojowy Centrum Komunikacji Społecznej polityka kulturalna, kultura, integracja społeczna, rozwój społeczno-gospodarczy pedagogika, polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne Wpływ sektora kultury na integrację społeczną, rozwój gospodarczy, konkurencyjność i rozpoznawalność miasta Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
123 Miasto stołeczne Warszawa jako marka. Budowanie międzynarodowej rozpoznawalności miasta  Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, marketing miasta, wizerunek, marka, rozwój społeczno-gospodarczy, metropolia studia miejskie, polityka społeczna, socjologia, zarządzanie i marketing, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne Jak budować rozpoznawalność i przewagę konkurencyjną poprzez sport, politykę kulturalną, edukację, jakość życia w mieście  
124 Miasto stołeczne Warszawa jako pracodawca Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, polityka społeczna, kadry urzędnicze polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne M.st. Warszawa rozumiane jako urzędy, jednostki i spółki miejskie Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
125 Mechanizmy i instrumenty aktywizacji zawodowej Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, aktywizacja zawodowa,  perspektywy zatrudnienia, przyczyny dezaktywizacji, służby zatrudnienia polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, ekonomia inne nauki społeczne i humanistyczne w szczególności chodzi o współpracę różnych instytucji: urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej etc. Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
126 Metody i narzędzia motywowania młodych ludzi do zaangażowania społecznego i   lokalnego  Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, partycypacja, rozwój lokalny, oświata, młodzi warszawiacy pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, inne nauki społeczne   Przy realizacji Programu: „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"
127 Miejskie programy wzmacniające samorządność młodych warszawiaków – analiza skali oddziaływania i losów absolwentów Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, partycypacja aktywność społeczna,  studenci, polityka młodzieżowa  pedagogika, socjologia, polityka społeczna, administracja publiczna, inne nauki społeczne, wychowanie fizyczne, rekreacja   Przy realizacji Programu: „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"
128 Młodzieżowe rady dzielnic i Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy – diagnoza stanu faktycznego oraz propozycja roli i zadań w ramach struktur dzielnicy i miasta Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, partycypacja aktywność społeczna,  oświata, polityka młodzieżowa, demokracja pedagogika, socjologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne   Przy realizacji Programu: „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"
129 Motywacje mieszkańców do składania wniosków do budżetu partycypacyjnego Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja społeczna, samorządność, demokracja deliberatywna, aktywność społeczna socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, psychologia    
130 Możliwości pracy w niepełnym wymiarze w Warszawie Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, aktywizacja zawodowa,  perspektywy zatrudnienia, elastyczny czas pracy, praca w niepełnym wymiarze, praca zmianowa polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, inne nauki społeczne i humanistyczne szczególnie interesujący jest wątek możliwości godzenia pracy z nauką przez studentów poprzez pracę w niepełnym wymiarze Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
131 Najczęściej wybierane kierunki kształcenia a perspektywy zatrudnienia w Warszawie Centrum Komunikacji Społecznej polityka edukacyjna, polityka rynku pracy, uczelnie, szkolnictwo wyższe, perspektywy zatrudnienia, system informacji zawodowej, wybory edukacyjne polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, ekonomia inne nauki społeczne i humanistyczne Co wiadomo, a czego nie wiadomo o warszawskim rynku pracy, czy popytowi na pracę odpowiadają kierunki kształcenia warszawskich uczelni Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
132 Obcokrajowcy w Warszawie: jakość życia w mieście, proces adaptacji Centrum Komunikacji Społecznej polityka wobec obcokrajowców, polityka wielokulturowa, przeciwdziałanie dyskryminacji, jakość życia polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
133 Opiekun samorządu uczniowskiego – rola i funkcje. Propozycje działań wzmacniających Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, partycypacja aktywność społeczna,  oświata, polityka młodzieżowa,  pedagogika, socjologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne   Praca zostanie wykorzystana przez Dział Polityki Młodzieżowej przy tworzeniu oferty działań skierowanych do kadry pedagogicznej szkół, ze szczególnym uwzględnieniem opiekunów samorządów w ramach Warszawskiej karty samorządów uczniowskich
134 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, aktywizacja zawodowa,  perspektywy zatrudnienia, przyczyny dezaktywizacji, służby zatrudnienia, osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, prawo, administracja, inne nauki społeczne i humanistyczne Czy przyjęte kryteria ustawowe określające, kto jest w szczególnej sytuacji na rynku pracy są wystarczające Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
135 Polityka edukacyjna miasta w zakresie life long learning. Dobre praktyki Centrum Komunikacji Społecznej edukacja ustawiczna, life long learning, kształcenie przez całe życie polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, ekonomia inne nauki społeczne i humanistyczne Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne mieszkańców, dostępność oferty, dopasowanie do potrzeb Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
136 Pośrednictwo pracy w Warszawie Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, aktywizacja zawodowa,  perspektywy zatrudnienia, służby zatrudnienia, pośrednictwo pracy polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, ekonomia inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
137 Potencjał aktywności wolontariackiej osób starszych Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, wolontariat nauki społeczne Profil wolontariusza w starszym wieku, cechy społeczno-demograficzne, motywacje do działania w charakterze wolantariatu  
138 Poziom wynagrodzeń pracowników publicznych żłobków a rotacja kadr i jakość usług Centrum Komunikacji Społecznej poziom wynagrodzeń, kadry instytucji miejskich, żłobki  polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
139 Preferencje aktywności fizycznej młodych ludzi. Jak zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego? Centrum Komunikacji Społecznej zdrowy styl życia, sport, polityka młodzieżowa, komunikacja społeczna, kampanie społeczne pedagogika, socjologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne, wychowanie fizyczne, rekreacja    
140 Preferencje rodziców uczniów dotyczące asortymentu sklepików/bufetów/automatów z jedzeniem i napojami oraz sposobu ich prowadzenia Centrum Komunikacji Społecznej zdrowa żywność, zdrowy styl życia, oświata, młodzi warszawiacy, polityka młodzieżowa dietetyka, nauki o  żywieniu, pedagogika Prowadzenie sklepiku/bufetu przez uczniów/ajenta; dostępność urządzeń z gorącymi napojami lub gorącą wodą, dostęp uczniów do kuchni mikrofalowej lub innych urządzeń podgrzewających.
 
 
141 Proces konsultacji programu instytucji z młodzieżą – modelowe rozwiązania Centrum Komunikacji Społecznej partycypacja, komunikacja społeczna, konsultacje, oświata, polityka młodzieżowa pedagogika, socjologia, polityka społeczna, administracja publiczna inne nauki społeczne, wychowanie fizyczne, rekreacja    
142 Przerwa śniadaniowa w szkole  Centrum Komunikacji Społecznej zdrowa żywność, zdrowy styl życia, oświata, młodzi warszawiacy, polityka młodzieżowa dietetyka, nauki o  żywieniu, pedagogika Co sądzą rodzice na temat wydłużenia przerwy w szkole na posiłek do 60 min  (w zamian za dwie przerwy - śniadaniową i obiadową, które są obecnie).
Grupa badana: rodzice i uczniowie uczący się w szkołach publicznych na każdym stopniu edukacji - szkoła podstawowa i średnia. Grupy reprezentatywne.
 
143 Przestrzenna struktura Warszawy, sieć komunikacyjna oraz transport jako czynniki wpływające na połączenia między mieszkańcami i ich miejscami pracy Centrum Komunikacji Społecznej przestrzenna struktura Warszawy, miejsca pracy, dojazd do pracy, infrastruktura transportowa, koszty pracy w Warszawie polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne wpływ odległości do pracy, infrastruktury transportowej na czas i koszt wykonywania pracy Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
144 Przygotowanie nauczycieli do wspierania aktywności obywatelskiej i samorządności uczniów – analiza.   Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, partycypacja, rozwój lokalny, trzeci sektor, oświata, młodzi warszawiacy pedagogika, socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, inne nauki społeczne   Praca zostanie wykorzystana przez Dział Polityki Młodzieżowej jako źródło wiedzy nt. przygotowania nauczycieli do wspierania aktywności obywatelskiej uczniów. Na jej podstawie będą mogły być zaproponowane możliwe działania w zakresie wzmaciania nauczycieli w tym obszarze.
145 Przykład miękkich narzędzi zarządzania wiedzą Centrum Komunikacji Społecznej zarządzanie wiedzą, wymiana wiedzy, HR zarządzanie, nauki społeczne, psychologia np. Wspólnoty praktyków, brokerzy wiedzy, rozpoznawanie u upowszechnianie dobrych praktyk Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
146 Rady rodziców – rola i funkcja w kształtowaniu społeczności szkolnej Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, partycypacja, aktywność społeczna, oświata pedagogika, socjologia, administracja publiczna, polityka społeczna, nauki o rodzinie, inne nauki społeczne   Praca zostanie wykorzystana przez Dział polityki młodzieżowej jako źródło wiedzy nt. działania rad rodziców. Na jej podstawie będą mógłby być zaproponowane możliwe działania w zakresie wzmacniania rad rodziców oraz inspirowania społeczności szkolnych do współpracy w ramach organów szkolnych.
147 Rola sportu i infrastruktury sportowej w rozwoju m.st. Warszawa Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, polityka zdrowotna, sport, aktywność fizyczna, integracja społeczna, rozwój społeczno-gospodarczy polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, turystyka i rekreacja, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne Wpływ infrastruktury sportowej i polityki wspierania aktywności fizycznej mieszkańców na: integrację społeczna, czas wolny, budowanie kapitału społecznego, rozwój gospodarczy, sektor turystyki, rozpoznawalność miasta Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
148 Rola szkół branżowych na warszawskim rynku edukacji i pracy Centrum Komunikacji Społecznej polityka edukacyjna, polityka rynku pracy, polityka społeczna, szkoły branżowe, zasadnicze szkoły zawodowe, kształcenie zawodowe pedagogika, polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
149 Rola warszawskiego sektora nauki w rozwoju m.st. Warszawa Centrum Komunikacji Społecznej szkolnictwo wyższe, sektor nauki, innowacyjność, kapitał ludzki, kapitał intelektualny, uczelnie, studenci, kadry uczelniane, sektor kreatywny polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne kapitał intelektualny miasta, uczelnie jako pracodawcy, wpływ uczelni na wizerunek miasta Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
150 Samorządy uczniowskie – dobre praktyki włączania uczniów w współdecydowanie o szkole. Studium przypadku.  Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, partycypacja aktywność społeczna,  oświata, polityka młodzieżowa, demokracja pedagogika, socjologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne   Praca zostanie wykorzystana przez Dział Polityki Młodzieżowej w ramach działań Warszawskiej Karty Samorządów Uczniowskich. Dobre praktyki będą mogły być przekazywane podczas warsztatów i szkoleń dotyczących samorządności  dla uczniów i kadry pedagogicznej. 
151 Statut szkoły – jak uczniowie partycypują w jego tworzeniu? Opis procesu uchwalania statutu szkoły na wybranym przykładzie Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, partycypacja, aktywność społeczna, oświata, młodzi warszawiacy, polityka młodzieżowa  pedagogika, socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, inne nauki społeczne   Praca zostanie wykorzystana przez Dział Polityki Młodzieżowej w ramach działań Warszawskiej Karty Samorządów Uczniowskich. Analiza pomoże poznać proces tworzenia statutu szkoły, co w konsekwencji może przyczynić się do zaproponowania działań wzmacniających proces współtworzenia statutu szkoły przez całą społeczność szkolną. 
152 Statut szkoły – wspiera rozwój uczniów czy ogranicza – analiza wybranych przykładów statutów warszawskich szkół Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, oświata, młodzi warszawiacy, polityka młodzieżowa pedagogika, socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, inne nauki społeczne   Praca zostanie wykorzystana przez Dział Polityki Młodzieżowej w ramach działań Warszawskiej Karty Samorządów Uczniowskich. Analiza pomoże poznać statuty szkół, co w konsekwencji może przyczynić się do zaproponowania działań wzmacniających proces współtworzenia statutu szkoły przez całą społeczność szkolną. 
153 Statut szkoły – żywy dokument czy skostniały pomnik? Proces uchwalania statutu na przykładzie wybranych warszawskich szkół Centrum Komunikacji Społecznej samorządność, oświata, młodzi warszawiacy, polityka młodzieżowa pedagogika, socjologia, polityka społeczna, studia miejskie, samorząd lokalny, inne nauki społeczne   Praca zostanie wykorzystana przez Dział Polityki Młodzieżowej w ramach działań Warszawskiej Karty Samorządów Uczniowskich. Analiza pomoże poznać proces tworzenia i uchwalania statutów szkół oraz co w konsekwencji może przyczynić się do zaproponowania działań wzmacniających proces współtworzenia statutu szkoły przez całą społeczność szkolną. 
154 Trendy w zatrudnieniu na warszawskim rynku pracy Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, polityka społeczna, zatrudnienie, trendy na rynku pracy, perspektywy zatrudnienia, prognozy rynku pracy polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, ekonomia, inne nauki społeczne i humanistyczne zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, rozwój poszczególnych sektorów Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
155 Warszawa na drodze wdrożenia modelu współzarządzania miastem Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, partycypacja społeczna, aktywność, współzarządzanie, włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne miasta, współdecydowanie polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, studia miejskie, inne nauki społeczne i humanistyczne przejście z modelu partycypacji do modelu współzarządzania, możliwe kierunki rozwoju,  Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
156 Warszawska polityka mieszkaniowa Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, polityka mieszkaniowa, polityka lokalowa, mieszkalnictwo, mieszkalnia socjalne, TBS polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, studia miejskie, gospodarka przestrzenna, inne nauki społeczne  współpraca międzysektorowa, nowe formy  i idee związane z polityką lokalową (np. affordable housing), zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych, możliwości wykorzystania zasobów lokalowych na potrzeby realizacji polityki społecznej, skutki reprywatyzacji  Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
157 Warszawski sektor kreatywny i sektor przedsiębiorców. Miejskie narzędzia wsparcia i rozwoju Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, polityka społeczna, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacja, rozwój społeczny i gospodarczy, sektor kreatywny, przedsiębiorcy studia miejskie, polityka społeczna, socjologia, zarządzanie i marketing, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne,  inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
158 Warszawski system doradztwa zawodowego Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, aktywizacja zawodowa,  perspektywy zatrudnienia, służby zatrudnienia, doradztwo zawodowe, informacja zawodowa polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, psychologia, doradztwo zawodowe, inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
159 Warszawskie organizacje młodzieżowe XX w. Rys biograficzny i analiza ilościowa. Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, partycypacja, rozwój lokalny, trzeci sektor, oświata, młodzi warszawiacy pedagogika, socjologia, polityka społeczna, trzeci sektor, studia miejskie, samorząd lokalny, inne nauki społeczne   Praca będzie wykorzystana przez Dział Polityki Młodzieżowej jako źródło wiedzy i inspiracji przekazywane na spotkaniach z młodzieżą i przy pracach koncepcyjnych nad możliwościami zaangażowania młodzieży w działania społeczne. 
160 Wizerunek wolontariatu wśród osób młodych  Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, wolontariat nauki społeczne, socjologia, pedagogika    
161 Wolontariat pracowniczy  Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, wolontariat, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia rozwoju firmy nauki społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, CSR Cele wolontariatu pracowniczego, rezultaty, przykłady działań  
162 Wolontariat zdalny  Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, wolontariat nauki społeczne, socjologia, pedagogika Motywacje do podjęcia tej firmy wolontariatu, rodzaj korzyści  
163 Wpływ nauczania bez prac domowych na aktywność społeczną młodych ludzi. [Ew. korelacja ilości zadawanych prac domowych na aktywność społeczną młodych ludzi] Centrum Komunikacji Społecznej aktywność społeczna, partycypacja, oświata, program nauczania, młodzi warszawiacy pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, studia miejskie, inne nauki społeczne    
164 Wspieranie talentów i nauka innowacyjnego myślenia w warszawskiej szkole Centrum Komunikacji Społecznej polityka edukacyjna, zarządzanie talentami, innowacyjność, program nauczania, oświata pedagogika, polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny studia lokalne i regionalne, inne nauki społeczne Wpływ kultury na integrację społeczną, rozwój gospodarczy, konkurencyjność, rozpoznawalność Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
165 Współpraca instytucjonalna w rozwiązywaniu problemów społecznych. Przykład wybranej dzielnicy lub m. st. Warszawa Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, współpraca instytucjonalna, interdyscyplinarna, problemy społeczne, strategie rozwiązywanie problemów społecznych polityka społeczna, praca socjalna, zarządzanie, polityka publiczna, samorząd terytorialny, pedagogika, inne nauki społeczne Koordynacja działań Urzędu Pracy, polityki wspierania przedsiębiorczości, polityki edukacyjnej, pomocy społecznej Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
166 Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami trzeciego sektora Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, organizacje pozarządowe, NGO, trzeci sektor, współpraca międzysektorowa pedagogika, polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, inne nauki społeczne i humanistyczne skala, zakres, formy współpracy Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
167 Współpraca miasta i otoczenia biznesu Centrum Komunikacji Społecznej rozwój gospodarczy, biznes, sektor przedsiębiorców, matchmaking, współpraca międzysektorowa polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne profil warszawskich przedsiębiorców, zakres i formy współpracy, dobre praktyki, matchmaking Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
168 Współpraca warszawskich szkół z organizacjami pozarządowymi – analiza stanu faktycznego oraz wypracowanie rekomendacji dla dyrektorów Centrum Komunikacji Społecznej rozwój lokalny, współpraca międzysektorowa, dialog społeczny, oświata, polityka młodzieżowa,  pedagogika, socjologia, polityka społeczna, inne nauki społeczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
169 Wyrównywanie szans w warszawskich szkołach. Przykłady dobrych praktyk Centrum Komunikacji Społecznej polityka edukacyjna, wyrównywanie szans, oświata, dobre praktyki pedagogika, polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, inne nauki społeczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
170 Zatrudnienie osób w wieku okołoemerytalnym w Warszawie. Sposoby przeciwdziałania wczesnej dezaktywizacji zawodowej Centrum Komunikacji Społecznej polityka rynku pracy, polityka społeczna, aktywizacja zawodowa, zatrudnienie osób starszych polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, studia miejskie, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
171 Znajomość języka angielskiego wśród urzędników i innych osób pracujących w instytucjach obsługujących obcokrajowców Centrum Komunikacji Społecznej poziom znajomości języków obcych, kadry urzędnicze, polityka wobec obcokrajowców, polityka wielokulturowa polityka społeczna,  socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, inne nauki społeczne i humanistyczne   Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"
172 Zróżnicowanie społeczne między dzielnicami m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej polityka społeczna, nierówności społeczne, segregacja przestrzenna, rewitalizacja  polityka społeczna, socjologia, samorząd terytorialny, studia lokalne i regionalne, zarządzanie, inne nauki społeczne i humanistyczne przejawy nierówności w różnych wymiarach: długość życia, aktywność społeczna i zawodowa, edukacja, zdrowie, dostęp do usług  Przy monitoringu realizacji: "Społecznej Strategii Warszawy. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020"