[21.09.2017] SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU NA INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDAICH DOKTORANCKI

Szanowni Państwo informujemy, że spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich odbędzie się 4 października br. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: spotkaniePOWER@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017 r.

>>>więcej

[13.09.2017] KONKURS NA INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna albo jednostka naukowa posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w nieprzekraczalnym terminie do 22 września br. do godziny 10:00, zgłoszenia zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru.

>>>więcej

[13.09.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Trwają nabory do konkursÓW First team, HOMING, POWROTY, TEAM-TECH CORE FACILITY ORAZ TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 15 września  br.

Osoby, które dokonają zgłoszenia otrzymają dalsze informacje w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku.

Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 21 września br., do godz. 12:00.

>>>więcej

[12.06.2017] KONKURS NR RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 NA UPOWSZECHNIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 10.07.2017 r. od godz. 00:00 do 25.07.2017 r. do godz. 15:00. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu w tym, jako lider lub partner, gdy wniosek jest składany w partnerstwie.

Jednostka UW zainteresowana złożeniem wniosku w konkursie, proszona jest o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, szkicu projektu [docx.] zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwości spełnienia wszystkich wymagań konkursowych określonych w dokumentacji. Opis należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

>>> więcej

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej